Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Save the date: Kennissessie Bodem & Water
  • Onderzoek mono mestvergisting Broekheurne
  • Kennisbijeenkomst vezelteelt
  • Van 't peseel of 
  • Bezoek gedeputeerde Von Martels Broekheurne
  • Uitnodiging kaartavond Buurtkringen
  • Concept Regiorund 

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie Overijssel en gemeente Enschede maken de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Save the date

Kennissessie Bodem & Water
Maandag 4 maart 2024 om 20.00 @Verenigingsgebouw Usselo
Meer informatie volgt.

Onderzoek mono mestvergisting Broekheurne

In het kader van het gebiedsproces Broekheurne onderzoeken we nu samen met adviesbureau Ekwadraat de haalbaarheid juridisch, technisch en financieel van mono mestvergisting bij zeven geïnteresseerde boeren. Mestvergisting biedt kansen om meerdere doelen tegelijk te combineren.

We willen met mono mestvergisting werken aan een beter verdienmodel voor de ondernemer door het leveren van duurzame energie en gelijktijdig bijdragen aan de opgave voor minder uitstoot van stikstof en methaan. De uitstoot van emissies kunnen ook worden gezien als financieel verlies. Door de mest zo snel mogelijk uit de stal in de vergister te krijgen, wordt de uitstoot van ammoniak beperkt (stikstof) en de biogasopbrengsten nemen toe. Vergisting van mest voorkomt methaan uitstoot en levert energie in de vorm van biogas. Er is een mogelijkheid om het ruwe biogas op te werken naar groen gas, zodat het gas op het aardgasnetwerk kan worden geïmplementeerd. Biogas was eerst aanbod gedreven, inmiddels groeit de vraag naar groengas en dat biedt kansen.

Nadat het gas uit de mest is gehaald, blijft er nog digestaat over. Dat is een goede meststof. Met als extra voordeel dat het later moet worden toegediend. Zo kan het water ook wat langer in het voorjaar worden vastgehouden omdat je minder vroeg het land op moet.

Aan de hand van de businesscase die Ekwadraat nu uitwerkt, word bekeken of mono mest vergisten haalbaar is en in welke vorm. De kosten van deze haalbaarheidsonderzoeken worden betaalt vanuit budget dat nog beschikbaar was vanuit de Gebiedsagenda (IBP vitaal platteland) en een bijdrage van 50% door de gemeente Enschede.

25 jaar in dienst bij STAWEL

Op maandag 4 januari 1999 ging ’s ochtends vroeg de wekker. Een spannende dag, want het was mijn eerste officiële werkdag bij wat toen nog Stichting Agrarisch Welzijn heette. In Enschede en omstreken beter bekend als STAWEL. In die tijd woonde ik nog in Delden en we hadden afgesproken bij het ‘kantoor’ van STAWEL, namelijk aan de Derkinkweg 70 waar mijn voorganger Gerrit Jan van der Veen destijds woonde. Ik volgde hem op als consulent en Gerrit Jan ging mij nog een maand inwerken. Dat betekende samen op pad en ik weet nog goed dat één van de bezoekjes in die eerste week bij drukkerij Te Sligte was omdat Ons Orgaan gedrukt moest worden. In die tijd nog een papieren ‘krantje’ van 4 pagina’s die per post bezorgd werd. En zo heb ik in drie weken een stoomcursus gehad om Enschede, het bestuur van Stawel, de ambtelijke contactpersonen en de dossiers te leren kennen. En daarna hup, het diepe in.

In die eerste maanden leer je veel mensen kennen, bezoek je de reguliere afspraken en komen de vragen langzaam op je af. Daar waar ik informatie of hulp nodig had kon ik altijd nog een beroep doen op Gerrit Jan en natuurlijk het dagelijks bestuur. Een bijzonderheid was dat ik ook in het bezit kwam van een mobiele telefoon, iets waar toen nog lang niet iedereen over beschikte.

Naast het reguliere werk als bestuursvergaderingen en samenstelling van Ons Orgaan werd de consulent regelmatig ingeschakeld als het ging om de zogenaamde Hinderwet vergunningen. Enschede kende toen een eigen Ammoniak Reductie Plan (ARP) om zo de emissies van stikstof op natuurterreinen te verminderen (hé, ook toen al). Samen met de boer vulde je het vergunningsformulier in en zo nodig zorgde je ook voor de ver- en aankoop van Ammoniakrechten waarbij een deel van de rechten werden afgeroomd.

STAWEL heeft samen met de gemeente Enschede eind jaren negentig de aanvragen ingediend voor de wettelijke verkavelingsprojecten in Enschede. Enschede-Zuid startte eerst en Enschede- Noord volgde snel daarna.
De consulent van STAWEL was als adviseur verbonden aan de beide landinrichtingscommissies en ruim 15 jaar vormden de vergaderingen en bijeenkomsten van beide projecten een vast onderdeel van mijn werk. Dat was leerzaam en interessant en heel goed voor de kennis van de gebieden en de mensen die er woonden en werkten.

Landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer en overleg hierover maakte ook vanaf het begin onderdeel uit van mijn werk. STAWEL was grondlegger van de Stichting voor agrarisch natuurbeheer, De Lonneker Marken en in 2007 van de Stichting Landschapsfonds Enschede. Met die laatste stichting waren we één van de pilotgebieden in de provincie als het gaat om Groene en Blauwe diensten overeenkomsten. Dat zijn langjarige (21 jaar) beheerovereenkomsten voor beheer en onderhoud van landschapselementen.

De gemeente Enschede kende en kent altijd grote waarde toe aan de inbreng van STAWEL. Dat is door de jaren heen zichtbaar geweest. Bijvoorbeeld doordat je als consulent nauw betrokken werd bij de totstandkoming van de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied. Maar ook voor diverse andere zaken deed de gemeente graag een beroep op STAWEL. Meest recente en mooi voorbeeld is wel de bijdrage die we hebben mogen leveren aan de Visie Landelijk Gebied.

Gedurende al die jaren kom je veel bij mensen thuis aan de keukentafel. Over al die jaren koester ik ook mooie herinneringen aan die momenten waarbij je mensen op bedrijfsniveau of persoonlijk kunt bijstaan en dat jouw bijdrage ook werkelijk effect sorteert. En als het werk leuk, afwisselend en uitdagend is vliegen de jaren voorbij en bereik je deze mijlpaal. Wat mij veel voldoening geeft is dat ik nu nog jaren voor me heb waarbij ik het stokje over mag dragen aan mijn collega Fraukje waarmee ik sinds april 2023 een team vorm. Haar kennis en jeugdig enthousiasme geeft mij vertrouwen dat het met de toekomst wel goed zit en we de uitdagingen die voor ons liggen met elkaar aan kunnen gaan. Op naar het volgende heugelijke feit, het 60-jarig bestaan van STAWEL in 2026!

Kennisbijeenkomst Vezelteelt

In het kader van de Brede Coalitie zijn we met vier enthousiaste grondeigenaren in gesprek geweest over de mogelijkheden van het telen van vezelgewassen. Samen met Tim Bachmayer Ketenregisseur Biobased Gebiedsontwikkeling van gemeente Enschede en Janneke Paalhaar ketenregisseur van de Twentse Bouwboeren bespraken we de verschillen tussen de gewassen en de afzet mogelijkheden. Door het afstemmen van de gewassen kun je elkaar helpen met kennis uitwisselen, de oogstkosten delen en de afzet combineren.

Online kennisbijeenkomst vezelteelt
Wil je meer weten over de teelt van verschillende vezelgewassen? Of wil je meer weten over een stimuleringsregeling ‘nieuwe teelten’ die de provincie Overijssel heeft opengesteld? Twentse Bouwboeren en provincie Overijssel organiseren voor de agrarische sector een online kennis bijeenkomst over het telen van vezelgewassen. Dit ‘online gesprek’ vindt plaats op donderdag 1 februari van 13.00 uur tot 14.00 uur. Heeft u praktische vragen over hoe een bepaald vezelgewas past in uw teeltplan, of over de bedoeling van de stimuleringsregeling van provincie Overijssel, of over de afzet van vezels voor de bouw? Stel je vragen en meld je aan; Meld je via dit formulier aan voor de online kennisbijeenkomst . Tijdens het gesprek komen de vragen die vooraf zijn gesteld aan de orde en gaan de experts in op de antwoorden.

Biobased teelten en ons beleid in het landelijk gebied
Gemeente Enschede onderzoekt opties om de biobased waardeketen te stimuleren. Daarom wil Tim Bachmayer van de gemeente Enschede graag op 7 februari 13.00-14.00 uur met agrariërs en een aantal ambtenaren in gesprek over welk beleid, visies en informatievoorzieningen de agrariër wel/niet helpt bij de teelt van nieuwe gewassen. (gemeente Enschede, stadskantoor Hengelosestraat 51) Interesse? Interesse? Neem contact op met T.Bachmayer@enschede.nl

Van 't peseel of

Vlak vuur de Kesdaage kö’j oaveral drok met wean, he’j genog bosschoppen in ’t hoes, he’j de roeten nog kloar of mö’j nog met ’n bladbloazer gangs?
Völ oarighead ha’j der nich an, et hef zowat an één stuk duur reagent en dan he’j toch nich zovöl eer van oen weark.

Ik bedach miej da’k ok nog efkes langs ’n kearhof in Deeldn wol, efkes ’n kesstukske op ’t graf van de oale leu zetten. Rap he’k alns biej mekaa zoch. Roond dree uur bun’k vot veurd en ’t begun in de wiedten knap duuster te wörden en net doo’k op ’n kearkhof kwam veul ’n reagen met bakken oet de loch, der was gin oarighead an um oet ’n auto te goan, mar ’t mos wa gebuurn.
Der was wieter met dat hoondenweer ok gin means te zeen op de parkeerplaats.
’k Zochen alle mood biej mekaa en eerst he’k de pareplu opzat en doarnoa he’k de aandere attributen oet ’n auto haald. Doar ha’k de haande vol an, umda’k noast ’t keststuk ok nog schoonmaakspul met har nömmen.

Afijn, ik was der wa ’n moal kloar met, ’t zag der almoal wier kaant oet en ik gung heanigan wier noar ’n oetgang hen. Oonderwiel warren der nog meer leu kömmen, dee stunden biej mekaa te kuieren en ze keken al noar ’n auto van mie.
Doo’k dichterbiej kwam ha’k et pas in de gaten, de roet an de rechterkaant was kats kapot, der lag nen dikken steen nöast miene zitting en oaveral spleenters.
’t Slimste was dat miene taske vot was, den ha’k rechts nöast miej op de vloor zat en aans doo’k miene taske aait in’ kattenbak en d’r noe kats nich an dach. ’n Schrik sleug miej um ’t hätte en dee leu wollen miej wa helpen, mar doar koon’k niks met. Ik heb eers 112 beld en zee verbeunden miej duur met de plietsie van Deeldn. Dee kwamen noa ’n stief keteerken met ’n beiden. Dee vrouw har ’n laptop biej zich en ik mog noast eur zitten in de plietsiewaage, doar zat ik mooi dreug. Et proces verbaal wörden opmaakt en oonderwiel he’w de baanke beld, de rekkingen blokkeerd en de verzekering bod doan. Gelukkig zat der mar €10,- in de knip, mar ’n agenda zat ok nog in dee taske met ’n antal wachtweure, doar wa’k ok nich gerös op. Ik bun heanig op hoes an veurt, gin lol an met den reagn.
’s Aanderdaagns kree’k ’n mailtje, miene taske was veunden in et boetengebied van Hengel Noord en ik kon de taske wier ophaaln op ’t plietsieburo in Goor. Der was niks oethaald, mien riejbewies en id-kaart zatten der ok nog in en dat éne tientje harren ze geelsnich veunden. Mar wat ’n las he’j d’r met zo kot vuur de Kesdaage, dat gun iej gin meanske.

Beste leu, doo nich zo dom as ik en loat oene taske nich in ’t zich in’ auto stoan ok al reagnt et piepestellen. Kottens heurn ik ok dat parkeerplaatsen biej nen kearkhof heel gewild bunt biej dat soort luie rakkers, dee ’t weark nich oet hebt veunden. Et is slim genog da’w der doar rechtervoort völ te völ van hebt in oons laand. Ik weans oeleu almoal heel völle geluk in’ tuk en gezoondhead.

Leida van’n Danngoarn

Bezoek gedeputeerde Von Martels Broekheurne

Vrijdag 19 januari kwam de nieuwe gedeputeerde van de provincie Overijssel Maurits von Martels een bezoek brengen aan Broekheurne. Hij heeft het PPLG in zijn portefeuille en heeft kennis genomen van de gebiedsagenda en het -proces Broekheurne. De gebiedsagenda is nu de uitvoeringsfase ingegaan. Familie Stokkers ontving de gedeputeerde en de rest van de delegatie op hun bedrijf.

Na de ontvangst en uitleg op locatie, vertelde Gerrit Meutstege over het gebied tijdens de bustour. Naderhand werd verder gepraat over de toekomst van Broekheurne. Belangrijke uitspraak tijdens deze bijeenkomst was dat gemeente, provincie en waterschap elkaar goed op de hoogte houden omtrent het gebiedsproces en daar waar nodig elkaar opzoeken als zich op uitvoeringsniveau obstakels voordoen. Ook over de beschikbaarheid van geld voor de uitvoering is gesproken. We moeten daarbij nog enig geduld hebben waar het gaat om de landelijke budgetten. De vraag is neergelegd om voor de korte termijn aan te sluiten bij bestaande potjes en regelingen van provincie en waterschap.

Uitnodiging kaartavond Buurtkringen

Uitnodiging voor:

De gezellige kaartavonden (hartenjagen) van de gezamenlijke Buurtkringen:

Boekelo-Rutbeek, Broekheurne,Twekkelo, Driene, Usselo, Lonneker, Eschmarke

do 25 januari 2024

do 8 februari 2024

do 22 februari 2024

do 7 maart 2024

do 21 maart 2024

do 4 april 2024

In Boekelo bij Leusink Shortgolf Spielehof
Spieleweg 24, Boekelo

Aanvang 20.00 uur

Kosten € 5,- p.p. (per avond, incl. koffie of thee)

we zien u graag ! vooraf aanmelden is niet nodig.

Buurtkring Boekelo-Rutbeek,
Voor vragen:     email: eplansink@planet.nl  of  tel: 06-42783980

Download hier de uitnodiging

Concept Regiorund

Weten waar het stuk vlees op het bord vandaan komt wordt steeds belangrijker. Daarom is het concept Regiorund op zoek naar verschillende veehouders. Het concept houdt in; het beheersen van het hele proces van stal tot en met de winkel. Op die manier kan er eerlijk rundvlees aan worden geboden bij HANOS dat door een veehouder de uw regio geproduceerd wordt. Bij de verschillende veehouders staan Black Angus runderen buiten in de wei. Dit ras staat bekend om zeer smaakvol vlees met een mooie marmering. Een stukje vlees waar de horeca graag mee werkt.

Aan de basis van de runderen staat Roy Ottink met zijn Wildhoeve in Markelo. Voordat Roy boer werd is hij kok geweest, dus hij weet als geen ander hoe belangrijk een lekker stukje mals vlees is. Roy is ook verantwoordelijk voor de genetica van de regiorunderen. Als je een Holstein-koe laat kruisen met een Angus stier van het juiste type, krijg je een dier dat qua maat en groeikracht het juiste vleestype kan opleveren. Samen met Van der Zee (onderdeel van Hanos) hebben ze de ambitie om primekwaliteit vlees in Nederland te produceren, zodat het niet tienduizenden kilometers hoeft te reizen voor het op het bord ligt.

Wegens succes zijn ze nu op zoek naar gedreven veehouders voor de kalver opfok. De Black Angus kalveren scoren hoog op afkalf gemak. Ze bieden een gegarandeerde afname en opbrengstprijs per kalf. De aanpak is gericht op de toekomst, met 100% in Nederland geboren en gehouden dieren gevoerd met Europees kwaliteitsvoer.

Benieuwd naar meer informatie?
Neem vrijblijvend contact op met de coördinator Roy Ottink: 0617828808 of stuur een e-mail naar wildhoeveangus@gmail.com.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan