Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

 • Terugblik Stawel 2023
 • Et geet op de Kesdage an
 • Enschede Energie zoekt dak 
 • Uitnodiging symposium voor innovatie en duurzame landbouw 
 • Succesvolle Boomdeeldagen
 • Het unieke van Stawel 
 • Kerstgroet

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

 

Terugblik Stawel 2023

Het jaar is alweer bijna voorbij, en dat leek ons een mooi moment om terug te blikken op wat er afgelopen jaar rondom STAWEL allemaal gebeurt is.

Binnen ons bestuur zijn er best wat veranderingen geweest. Zowel Hermieke als Joke zijn gestopt binnen het bestuur van STAWEL. Gelukkig komen we beide dames nog vaak tegen bij allerlei gelegenheden. Peter heeft namens LTO de plek van Joke over genomen. Ik denk dat Peter een hele goede vervanger is, die goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen in de sector en dit goed onder woorden kan brengen. Ikzelf heb de plek van Hermieke over genomen. Daarnaast heeft Ernst Jan Krudop namens het OPG plaatsgenomen in ons algemeen bestuur. Ook is het natuurlijk fijn dat we Fraukje hebben mogen verwelkomen, zodat zij en Gerrit samen de taken kunnen oppakken. En uiteraard mogen we Cecile niet vergeten! Een super notulist die geweldige verslagen schrijft!
Helaas hebben we niet alleen maar aanvullingen of vervangingen gekregen. Rolf is zoals we allemaal weten ziek geworden gedurende 2023. We hopen nog steeds dat hij, ondanks alles, fijne feestdagen beleeft en hij in 2024 weer helemaal de oude wordt!

De ontwikkelingen in zowel landbouw als politiek gaan snel. Dit maakt dat ook binnen STAWEL veel gebeurt is de afgelopen tijd.

Zo is de provincie Overijssel erg druk met het PPLG. Het provinciaal programma landelijk gebied moet bijdragen aan het behalen van de doelen van het zevende actie programma nitraat, de kader richtlijn water en andere opgaves. Als STAWEL zijnde zijn wij aanwezig geweest bij de bijeenkomsten over het PPLG. Hier hebben we zo goed mogelijk geprobeerd onze inbreng te doen om bepaalde maatregelen af te zwakken of van tafel te krijgen.

Op gemeentelijk gebied spelen we al in op de transitie. Zo is het gebiedsproces in de Broekheurne een mooi begin van een gebied wat zelf aan de slag gaat met het realiseren van de doelen die opgelegd worden. Door samen in gesprek te gaan en te kijken wat een ieder zijn toekomstbeeld is, ligt er nu een gebiedsagenda waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de verschillende doelen. Voor 2024 staat de uitvoeringsfase in de Broekheurne voor de deur. In de overige gebieden rondom Enschede zijn de bewoners nu aan het kijken of ze ook willen instappen in een gebiedsproces.

In de uitvoeringsagenda van de Broekheurne wordt mestvergisting als een oplossing om stikstof te reduceren genoemd. Dit is uiteraard niet alleen interessant voor de Broekheurne, maar kan ook kansen bieden voor meerdere boeren uit Enschede. Daarom is er een informatieavond verzorgd over mestvergisting. Ook is er in de Melkhal een bijeenkomst georganiseerd voor alle voedselproducenten die hun producten lokaal afzetten. Deze bijeenkomst heeft als resultaat gehad dat er een fietstocht is opgezet langs de streekproducten boerderijen. En informatieavonden zijn een mooie kans om buitengebied bewoners met elkaar te verbinden en inspiratie op te laten doen. Ik denk ook zeker dat we dit als STAWEL moeten blijven organiseren.

Daarnaast is er dit jaar volop ingezet op verbinden, verbreden en verduurzamen. Met de oprichting van de Brede Coalitie (overkoepelende stuurgroep bestaande uit Stawel, Lto, Landschap Overijssel en Landschapsfonds Enschede) hebben we een hele mooie praktische tool in handen om de agrarische sector een duwtje in de rug te geven om bij te dragen op één van deze thema’s. Op een goed bezochte avond is er meer duidelijkheid gegeven onder de ondernemers van wat ze kunnen met deze brede coalitie. Ook is er bij 5 bedrijven een concept landschapsplan opgesteld. Met dit landschapsplan wordt de biodiversiteit gestimuleerd en wordt er gekeken naar de waterhuishouding in een gebied.

Er zijn ook de nodige strubbelingen geweest rondom uitgifte pacht gemeentegrond. Hier wil ik niet te lang bij stil staan, maar ook niet ontkennen. We hebben ons met zijn allen hard gemaakt om boven tafel te krijgen hoe het pachtbeleid is uitgevoerd. Er zijn verschillende gesprekken geweest en de wethouder is meermaals geweest om het uit te leggen. De uitleg is helder, al is de aanpak iets waarvan we hopen dat het de volgende keer anders en beter zal gaan.

Tot slot denk ik dat we als STAWEL bijdragen aan een goed beeld van de agrarische sector. Zo hebben enkele boeren wethouder Niels van den Berg en een aantal van zijn ambtenaren op de boerenerven mogen ontvangen. Ik denk dat dit voor beide partijen nuttige middagen zijn geweest om wederzijds begrip te kweken. Ook de bloemenrijke akkerranden dragen bij aan een positief beeld van de sector.

Voor 2024 hoop ik dat we met zijn allen de neus dezelfde richting op houden. Het zal een jaar worden met veel uitdagingen. Het belangrijkste is dat we gezond, open en eerlijk blijven naar elkaar toe. Uiteraard zullen er altijd verschillende belangen blijven bestaan, maar ik denk dat we samen met de gemeente naar een goede middenweg kunnen werken, waarbij zowel burger, agrariër als natuur prima met en naast elkaar kunnen leven.

Merle Meijerink – Secretaris STAWEL

 

Et geet op de Kesdage an

En et lik wa of de daage hoo langer hoo harder goat, dat is vrömd, want de daage wördt allenig mar kotter, doarnoa goa’w gelukkig de goö kaante wier op. Al nen heeln zet tref iej in de weenkels grei an vuur de Kesdage, vuural leampkes, versiersels en keersen in alle soorten en moaten bunt der te koop. Et wördt hoo langer hoo vrogger, mar mie duch dat Sunterkloas eerst vot möt wean. Dan he’w al ’t gedoo oaver zwatten Piet of roetveeg Piet ok wier had.

Loa’w hoppen da’w binnenkort wier ’n kabinet kriegt, mar ok dat zöt der nog nich noar oet. Bliekboar hebt oonze politici et almoal nog nich good begreppen. Der wördt oondertusken wat of disseld, Ronald Plaskerk hef der niks te völ an. Et hef ok gin nut um doar verdan oaver te blieven nöalen, wiej hebt bienoa Kesdage en et zol mooi wean as der vrea kwam vuur alle leu op de weareld.

Lex Meuris hef der ’n mooi gedich oaver schreven in de bundel ‘Pottuffeln’’.

KERSMIS

Kersbeum, keerskes, lichtgefloonker,
roondum is de weald zoo doonker.
Meer toch hoole wiej ’t vertrouwen
en wiej blieft ok stöadig bouwen
An de vrèède.

Ok al zal ’t nich heel gauw lukk’n
Loat oe nich noar daalten drukk’n
Wèèrkt verdan met alle kracht’n
Want noa lange duustre nacht’n
Komp de vrèède.

Loat et Kersfeest oe iets zegg’n
En oe dit in ’t herte legge’n.
D’r komp ’n ean an alle ding’n
Eénmoal zöw met Kesmis zing’n
Now is ’t vrèède.

Ik weans oeleu almoal goö Kesdage en ’n plezearig Oald en Niej.

Leida van’n Danngoarn

Enschede Energie zoekt dak

Samen met Enschede Energie zijn we op zoek naar nieuwe locaties voor zon op dak projecten. We zien dat in Enschede nog lang niet overal zonnepanelen op de daken liggen. Omdat we de zonneladder zoveel mogelijk hanteren, hebben we de voorkeur voor het leggen van zonnepanelen op daken. Enschede heeft inmiddels landelijk gezien de nummer 1 positie voor het realiseren van coöperatieve projecten zon op dak en die willen ze verstevigen.

Wat voor locaties zoeken we?

 • We zoeken daken met een oppervlakte tussen de 400 en 800 m2
 • Uiteraard moet er niet teveel schaduw op het dak vallen, anders is de opbrengst van de zonnepanelen te laag.
 • We zoeken locaties gelegen binnen de gemeentegrenzen van Enschede.

Enschede Energie betaalt een nette dakhuur per jaar aan de betreffende dakeigenaar en ontzorgen deze in het gehele proces omdat zij de technische onderzoeken, verzekeringen en realisatie voor haar rekening neemt. Hoe makkelijk is dat?

Heb je een dak die binnen de voorwaarden past? Of ken je iemand die zo'n dak beschikbaar zou willen stellen? Neem contact met ons op, dan bekijken we samen met Enschede Energie de mogelijkheden voor een collectief zonne energieproject.

Gerrit Meutstege (0651372588), Fraukje Roeleveld (0628439956)

Uitnodiging symposium innovatie en duurzame landbouw

Op donderdag 18 januari 2024 vinden er twee symposiums plaats in het theater Buitensoos in Zwolle. Tijdens de dag wordt u bijgepraat door deskundigen vanuit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap. U kunt kennis nemen van de laatste ontwikkelingen, nieuwe kansen en uitdagingen bespreken en verdiepen in samenwerkingen. Bovendien is er ruim de gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten!
U kunt aan één of aan beide programma’s deelnemen. De locatie is theater Buitensoos in Zwolle en beide programma’s vinden op dezelfde locatie plaats. De lunch wordt geregeld.

 • Ochtend: Symposium georganiseerd door NCM (Nederland Centrum van Mestverwaarding) in samenwerking met de ‘Versnellingsagenda mest, stallen en emissies zandprovincies’ gericht op het verwaarden en verwerken van mest.
 • Middag: Symposium georganiseerd door de samenwerkende (zand)provincies, de veehouderijsectoren, het Ministerie van LNV en het Innovatie Netwerk Landbouw. Deze samenwerking beoogt de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij te versnellen met focus op de ‘blijvende boer’.

Paralelsessies:

 1. De juridische borging van innovaties incl. de inzet van sensoren en datasystemen hierbij en de route naar doelvoorschriften;
 2. De integrale aanpak met aanvullende verdienmodellen (zoals mono-mestvergisting en mestverwaarding) en de financiering van investeringen hiervoor;
 3. Bemesten in Balans (naar een doelgericht mestbeleid) en stoffenbalansen met kengetallen en meetwaarden;
 4. Nieuwe innovaties en innovaties die op langere termijn het verschil kunnen maken: waar liggen de kansen, wat is nu mogelijk en wat is nu nodig?
 5. De relatie tussen innovatie, de gebiedsgerichte aanpak en het Nederlands Programma van Landelijk Gebied.

Er zijn geen kosten aan de deelname verbonden, maar in verband met de organisatie is aanmelden verplicht. Meer informatie over deze dag en het aanmelden klik hier.

Succesvolle boomdeeldagen

Afgelopen zaterdag 16 december was de boomdeeldag in Enschede. Ruim 4300 bomen en struiken zijn uitgedeeld aan 36 inwoners die in ons buitengebied wonen. Afgelopen zaterdag 16 december was de boomdeeldag in Enschede. De uitgifte vond plaats in het Abraham Lederboerpark, bij Lammerinkswönner het thuishonk van Stawel. Die dag hielpen we bij de uitgifte van het plantgoed. Zo dragen we ons steentje bij aan een mooi, groen en divers buitengebied. 

Deze actie doen we samen met Provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Inwoners konden afgelopen zomer hun bomen- en bosplantsoenplantenpakket samenstellen tegen betaling van een kwart van de totale kosten. De rest is vergoed door de provincie en gemeente.

Foto: Koos Mavrakis

Het unieke van Stawel

STAWEL is uniek omdat het de enige is in zijn soort. Een stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling die al bestaat sinds 1966. Het algemeen bestuur bestaat uit een brede vertegenwoordiging van partijen die actief zijn in het buitengebied van Enschede. Met een goeie geografische spreiding, zodat elk deel van het buitengebied is vertegenwoordigd. Allerlei verschillende mensen met verschillende inzichten die in ieder geval één ding gemeen hebben, namelijk: hart voor het buitengebied. Ik vind de opzet en structuur geniaal!

De ontstaansgeschiedenis van STAWEL vind ik ook uniek! Want als je zoiets in deze tijd opnieuw wilt opzetten, is dat haast onmogelijk. Ik ben blij dat een aantal mensen toen der tijd ook het nut en de noodzaak inzagen om de positie van het buitengebied te verstevigen, want het gevaar is dat het vanzelfsprekend wordt als het er al is.
Samenwerking is van allertijden. Vroeger had je de Marke waarin boeren samen de gemeenschappelijke gronden beheerden. Vanuit de Marke zijn de buurtkringen ontstaan waar ze gemeenschappelijk landbouwmachines aanschaffen en gebruiken. Inmiddels hebben de buurtkringen een bredere doelstelling, zoals het bevorderen van Noaberschap.

Het is ook uniek dat we goeie contacten met de gemeente hebben. Dit zorgt ervoor dat we elkaars werelden beter begrijpen en daarom beter kunnen samenwerken. Er liggen heel wat opgaven vanuit Europa, Het Rijk en de Provincie, maar wij kijken waar op lokaal niveau nog wel mogelijkheden zijn.

Ik ben trots om voor zo’n unieke stichting te mogen werken. En daar ondersteunen en stimuleren waar we het verschil kunnen maken!

Fraukje Roeleveld – medewerker STAWEL

Kerstgroet

Beste lezers van Ons Orgaan,
 
Ook in 2023 hebben we jullie vanaf deze plek voorzien van informatie over Stawel. Het was op zijn minst weer een enerverend jaar te noemen waarin weer veel gebeurt is. Maar nu eerst rust en bezinning. Het bestuur van Stawel en de medewerkers Fraukje en Gerrit wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen toe. Eerst genieten van de kerstdagen en daarna oud & nieuwe vieren.

En dan staan we ook in 2024 weer klaar om aan de slag te gaan voor ons mooie buitengebied, de ondernemers en de bewoners.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan