Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gewoon Aans, wis en waarachtig ne verrasSing!

Noe vroag ik oeleu, “bin ieleu al noar Gewoon Aans hen wes en wat duchen oeleu dervan?” A’j op tied kaarten können kriegen, dan ha’j wal geluk had. Iej können ’t zowat nich geleuven, mer biej de Reggehof warn zee op 12 februari al dreks oetverkoch, ik begriep nog nich hoo de leu zo gauw wussen dat Gewoon Aans zöl spöllen, ’t har nog geels nich in de kraanten stoan. ’t Was good dat wat leu miej können vertellen dat Gewoon Aans ok op 26 februari wier zöl spöllen in de Reggehof. En wat dan zo mooi is, dan köj zo “online” goan en dreks oene kaarten bestellen en a’j ’n paar ceant meer wilt gewen, dan krie’j dee kaarten ok nog in thoes stuurd, wee’j tenminste zeker da’j der hèn könt goan. ‘t Deu miej deanken an joaren geleden, aj dan noar de Boer’n Leu hèn wollen mös iej al bietieds noar de Melkion oene kaarten halen, aans keek iej der kats achter daal. Dan stun iej doar twee korten en twee langen te wochen tot a’j an de buurte warn en dan kwamen de stearke verhalen los en dat har ok wal wat, doar was helemoal niks mis met.

Wiej harn al beslötten met oons veeren um vrög vot te goan, stel oe es vuur da’j doar in Goor ginnne stea meer zöllen können veenden vuur oen auto. Met oons harn völle meer leu ’t zölfde dach, want toen wiej doar um half achte an kwammen zetten, zat de hal al vol leu, de meesten al achter de koffie of drök an ‘t proaten met mekaar en wiej mössen oonzen jas nog kwiet zeen te raken en dat met ne hele riege leu dee vuur oons warn. ’t Geluk was met oons, ’n jas kwiet, ’n stoatöfelke inepikt en ‘n köpke koffie derbiej, wat wil ’n meanske nog meer en toen begun ’t gekiek noar kunnige leu en dee warn der zat. ’t Leek wal of ’t hele boetengebied van Eanske leug was lopen, zovöl kunnig volk was der.

Toen gung de bel en kon ’t spektakel beginnen, ’t dook gung los en iej kwammen dreks op ’t earf van Fenna. Ok zee har de boel luk anpast en ’n röstplaatse biej ’t earf maakt. En doar kwam wal volk op of, jonge wichter dee doar de dagelijkse sleur luk veraanderen. Doar wörden dan ok Herman, de zön van Fenna na drok met en nich te vergetten eurn noaber Willem den geern van alns op de heugte wol blieven. Oonderwiel kwam Leida, ne kunnige vrouw oet ’t noaberschop, mangs langs um Fenna biej te stoan met euren road. De leefde kwam ok um ’n hook kieken, mer Herman wus nog nich good hoo of hee dat an mös pakken, hee zag dee stadse deerne Josje wal zitten, mer hee was völ te verleagen. Noaber Willem wus der wal road met en har ok slim te doon met Fenna, dee ’t zo heanig an luk meender wol maken op de boerderiej. Zee har ne breef kregen van Harry den vroger biej eur in de klas har zetten en doarnoa noar ’t boetenlaand was goan.

Al met al was ’t een heel spektakel en an ’t eand ne gewealdige VerrasSing en meer vertel ik oeleu nich. Ieleu kriegt wisse de kaans nog wal um der hèn te goan op 9 april en noa de zömmervekaansie doot ze gewoon wier verdan met Gewoon Aans.

Leida van ’n Danngoarn

Gezellige ouderenmiddag Tiemeister

Zaterdag 9 april a.s. is er weer een gezellige middag in de aula van het Stedelijk Lyceum, Tiemeister 20 te Enschede. Deze middag is voor alle leden en oud-leden, vanaf 65 jaar, van de landbouwcoöperaties. De middag wordt mede mogelijk gemaakt door het J.H.W. Robersfonds. Revuegezelschap “De Raddreijers” heeft na 50 jaar besloten te stoppen met optreden. Hun laatste optredens zijn 22 en 23 april a.s. Omdat ze ook enkele keren in het Tiemeister hebben opgetreden, boden ze aan dit nog een laatste keer te willen doen. Daarom is het optreden in het voorjaar en niet in het najaar zoals u dat gewend was. De revue heet “Hol van’t leaven”. Ze laten ons nog één keer genieten van een revue in Achterhoeks dialect, met veel humor, zang en muziek. Dus ouderwets genieten, op een manier, zoals dat 50 jaar geleden is bedacht door enkele enthousiaste mensen.

De aanvang is 14.00 uur. De zaal is vanaf 13.30 geopend. U kunt zich opgeven voor deze middag tot 4 april a.s. bij Hermieke Voogd, tel. 053-4351983, hermieke@planet.nl of Wilma Hobbelt, tel. 053-4761976, fam.hobbelt@hetnet.nl. (Bij opgave per mail, graag het aantal personen vermelden).

Stawel 50 jaar

Oud beeldmateriaal gevraagd!
De jubileumcommissie van Stawel is op zoek naar oud beeldmateriaal (film en foto) om te gebruiken voor het jubileum van Stawel. Bent u in het bezit hiervan en mogen wij dat gebruiken, stuur dan een mail naar Stawel (info@stawel.nl) of bel met de consulent (06-51372588). Wij stellen het zeer op prijs en mede met uw hulp hopen wij een mooi tijdsbeeld neer te kunnen zetten.

Jubileum
Dit jaar bestaat Stawel een halve eeuw! In de oprichtingsakte van september 1966 heeft de stichting de naam gekregen van Stichting Agrarisch Welzijn. In samenspraak met de gemeente Enschede en de landbouworganisaties werd tot oprichting van de stichting besloten. De oprichtingsakte wordt dan ook in aanwezigheid van toenmalig wethouder Anne Pen en de voorzitter en secretaris van de Coöperatieve Landbouwbank en Raiffeisenbank, de heren Robers en Graave, ondertekend.

Door de jaren heen is Stawel veranderd. Was in de beginperiode de agrarische ontwikkeling het hoofddoel, door de jaren heen is deze doelstelling steeds breder geworden. Op dit moment is de ontwikkeling in brede zin van het buitengebied van Enschede de kern van het bestaan van Stawel. En in 2002 heeft dan ook een naamswijziging plaatsgevonden en heet Stawel officieel Stichting voor Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede. De naam STAWEL is echter zo onlosmakelijk verbonden met het Enschedese platteland dat deze nog steeds wordt gevoerd.

Vijftig jaar is een hele tijd en het bestuur van Stawel wil dit heugelijke feit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is er een jubileumcommissie in het leven geroepen die bezig is om het gouden jubileum in september een feestelijk karakter te geven. U hoort daar de komende maanden meer over.

Agrarische informatie bijeenkomst op 14 april 2016

Agrarische Informatie Bijeenkomst op 14 april 2016 De Rabobank Enschede-Haaksbergen organiseert samen met de nieuwe afdeling LTO Zuid Twente de Agrarische Informatie Avond op donderdag 14 april 2016 in Zaal Assink in Hengevelde. Agrarische klanten van de bank en leden van LTO Zuid Twente zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. Via rabobank.nl/Ltotwente kunt u zich aanmelden.

Duurzame voedselproductie internationaal, nationaal en regionaal.
Tijdens deze avond geven Hester Maij, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Berry Marttin, lid van de Raad van Bestuur van de Rabobank hun visie op actuele thema’s in de landbouw. Als we in 2050 meer dan negen miljard mensen op deze aarde duurzaam willen voeden, twee miljard meer dan nu, dan begint dat met boerenbedrijven die effectiever, duurzamer en slimmer voedsel gaan produceren. Dus: meer kilo’s rijst per hectare, meer kilo’s graan per liter water, bij een koe meer liters melk per kilo voer, maar wel met minder afval en uitstoot van broeikasgassen.

Foto van Berry MarttinBerry Marttin is als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het onderdeel rural & retail international, alsmede voor het domein duurzaamheid. Zijn presentatie gaat over de uitdaging voor de wereld voor de komende decennia: twee keer zoveel voedsel produceren, met de helft van de grondstoffen.

Foto van Hester MaijHester Maij is gedeputeerde landbouw, natuur en cultuur van de provincie Overijssel. In haar presentatie staat de duurzame ontwikkeling van de Food&Agri sector in Overijssel centraal. Door samen te werken met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties wil de provincie de concurrentiepositie van deze sector in Overijssel versterken.

Programma
Het programma is als volgt:

Niejs oawer de Streektaal

KTSDe moand meert wördt de dialectmoand neumd, noe doot ze biej RTV-Oost der iets meer an as aans, iej könt disse moand dan ok van alns metmaken. Kiekt ok es op de webstea van Persburo Kneuters van Bert Eeftink, Harry Potter in ’t Twents is al nen hit op facebook en van buurman en buurman bint al twee vuurstellingen in ’t Twents maakt en dat het dan “noaber en noaber”.

Biej de Twentse Welle is der op 9 meert um 19.30 uur ‘n optreden van Algerak, zee doot dan ne try-out met eure nieje bezetting. ’n Entree is € 5,- en iej kriegt ok koffie too. Op 16 meert köj noar de Lutte, doar is in ’t VVV gebouw ne vuurdrach duur Harry Booink en ’n muzikaal optreden duur Toon en Toon, dat begeent um 19.30 uur. Op 29 meert hebt ze biej de Twentse Welle um 11.00 uur de koffie kloar en geet Harry Nijhuis an ’t vertellen. ’t Kost 5 euro en dan köj derbiej wean.

Ok op 29 meert hoalt ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak eure joarvergadering biej ’t Hoogspel in Deelden en noa dee joarvergadering begeent vanof 20.00 uur nen mooien Twentsen oamnd met ’t vuurleazen van de mooiste verhalen en gedichten van de schriefwedstried “Aait Verdan”. Ok bint op den oamnd de juryleden anwezig en wördt de prieswinnaars bekeand maakt en ’t geheel wördt ok in ’t Twents presenteerd. Noa ofloop is ’t book te koop woaras al dee mooie verhalen en gedichten in stoat. Leden van ’n Kreenk könt der vuur niks in, bin iej gin lid, dan kost oe dat € 3,- um der biej te wean, en dan krieg iej der ok nog ne kom koffie biej.

Op 30 meert of 31 meert keump der ’n optreden van Harry Nijhuis en Jan Riesewijk, ok in de Twentse Welle en dat begeent um ? ’n Entree kost € ..? (jammer genog nog nich bekeand)

Gewoon Aans keump op 8 april en 9 april met eure VerrasSing in de Kappen in Hokse- bargen en doarnoa geet vuur eur ok heanigan de zömmertied in. Token hearfst bint der nog ’n stuk of acht optredens pland in oonze streek, doar doo ‘k oe dan wal wier bod oawer. Het telefoonnummer van de Kappen is: 053 – 5730250. Tusken 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer 0547 – 284880 en ’t kost € 17,50. 9 april möj efkes op oen kalender schrieven, dan wördt in de Johanneskeark in Twekkel vuur de tweede keer ne Twenteakademiedag hoalen met ’s moargens vuurdrachten van bekeande leu oawer “de zin en onzen van ’t noaberschop”, ’n mooi oonderwearp, toch? De entree kost € 12,50 inclusief koffie vuurof en tusken ‘n middag soep en 2 breudjes. A’j nich met wilt etten, kost ‘t € 7,50. Iej könt oe opgeven biej miej: 074-2911090.

Biej ’t middagprogramma is der ne bookenmaarkt van beuke in ’t Twents en beuke oawer Twente in ’t Kulturhus. Iej könt ok kiezen um met nen gids oet Twekkel met te goan oaver de Stiewelpaden en duur ’t Stroot. Zeuk iej wat cultureels, dan bint in de keark vuurdrachten in ’t Twents te hören en ok muziek. Iej könt vuur niks metdoon, mer koffie of wat aans te dreenken is vuur eagen rekkening. Kömt rustig efkes kieken ’s middaagns.

In Hengel spölt Stork Nus op 7, 8 en 9 april ’s oavends um 20.00 uur in het Rabo theater (074-2556789) en ok op 11 april, mer dan ’s middaagns um 14.00 uur A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090.

Goodgoan,
Alie van der Veer

Excursie naar de Aardehuizen in Olst en naar Deventer

Logo Vrouwen van nuDe Culturele Commissie heeft een excursie voorbereid naar de Aardehuizen aan de rand van Olst en aansluitend naar Deventer. We vertrekken om 11:30 uur met eigen vervoer bij de Carpoolplaats aan de Afinkstraat. Van 13:00 tot 14:00 uur krijgen we een rondleiding door de Aardehuiswijk aan de rand van Olst. Deze dient als een groene en natuurlijke overgang tussen stad en platteland. Aardehuizen zijn aan drie zijden opgebouwd met draagmuren, bestaande uit autobanden, opgevuld met aarde. Het zijn heuveltjes in een groen landschap met op het zuiden hoge kozijnen met heel veel glas. Het is een project, waarbij rekening is gehouden met extreem laag energie verbruik, lokale watervoorziening en zuivering en geen aansluiting op het riool. We eindigen in de gemeenschapsruimte met koffie en gebak. Hierna rijden we naar Deventer. Daar zal om 15:30 uur een gids ons rondleiden door het mooiste gedeelte van het oude Deventer, zoals het Bergkwartier. De wandeling duurt ongeveer een uur. Daarna kunt u tot 18:00 uur uw gang gaan, waarna we in een gezellig restaurant gaan dineren. Geef u vooral snel op, want er kunnen maar ± 20 personen aan deze excursie deelnemen.

Datum: donderdag 28 april. Kosten: € 12,00 exclusief de kosten van het diner en een bedrag van € 5,00 p.p. voor de chauffeurs.
Opgave: vrijdag 8 april bij Ali de Boer, bij voorkeur per E-mail: alma1941@planet.nl of desnoods per telefoon: 053-4288909. U wordt genoteerd in volgorde van aanmelding.

Van de fiets- en wandelcommissie

Het is er toch van gekomen, de wandeling op 23 februari. We troffen het redelijk met het weer, maar uit voorzorg over de zeer drassige wegen rond Delden kozen we voor de stadswandeling, die ons langs soms bijna onvindbare kunstobjecten voerde. Door de vele smalle eeuwenoude straatjes in de binnenstad leerden we een heel ander Delden kennen. We sloten de tocht af met shoppen in leuke winkeltjes en koffie/ thee met wat lekkers.

29 maart We sluiten het wandelseizoen af met de nieuwste route op Hof Espelo, ter plekke naar behoefte uit te breiden. Beide Nordic groepen waren zeer enthousiast over dit nieuwste stukje van Hof Espelo. Start: 13.30 uur bij Hermieke Voogd, Weerseloseweg 235, Enschede. Graag even opgeven bij één van de commissieleden als je mee gaat!
26 april We fietsen een gedeelte van het rondje Enschede en starten vanaf de parkeerplaats bij Intratuin. Meer info volgt hierover begin april.
18/19 mei 2-daagse fietstocht, deze maand organiseren we geen middagtocht.
28 juni We gaan iets verder weg en willen vanaf Bornerbroek en Enter gedeeltes van de Doorbraak verkennen. De start is bij de RK-kerk in het centrum van Bornerbroek.
26 juli Waarschijnlijk zijn nu de bosbessen wel rijp en we combineren dat met een leuke fietstocht vanaf pannenkoekenhuis ‘de Hooge Esch’, Alsteedseweg 38 in Buurse.
30 aug Deze keer fietsen we een rondje in en om De Lutte en kiezen we de z.g. Hellehondroute. De start is bij de VVV in de Lutte. 27 sept.: Tijd voor de dagtocht, deze keer fietsen we de Archemer route. De start is in Hulsen bij knooppunt 17, (een gehuchtje bij Nijverdal) Meer informatie over deze tocht maken we t.z.t. bekend.

 

Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie: Wil Vreeman (053-4320677), Hermieke Voogd (053-4351983), Thera Migchelbrink (053-4343711) en Alie van der Veer (074-2911090).

Bezoek aan Wagyukoebedrijf fam. Nijhof

Op woensdagmiddag 20 april gaan wij op bezoek bij de fam. Nijhof in Delden, zij hebben Wagyukoeien op hun bedrijf. Dit zijn Japanse koeien en een heel ander soort als de bij ons bekende zwarte of roodbonte koeien. Zij geven hun koeien bier, laten ze naar klassieke muziek luisteren en geven de dieren massages om een lekker stuk vlees te krijgen van zeer hoogstaande kwaliteit. Vorig najaar zijn ze al een keer op tv geweest en ze staan ook op de streekmarkt in Delden.

Lijkt het je leuk om met ons mee te gaan kijken naar dit bedrijf, geef je dan op bij: Rendi Geerdink,053-4821382/jgeerdink@hetnet.nl of Ans Olink,053-5744854/olink20@kpnmail.nl. Graag opgeven voor woensdag 13 april, kosten 5 euro per persoon. We beginnen om 13.30 uur bij familie Nijhof, Langestraat 161, 7491 AE Delden, tel.074-3764500. Op internet kun je hun site bekijken; www.wagyukoe.nl

agrarische contactpersonen Rendi en Ans

Jaarlijkse tweedaagse fietstocht 2016

Beste fietsvriendinnen, tijdens de jaarvergadering is al bekendgemaakt, dat op 18 en 19 mei 2016 wederom onze 2-daagse fietstocht gehouden wordt. Wij hebben gekozen voor de prachtige omgeving van Dalfsen-Ommen. We verblijven in ‘Hotel Hof van Dalfsen’’. De prijs voor dit 2-daagse arrangement bedraagt € 130,00. Lijkt het U leuk om mee te fietsen? Geef je dan op.

Opgave op donderdag 24 maart tussen 08.30 uur en 12.00 uur of s`avonds vanaf 18.00 uur bij: Betty Janssen tel. 053-4773411. Aan deze fietstocht kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Na opgave ontvangen alle deelnemers uitvoerig nadere informatie.

Sini Barske, Lidy Deters, Margriet Schoppink en Betty Janssen.

Eerste bijeenkomst kerstavond

De buurtschappen Broekheurne en Rutbeek zijn dit jaar aan de beurt om de kerstbijeenkomst van de Vrouwen van Nu te organiseren. De eerste bijeenkomst voor deze dames is op woensdag 6 april.
Aanvang 20:00 uur. Locatie Gerda Rosink.

Verenigingskalender

Dinsdag 15 maart: Vrouwen van Nu.
Streektaaldag 2016.
Aanvang 10:00 uur.
Locatie: Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, te Ommen.
Opgave bij Alie van der Veer.

Donderdag 17 maart: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang: 14:00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Thea Kroeze vertelt o.a. over de vroegere paasgebruiken.

Dinsdag 29 maart: Vrouwen van Nu.
Wandelen op Hof Espelo; start bij Hermieke Voogd, Weerseloseweg 235
Start 13.30 uur
Graag opgave vooraf, zie elders in Ons Orgaan

Woensdag 6 april: Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst dames uit de Broekheurne en de Rutbeek.
Overleg Kerstbijeenkomst.
Aanvang 20:00 uur. Locatie Gerda Rosink.

Zaterdag 9 april: Ouderenmiddag Stawel
Optreden van de Raddreijers; locatie Stedelijk Lyceum Zuid
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13. 30 uur. (meer info volgende Orgaan)

12, 13 en 14 april: Vrouwen van Nu.
Provinciale Agrarische dagen.
Aanvang: 09:00 uur. Locatie: De Tolplas in Hoge Hexel.

Woensdag 20 april: Vrouwen van Nu.
Bezoek aan Wagyukoebedrijf fam. Nijhof

Woensdag 20 april: Vrouwen van Nu.
Feestelijke provinciale jaarvergadering.
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: IJsseldelta Center Zwolle
Opgave: jubileum85jaar@gmail.com

Donderdag 28 april: Vrouwen van Nu.
Bezoek aan de Aardhuizen in Olst en een stadswandeling in Deventer.
Opgave vrijdag 8 april bij Alie de Boer.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Woensdag 18 en donderdag 19 mei: Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de omgeving van Dalfsen-Ommen.
Opgave donderdag 24 maart bij Betty Janssen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan