Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Bijeenkomst voor ondernemers 29 november
 • De tied vlög
 • Energievisie
 • Jubileumbankje feestelijk onthuld
 • Energie Coöperatie Buitengebied; wordt lid!
 • De Lonneker Molen
 • Niejs oawer de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Bijeenkomst voor ondernemers 29 november

Op woensdag 29 november organiseerden Gemeente Enschede en STAWEL in het verenigingsgebouw Usselo een bijeenkomst voor ondernemers in het buitengebied. De bijeenkomst was met ruim 50 deelnemers prima bezocht.

Doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren wat er speelt in de agrarische branche en hoe de gemeente haar (nog beter) zou kunnen faciliteren. Als aftrap gaven 2 sprekers hun inspirerende visie op de ontwikkelingen in de sector.
Als eerste sprak Marijn Dekkers, sectorspecialist melkveehouderij bij Rabobank Nederland. Hij schrijft ook blogs over actuele thema’s in de melkveehouderij.
Daarna presenteerde Alex Datema zijn activiteiten op het gebied van Boerennatuur.nl. Alex is veehouder in Groningen. Zijn bedrijf kenmerkt zich door modern ondernemerschap gecombineerd met agrarisch natuurbeheer. Alex Datema gaf zijn visie op de “natuurinclusieve landbouw” en de uitdaging die de landbouw heeft om meer in balans te komen met natuurlijke processen en daarmee het maatschappelijk draagvlak te borgen.

De presentaties en de foto’s van de bijeenkomst zijn te vinden op: www.stawel.nl/2017/11/26/ondernemersbijeenkomst/

De tied vlög

Wat hew toch ’n vrömd joar had, ’t leek wal of nich allenig ’t weer op ’n biestern was mer ok völ leu dee doar last van harn. Iej harn ’t éne (vergif) skandaal noch nich had of ’t aandere deenden zich a wier an. Oonderwiel preakt de reklame oons ’n helen dag van alns vuur, buj ok plasmeu en möj vaak ’s nachens ’t berre oet? Of wil iej net as oma met de kleankeender op ’t springkussen, dan möj Voltaren broeken, iej möt wal metdoon tegenswoordig aans dooi nich meer met en vuural joonk blieven, dat is helemoal in.

De zwartepietengekte is a wier volop an de gang, mer biej RTV Oost harn ze van de wek ne hele disseleriej oaver de opvoeding van de keender. Doar hebt de oalders, mer ok de juffen en de meisters tegenswoordig heel wat met te stellen, dee blaagn weelt geels nich meer luusteren en oaveral eurn zin in hebben. Iej könt ’t joa vaak genog in ’n weenkel treffen dat zun snotblaag de heurn in ’n wal stek en ’n helen weenkel biej mejkaa bleert. De meeste oalderen warn ’t wal met mekaa eens en dachen dat nen striekerd nich verkeerd zol wean of ’n moal fleenk de haande vuur ’t gat doon. ’t Is joa nergens vuur neurig dat keender aait eurn zin möt hebben, doar wördt ze nich better van. ’t Is te hoppen dat völ van dee joongere oalders leer an weelt nemmen, aans kriegt wiej nog völ meer biejzeundere keender, Dik Trom is al lang nich meer ’n enigsten.

Mer wiej hebt a wier gauw Kestdage en dat is ne hele mooie en gezellige tied. Der bunt völ mooie waandeltochten oet zat en oonderweg tref iej midweenterhoornbloazers.

Leida van ’n Danngoarn - weanst oeleu plezearige Kestdagen en vuural ’n good Nie-joar!

Leida van ’n Danngoarn

Ne moand veur Muddewinter
As d’n Advent begint,
tot weer de daage lengt en
Dree koningen der zint.

Nemp mennig boerenjongen
In ’t Noord’lijk Twentelaand,
Met ’t vallen van den oavend
Den hölten hoor’n ter haand.

n boaven d’oale putte
Den misschien eeuwen steet,
Zink muddewinters horen
Zien oald eentonig leed.

En hank den blaanken giezel
En geet de vos zien gaank,
Klinkt uren wied in ’t rone
’t klaegen van den klaank.

Zoo hef dat wond’re ropen
Al eeuwen deur bestoan,
Is ’t muddewinterbloazen
In ’t Twentelaand verstoan.

Johanna van Buuren.

Energievisie, nota reikwijdte en detailniveau

 

Ieder jaar besteden we in Enschede tientallen miljoenen euro’s aan energie uit –overwegend- fossiele bronnen. Dit is om meerdere redenen een onhoudbare situatie. Het gebruik van fossiele brandstoffen draagt bij aan de klimaatverandering. Dit geld kan bovendien veel beter in de eigen regio worden geïnvesteerd; bijvoorbeeld voor de verduurzaming van onze woningen en de productie van duurzame energie. Daarmee verlagen we de woonlasten en verminderen we onze afhankelijkheid van andere landen.

In september 2016 startte onder de noemer een campagne waarmee inwoners, bedrijven en instellingen werden opgeroepen om zelf zo veel mogelijk duurzame energie te produceren. Tegelijkertijd werd gevraagd mee te denken bij de zoektocht naar geschikte locaties voor het opwekken van zonne- en of windenergie. De gemeenteraad sprak hierover 10 april j.l. besproken door de. Naar aanleiding daarvan is besloten een structuurvisie energie (hierna: Energievisie) op te stellen.
 
Inzage in Notitie reikwijdte en detailniveau
De NRD die voor de Energievisie is opgesteld ligt met ingang van 7 december 2017 zes weken (tot18 januari 2018) voor iedereen ter inzage. De ontwerp-NRD kan worden geraadpleegd op de website www. www.enschedewektop.nl(daarna klikken op “download NRD”)maar kan ook op afspraak worden ingezien in het stadskantoor (Hengelosestraat 51) van de gemeente Enschede.

Tijdens deze periode is er voor iedereen gelegenheid een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van:

 • Het voornemen een Energievisie op te stellen en daarbij de procedure voor een milieueffectrapportage te doorlopen.
 • De NRD die voor de Energievisie is opgesteld.

Inloopavond
Op donderdag 14 december van 16.00 tot 20.00 uur is in het stadhuis (Langestraat 24) een inloopavond. Tijdens die bijeenkomst is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Inwoners hoeven zich hiervoor niet aan te melden.

Jubileumbankje onthuld

In september 2016 heeft Stawel haar 50 jarig jubileum gevierd. Het bestuur van STAWEL heeft toen bekend gemaakt dat er ter ere van dit jubileum een bankje wordt geschonken aan de Enschedese gemeenschap. 

Dit bankje is ontworpen door beeldend kunstenaar Laurens Morssink en is op een mooie plek geplaatst aan de recreatieve route Rondje Enschede. Deze plek kunnen we rustig symbolisch noemen, want de bank is geplaatst op grond van de familie Graave en Hennie Graave is één van de oprichters van Stawel in 1966.

 

De officiële openingshandeling werdt verricht door wethouder Hans van Agteren. Meer foto’s op https://photos.app.goo.gl/otNPoQgThVhEa2np1

Energie Coöperatie Buitengebied; wordt lid!

De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) is in augustus van dit jaar opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de afname en productie van duurzame energie in het buitengebied.

 Op 21 en 28 november heeft de ECBE informatieavonden gehouden in Lonneker en Usselo. Daar heeft het bestuur van de coöperatie zich gepresenteerd en een toelichting gegeven op de doelen die zij nastreeft. Deze doelen zijn;

 • Stimuleren gebruik duurzame energie
 • Productie van duurzame energie
 • Collectief inkopen
 • Energiebesparing bevorderen
 • Sociale samenhang bevorderen

U als bewoner van het buitengebied kunt ons steunen en LID worden van ECBE voor 10 euro per jaar!
Steun ECBE en wordt lid door een mail te sturen met de volgende gegevens;
Voorletters, voornaam, naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres

ECBE streeft er naar om een coöperatie te zijn van en voor ondernemers en bewoners in het buitengebied.
Als lid geeft u aan de doelstelling van ECBE te steunen en helpt u de coöperatie om haar doelen te realiseren.

 • U kunt meepraten over de ontwikkelingen, 
 • U hebt de mogelijkheid om mee te investeren (4% plus rendement),
 • U profiteert van lage energieprijzen via de zogenaamde Postcoderoos,
 • U maakt gebruik van kennis en ervaring waar ECBE toegang toe heeft.

Na uw aanmelding ontvangt u bericht van de penningmeester van de Energie Coöperatie Buitengebied Enschede waarin u verzocht wordt de contributie over te maken.

ECBE wil zich in eerste instantie richten op zonnepanelen op dak. Daarnaast willen we ook kleinschalige zonnevelden ontwikkelen samen met u. Mocht u kansen zien voor een kleinschalig zonneveld, dan is het verstandig om te kijken of dit volgens de energievisie ook mogelijk is.
ECBE is voor de gemeente ook een belangrijke gesprekspartner en leden ontvangen van ons alle informatie over de voortgang van dit proces.

Mocht u vragen hebben, mail dan naar de bestuursleden Niels van Elk (vanelk.niels@gmail.com) of Johan van Dragt (johan.van.dragt@gmail.com)
Ook kunt u bellen of mailen met G. Meutstege, 06-51372588 / info@stawel.nl

De molen laat van zich horen

We zijn al weer bezig met de laatste maand van het jaar 2017. Ik kijk met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar. De molen heeft goed van zich laten horen en daar ben ik blij mee. Veel passanten, klanten, schoolkinderen, toeristen uit de hele wereld; ik mocht ze allen op mijn mooie erf begroeten.

In 2017 hebben we nog een drukke maand te gaan. Niet alleen bij de molen! Overal zie je mensen  de laatste inkopen doen voor Sinterklaas en als je dat net achter de rug hebt kun je meteen omschakelen naar de kerstdagen. 
Mijn vrijwilligers zijn al geruime tijd met de kerst bezig omdat de kerstpakketten-actie die we dit jaar bij veel bedrijven onder de aandacht hebben gebracht een mooi succes is!

Op allerlei creatieve manieren worden mijn heerlijke producten ‘aan de man of vrouw gebracht’. Op broodplanken (gemaakt door cliënten van Aveleijn), op dienbladen (gemaakt door de Viermarken) of schalen en  in jutetassen, het ziet er allemaal feestelijk en vrolijk uit.
En……….de verkoop hiervan brengt weer geld in het laatje voor mijn onderhoud. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee! Dank aan allen die deze mooie pakketten besteld hebben!

Je zou door die drukte bijna vergeten dat voor de Kerstdagen de vier Adventsweken zijn: een tijd van ‘verwachten en bezinning’. Ook de tijd waarop de midwinterhoorn uit het stof gehaald kan worden en het geluid van de ’n oaln roop (=de oude roep) weer te horen is. Een jarenlange traditie in het Twentse land; veel buurtschappen zijn er mee bezig en dat bracht mij op het idee om ook rondom mijn belt dit speciale geluid ten gehore te brengen. Dat idee gaf ik door aan mijn bestuur en ‘zij stonden er wel voor open’ zoals je vaak tegenwoordig hoort als men het ergens mee eens is.

Daarom nodig ik u allen uit op de 2e Adventszondag, 10 december om 15.30 uur op mijn molenerf om dit sfeervolle evenement bij te wonen. De molen (en de winkel) zijn vanaf 14.30 uur tot 16.30 uur geopend. Mocht u nog lekkere cake -of broodmixen nodig hebben voor de kerstbrunch dan hebt u keuze genoeg. En natuurlijk is er ook warme chocolademelk en gluhwein te koop, staan er vuurkorven om je aan te warmen. Van harte welkom om dit met mij ‘mee-te’beleven!’

En als ik toch aan het uitnodigen ben: noteert u dan ook alvast de nieuwjaarsreceptie op zondag 14 januari van 15.00-17.00 uur, maar daar hoop ik in de volgende uitgave meer over te schrijven.

Voor nu wens ik u vanaf mijn mooie belt alvast hele fijne kerstdagen toe, een prettige jaarwisseling en alle goeds voor 2018 en natuurlijk tot ziens ‘in de molen’.

Niejs oawer de Streektaal

Op zundagmiddag 17 december koomp Gert-Jan Oplaat en Henny Tijink in Twekkel in de Johanneskeark met eur nieje Mirreweenterverhaal,”De Kasklokken zwiegt”.

Wil iej doar ok hen, dan möj rap kaarten bestellen biej: de fam. Reef, tel. 074-2424414 of biej Alie van der Veer, tel. 074-2911090. De kaarten kost € 12,00 per stuk en doar zit ne komme koffie vuurof en ’n drankje noa de vuurstelling biej in.

In de Kleine Willem wördt dit joar ok wier ne Kerstrevue hoalden op 15, 16, 19, 20, 21, 22 en 23 december. Laurens ten Den ontvangt ’n antal Twentse gasten zoas Jan Riesewijk, en/ of Thijs Kemperink, Jeffrey Spalburg of André Manuel. Meer weten, 053-4858500 bellen of efkes op google kieken: woar geet ’t opan met kesmis? Ok in de Hoes-an-Hoes kraant van 29 november steet der ’n heel verhaal oaver in.

Op 23 december is de opname van de Kasnachdeenst van RTV Oost dee wördt hoalden in de rk-keark in Deanekaamp. ’t Thema is “woar wocht wiej nog op”. De Twentse versie van The Young Messiah van Händel is ’n leaidroad en Samen op weg Gospelkoor döt met.

De eindejoarsconference 2017 dee op 27, 28, 29 en 30 december in ’t Wilmink theater wördt hoalden is jammer genog a wier kats oetverkoch.

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Nieuwjaarsbijeenkomst 2018
- Commissievergadering

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Zondag 10 december: Lonneker Molen
Midwinterhoorn blazen; ’n oaln roop
Molen open van 14.30 tot 16.30 uur 


Dinsdag 12 december: Vrouwen van Nu.
Doemiddag in kerstsfeer.
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo 


Donderdag 14 december: gemeente Enschede
Inloopavond Energievisie 16.00 uur tot 20.00 uur
Stadhuis Langestraat 24 Enschede 


Donderdag 14 december: Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst.
Aanvang: 18:00 uur. Locatie: de Snippert op het Hoge Boekel. 


Woensdag 10 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in).
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden. 


Donderdag 25 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo. 


Dinsdag 30 januari 2018: Vrouwen van Nu.
Wandelen vanaf het Kulturhus in Twekkelo
Meer hierover in Ons Orgaan van Januari.


Donderdag 15 februari 2018: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan