Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • De boer dat is de kearl
 • Twintig twintig en de kosten bunt viefteen miljoen
 • Kaartavonden gezamenlijke buurtkringen
 • STALESCH en de boomkikker in Enschede
 • Niejs oawer de Streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

De boer dat is de kearl

Het is inmiddels al een traditie geworden, al is dat in het kader van andere discussies misschien beter om het niet zo te noemen, de jaarlijkse uitzendingen van de Top 2000. Een leuk tijdverdrijf en vooral een mooie ‘trip down memory lane’. Verrassend is het allemaal niet meer, de top van de hitlijst is maar moeilijk te beïnvloeden. Daar moest in 2019 verandering in komen. De boerenprotesten leidden ook tot een lobby voor een specifiek nummer van Normaal. Voor ‘De Boer dat is de Kearl’ startte Team Agro NL een actie om dit nummer oerend hard op 1 te krijgen.
En dat lukte nog bijna ook, De boer dat is de Kearl kwam met stip nieuw binnen op nummer 9. En in Enschede was dat zelfs nummer 7 met 8% van de stemmen. Maar zijn dit nu allemaal boeren geweest die hierop hebben gestemd? Nee, daar zitten vast ook veel burgers bij die boeren een warm hart toedragen.

En met die waardering van de burger voor de boer zit het wel goed. Onderzoeksbureau Magis deed hier onderzoek naar en in de Eindejaarsspecial van Nieuwe Oogst werden de resultaten van dit onderzoek toegelicht. En zoals het blad het verwoordde; het calimerogevoel van de boer is onnodig. De boeren hebben veel meer krediet in de stad dan ze zelf denken. Randstedelingen antwoordden op de vraag of ze boeren belangrijk vinden in 94% van de gevallen met Ja. En ze vinden de boer een harde werker.

Andersom is het vertrouwen dat de boer in de burger heeft veel lager. Ruim 90% van de boeren vindt dat de Randstedelingen weinig kennis hebben van het leven van de boer en dat Randstedelingen alleen hun eigen omgeving belangrijk vinden. Deze kloof lijkt ook vooral te zijn ontstaan doordat het percentage mensen dat werkzaam is in de agrarische sector afneemt. En doordoor kennen veel (rand)stedelingen in hun directe omgeving ook geen boer meer of komen er mee in aanraking. Alle reden dus om stad en platteland meer met elkaar in contact te brengen, ook één van de speerpunten van Stawel.

En er was nog meer hoopvol nieuws dat uit de hoek van de jonge boeren komt. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) voerde in samenwerking met KRO-NCRV een opinieonderzoek uit naar de toekomstvisie van de jonge boer. Ruim duizend vulden het onderzoek in en de gemiddelde leeftijd van de respondenten was 27 jaar. Uit de antwoorden bleek dat 78% van de jonge boeren stappen zet richting kringlooplandbouw of daar al mee bezig is. Punt van zorg van deze jongeren is de leefbaarheid op het platteland. En ze maken zich zorgen over regelzucht en inkomensperspectief. Ze gooien niet de kont tegen de krib, maar de goedopgeleide jonge boer onderkent de uitdagingen, maar ziet ook de mogelijkheden en oplossingen.

Al met al kun je dus stellen dat de boerenprotestacties hebben bijgedragen aan de zichtbaarheid van de boeren in de maatschappij en de uitdagingen waar zij voor staan. “Er staan nog zeer veel burgers achter ons, ik dacht jarenlang dat het anders was”, aldus éen van de geïnterviewde boeren.

Positief is ook dat vele jonge boeren toekomstperspectief zien. Zij hebben tegelijkertijd een grote uitdaging om in contact te komen met hun leeftijdsgenoten in de stad. Want uit de onderzoeken blijkt ook dat juist de jonge stedeling tussen de 25 en 34 jaar kritisch en minder positief naar de agrarische sector kijkt. Maar burgers vinden nog steeds in meerderheid dat het klopt; ‘De boer dat is de Kearl’.

Twintig twintig en de kosten bunt viefteen miljoen

Allereerst wi’k oeleu almoal ‘völ heil en zeagen in ’t nieje joar’, ‘völ geluk in ’t nieje joar’, ‘de beste weansen vuur ’t nieje joar’ en ‘vol geluk in ’t tuk’ weansen. Wat wieleu ok almoal neudig hebt, dat is gezoondhead in ’t nieje joar en vuural oons gezoond verstaand gebroeken, dat zal met al dee regels hard neudig wean.

Mar wat he’w der met mekaa toch nen pröttel van maakt, nee wieleu nich, mar al dee aanderen. Op heel völ stea lag op ’n tweeden janewari alns nog op de stroat en op de trottoirs, ’t leek wal of ze duur dee dikke mist gin rotzooi meer konnen zeen. Behalve an de Zaaierstroat in Eanske, doar was de mist optrökken. Völ slimmer is ’t soort vuurweark dat ze hebt, hoo illegaler hoo mooier, dan köj oe better waarden, vuurda’j ’t  in de gaten hebt smiet ze ’t oe noar de oren. In ’n Baans he’k leazen dat ’t oprumen van al dee rotzooi ’n slordige viefteen miljoen euro hef kost, doar har mennig gezin dat ’t nich al te breed hef, good van können etten en ok nog luk kleere van können kopen.

De Braandweerleu hadden de haande vol an kleane brandjes, veroorzaakt duur vuurweark en in Arnhem was ‘t één groot drama toen doar ’n jungske en zien va umkwamen in ’n flatgebouw woar vuurweark noar binnen was smetten. Ok  draank- en drugsgebroek nemt joarlijks haand oawer haand too en in de zekenhuze hebt ze de haande vol an comazoeperds van mangs nog gin 15 joar.

’t Grof geweald is de leste tied der ok nich meender op wörden, gin woonder dat korpschef Akerboom hardere straffen wil instellen. Der wörden drok hen en wier twitterd  en eargernissen op ‘social media’ leupen hoog op. Noe bunt ze op Oost ok al an ’t disselen west of ze al dat vuurweark zollen mötten verbeden, de politiek mag ’t oawernemmen. Hebt ze eandelijk wier ’n moal wat aans um oawer te nöalen as oawer ’n CO-2,’t stikstofbeleid en ’n veestapel halveren. Ik hop dat zee ok eur gezoond verstaand broekt.

Leida van ’n Danngoarn

Kaartavonden gezamenlijke buurtkringen

Beste leden van de Buurtkringen. Dit jaar organiseert de Buurtkring Esmarke de jaarlijkse kaartavonden (hartenjagen). De kaartavonden vinden plaats op onderstaande data, tot dan!

 • Woensdag 15 januari
 • Woensdag 29 januari
 • Woensdag 12 februari
 • Woensdag 26 februari
 • Woensdag 11 maart
 • Woensdag 25 maart

De locatie van de kaartavonden is: Restaurant Huize Holterhof, Huize Holterhoflaan 10, 7534 PH Enschede. Aanvang 20:00. Kosten € 4,- p.p. (per avond)

Buurtkring Esmarke, Bert Roerink,
Tel. 06-51 22 79 15,
email: roerinkweldink@gmail.com

STALESCH en de boomkikker in Enschede

Een bijzondere soort die we in het Enschedese buitengebied tegenkomen is de boomkikker. Dit kleine groene kikkertje voelt zich met name thuis in de Esmarke. En dat is voor een deel ook te danken aan de inspanningen van de beheerders van biotopen van STALESCH, de Stichting Landschapsbeheer Eschmarke. Het beheer van deze biotopen is al sinds 1995 in handen van de boeren in de Esmarke. Alle tellingen van 2019 zijn inmiddels binnen. Dit wordt gedaan door vrijwilligers die voor de stichting RAVON werken. RAVON is een kennisorganisatie die zich richt op reptielen, amfibieën en vissen. Hieronder is op een kaartje te zien hoe de verspreiding is.


In dit kaartje staan de resultaten van de monitoring van 2019. Anders dan de kaart van vorig jaar is niet de avond met de hoogste telling weergegeven maar de hoogste telling per water (los van de datum). Dit om beter inzichtelijk te maken waar er geroepen wordt en hoeveel dieren er roepen. In totaal is er weer bij 136 wateren geluisterd door de waarnemers.
Vorig jaar kwam het verzoek inzichtelijk te maken om ook roepwaarnemingen buiten de standaard monitoring voor het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) weer te geven per jaar. Hier hebben we roepdata van 2019 uit de NEM monitoring aangevuld met losse waarnemingen (roep) uit de NDFF (Nationale Data Flora en Fauna). Hier zat heel veel overlap in, op een enkele locatie na. Uit de NDFF hebben we tevens waarnemingen van zonnende dieren etc gehaald. Het ging hier slechts om enkele waarnemingen.
De tellingen worden verwerkt in het Invoerportaal NEM meetnet Amfibieën. Meer informatie over de boomkikker is te vinden op; https://www.ravon.nl/Soorten/Soortinformatie/boomkikker 

(*bron Ravon, met dank aan Tariq en Edo)

Niejs Oawer de Streektaal

KTSWat was der oaveral völ te doon op Streektaalgebied, vuural in Eanske met dee Eandejoarsvuurstellingen. Ik hop dat ieleu der net zo völ wille an hebt had as ik. En ik blief miej der oawer woonderen dat doar heel völ leu op of komt dee zölf gin woord plat proat. Doar möw ’t dan de kommende joaren met doon as ze zeit: “maar ik versta het wel”.

Op zoaterdag 8 febrewari koomp Gewoon Aans van 20.00 uur tot 22.30 uur met ‘Kiekoet’ in de Kleine Willem in Eanske. Meer veurstellingen in aandere plaatsen bunt te veendenop eure webstea: www.gewoonaans.nl  Nen mooien oamnd, mis ’t nich!

Ok de Hengelose Revue döt met an vuurstellingen in de Streektaal. Op 31 janewari, 1, 2 en 5 febrewari köj in de Hengelose Schouwburg terecht, Beursstraat 44, tel 074-2556789. Tusken 12,00 uur en 16.00 uur bunt ze doar los. Der bunt ok al oamnde oetverkoch!

En nich vergetten, “proat Twents as ’t eaven kan”. Heb iej ok niejs oaver ‘tTwents? Bel noar Alie van der Veer, 074-2911090 of per mail: avanderveer@kreenk.nl

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Belangrijke informatie
- Algemene ledenvergadering

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 15 januari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 23 januari 2020: Vrouwen van Nu.
Commissievergadering voor bestuur en commissies.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.

Dinsdag 28 januari 2020. Vrouwen van Nu.
Wandelen in Twekkelo.
Aanvang: 13:30 uur. Vertrek vanaf de parkeerplaats van de
Johanneskerk in Twekkelo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Woensdag 29 januari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Woensdag 12 februari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 20 februari 2020: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Na de pauze een lezing door de heer en mevrouw van der Meer
over hun sociale werkplaats in Gambia.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.

Woensdag 26 februari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 5 maart 2020. Vrouwen van Nu.
Lezing door Annegreet van Bergen, schrijfster van “Gouden Jaren”
Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo
Nadere informatie volgt.

Dinsdag 10 maart 2020. Vrouwen van Nu.
Streektaaldag in het Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, in Ommen.
Van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Woensdag 11 maart 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Woensdag 25 maart 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 26 maart 2020: vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst m.m.v. zanggroep de Borghenders
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Nadere informatie volgt.

18,19 en 20 juni 2020: Toneelvereniging Jong Lonneker
Voorstelling op erve “Het Derkink”, Derkinksweg 50
Nadere info volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan