Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Gebiedsagenda Broekheurne

Terugkoppeling gebiedsavond 28 juni 2022

Publiceerdatum: 29 augustus 2022

Op dinsdag 28 juni waren ruim 50 mensen bij de gebiedsavond over de gebiedsaanpak Broekheurne. Zij gingen met elkaar in gesprek over de onderwerpen die mogelijk een plek krijgen op de te maken gebiedsagenda. Eerst gaf gebiedsregisseur Erik Back een toelichting op de stand van zaken tot nu toe. Samen met omgevingsmanager Anne Dannenberg heeft hij de afgelopen maanden veel gesprekken met inwoners gevoerd. Daarbij is veel informatie opgehaald die vanavond de basis is om over door te praten. Download hier de presentatie van 28 juni.

Vanwege de actualiteit besteedde Erik Back in zijn inleiding uitvoerig aandacht aan het onderwerp stikstof. Volgens de veelbesproken kaart van het ministerie lijkt Broekheurne tussen de 47% en 70% aan stikstofuitstoot te moeten reduceren. https://www.aanpakstikstof.nl/documenten/publicaties/2022/06/10/richtinggevende-emissiereductiedoelstellingen-nederland

Erik heeft binnen zijn netwerk bij de provincie Overijssel gevraagd welke gevolgen dit voor Broekheurne heeft. De provincie geeft aan dat de gebiedsaanpak hen erg aanspreekt en heeft daarom ook Broekheurne als één van de pilotgebieden genoemd in haar Gebieds Gerichte Aanpak (GGA) zuidoost Twente. Stikstof reduceren betekent innoveren én extensiveren. En dat is mogelijk. Op 8 oktober volgt een volgende brief van de minister over ‘water en klimaat’. Hierover komt dit najaar een bericht van de overheid. Welke oplossingen zien we in de Broekheurne op gebied van water, waterstand en waterkwaliteit? In de totstandkoming van een gebiedsagenda voor Broekheurne wordt deze opgave meegenomen.

Inmiddels is de energieopgave van de gemeente duidelijk. Het aandeel in de totale gemeentelijke opgave komt voor Broekheurne op 88 Terajoule (TJ) duurzame zonne-energie. In eerste instantie leek zonne-energie op land de enige optie, maar ook het onderwerp windmolens kwam tijdens de gesprekken in het gebied naar voren. De meningen hierover zijn verdeeld. Vooralsnog is de conclusie om niets uit te sluiten: één windmolen is goed voor 25 TJ. Dat is gelijk aan een kleine tien hectare zonnepanelen op land.

Daarnaast introduceerde Erik het onderwerp ‘biogas’ in het gebied. Met het produceren van biogas uit mest kan met elkaar gewerkt worden aan energie-opwek en tegelijkertijd aan stikstofreductie. Op basis van een eerste ruwe berekening is het biogaspotentieel in Broekheurne 50 Terajoule (TJ). Dit is optimistisch, maar laat de helft een haalbaar streven zijn. Agrarisch ondernemers staan hier positief tegenover en willen graag meer weten over hoe dit in praktijk werkt. Desondanks zal een deel van de energie door ‘zon op land’ worden opgewerkt. En zoals iemand uit het gebied zei: “Als we dat veld er dan neerleggen, laten we dan het mooiste zonnepark van heel Nederland maken.” Er worden verschillende suggesties gedaan. Door het zonneveld aan te kleden met bijvoorbeeld een voedselbos en houtwallen die worden onderhouden door een agrarisch ondernemer. Dit soort initiatieven steunt de melkfabriek ook, waardoor een melkveehouder een hogere melkprijs genereert. Een mooi voorbeeld van toekomstbestendig boeren.

Gesprekken met bedrijven en inwoners

Afgelopen periode spraken Erik en Anne met zo’n tachtig inwoners uit Broekheurne, veelal aan de keukentafel. Sommige gesprekken waren individueel, enkelen telefonisch en anderen nodigden buren uit om samen in gesprek te gaan over het gebied. Een opvallende en prettige gemene deler is de bereidheid om mee te denken en het noaberschap, zo ervaarde Erik. Regelmatig gehoord is: “Het is allemaal best wel spannend, want we zullen het niet over alles met elkaar eens zijn. Maar dit proces is bepalend voor de toekomst van Broekheurne.”

Verdieping tijdens de gebiedsavond

Tijdens de keukentafelgesprekken kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Door het clusteren van deze onderwerpen zijn in eerste instantie vier centrale thema’s benoemd. Hierover gaan de aanwezigen deze gebiedsavond in groepen en twee rondes uitvoerig met elkaar in gesprek.

1)     Leefbaarheid landelijk gebied
2)     Duurzame opwek van energie
3)     Beleven van landschap en natuur
4)     Toekomstbestendig boeren

Met de resultaten van deze bijeenkomst willen we inzichtelijk maken welke kracht en kwaliteit het gebied heeft. De meegebrachte of gedeelde foto’s van de aanwezigen geven hierin al mooi inzicht. In groepen werd per thematafel besproken welke kansen en/of dilemma’s worden gezien en wat behouden of losgelaten moeten worden om ontwikkelingen te realiseren. Na een korte pauze werd van tafel gewisseld en volgde een tweede ronde waar aanwezigen aanvullingen gaven op wat in de eerste ronde was besproken. De vier gespreksleiders gaven na afloop een terugkoppeling van de twee rondes en de avond werd informeel afgesloten met een borrel.

Het was niet de bedoeling om aan de thematafel overeenstemming te bereiken over een aanpak. Naast elkaar bestaan verschillende opvattingen. Erik Back en zijn team gebruiken alle gemaakte opmerkingen om tot een aanzet voor de gebiedsagenda te komen. Daarin komen alle onderwerpen in samenhang met elkaar terug. In de volgende fase wordt bekeken waar keuzes gemaakt moeten worden en hoe dat gebeurt.

Blijf op de hoogte via ons Orgaan