Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Zonnevelden, kans of bedreiging?
  • Schoonmaakazien
  • Kom uit de stad!
  • Rondleidingen op de boerderij
  • Fietstocht gezamenlijke buurtkringen
  • Lonneker Molen
  • Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Zonnevelden; kans of bedreiging?

Het omschakelen van fossiele brandstoffen naar schone vormen van energie biedt een kans voor grondbezitters in het algemeen en boeren in het bijzonder, maar is ook een uitdaging. De vraag of zonnevelden vooral een kans zijn of een probleem vormen voor de agrarische sector is een onderwerp waar stevig over wordt gediscussieerd. Tegenstanders van zonnevelden op landbouwgrond benadrukken dat boerengrond hiervoor niet mag worden opgeofferd. Tegelijkertijd is uit onderzoek gebleken dat de helft van de agrarische ondernemers denkt dat zonnevelden een permanente plek gaan innemen in het buitengebied. Een kwart  van de agrarische ondernemers is zelfs van mening dat tegenstanders van deze ontwikkeling, boeren een nieuwe bron van inkomsten ontzeggen. De vraag die zich daarbij opwerpt is of landbouwgrond ten allen tijde beschikbaar moet zijn voor de voedselvoorziening en wat dit betekent voor het landschap. Of het nu om het agrarische belang gaat of de kwaliteit van het mooie coulissen landschap, Stawel heeft zich daar altijd sterk voor gemaakt en zal zich er ook sterk voor blijven maken. 

In relatie tot de energietransitie heeft Stawel ook haar positie ingenomen. Het standpunt van Stawel is gebaseerd op de discussie die we op diverse bijeenkomsten hebben gevoerd met mensen uit het buitengebied en op de resultaten uit de enquête die in het voorjaar van 2017 is gehouden onder bewoners van het buitengebied.

Uit de enquête kwam naar voren dat er veel draagvlak is voor zonnepanelen op daken en dan met name boerendaken. Maar ook kleinschalige zonnevelden (tot rond 5 ha.) mochten op draagvlak rekenen. Dat in tegenstelling tot grootschalige velden (10 ha. en meer) en windmolens. Daar bleek geen draagvlak voor.
Opgemerkt dient te worden dat het boerengeluid niet één geluid is. Zoveel ondernemers, zoveel keuzes en de keuze voor zonnepanelen op veld is in eerste instantie individuele afweging. Maar daarbij mag niet voorbij gegaan worden aan de omgeving. Stawel blijft zich inzetten voor overleg met de omgeving en het vergroten van het draagvlak.

Als stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling wil Stawel haar ogen niet sluiten voor de opgave die er ligt op gebied van duurzame energieopwekking. Dat doet Stawel niet zelf, maar indirect zijn we er wel bij betrokken. De Energie Coöperatie Buitengebied Enschede (ECBE) is hiervoor opgericht.

ECBE is samen met Coöperatie Enschede Energie nu bezig om plannen uit te werken. Er is een flinke lijst met projecten op daken in voorbereiding. Daarnaast werken beide coöperaties aan kleinschalige velden op verzoek van grondeigenaren. Uitgangspunt: energieopwekking van, voor en door Enschedeërs en niet de ontwikkelingen alleen overlaten aan buitenlandse investeerders.

B&W hebben in het collegeakkoord haar ambitie kenbaar gemaakt voor de komende 4 jaar op het gebied van duurzame energie. Naast de ontwikkeling van zon op dak, staat in het akkoord dat er 3 windmolens zouden moeten komen op Enschedees grondgebied én jaarlijks 40 hectare zonnevelden. Stawel wil graag dat zoveel mogelijk dakoppervlak wordt ontwikkelt zowel in het stedelijk gebied als in het buitengebied. Dat we daar op in moeten zetten staat buiten kijf.

Tegelijkertijd moeten we wel zo realistisch zijn dat realisatie van zonnevelden daarmee niet uit beeld verdwijnt. Laten we dit dan over aan de internationale projectontwikkelaars of werken de Enschedese coöperaties aan de Enschedese energietransitie. Lokale energieopwekking voor lokaal gebruik waarbij de revenuen terecht komen bij Enschedese grondeigenaren en burgers.

Enschedese cooperaties hebben plannen voor 7 zonnevelden

In Enschede zijn 2 coöperaties van inwoners actief op het gebied van duurzame energie: Coöperatie Enschede Energie en Energie Coöperatie Buitengebied Enschede. Naast projecten met ‘zon op dak’ gaan zij aan de slag met het ontwikkelen van 7 mogelijke locaties voor zonnevelden. De voorbereiding hiervan is in volle gang. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met omwonenden en de plannen zijn aangepast op basis van deze gesprekken. De volgende stap is de formele aanvraag bij de gemeente. In augustus zullen de plannen ingediend worden bij de gemeente en vervolgens is er een officiële inloopbijeenkomst. Deze wordt door de gemeente georganiseerd. Deze inloopbijeenkomst is de start van de officiële inspraakprocedure. Belangrijk moment is de behandeling in de gemeenteraad van Enschede. Als de gemeenteraad instemt, kan het vergunning traject afgerond worden.

Schoonmaakazien

Wiej möt almoal zeunig wean op oons milieu en doar wil ik ok wal an metwearken as miej dat oetkeump. De geleerden en ok aandere leu zeit dat wiej tehope oonzen aardbol um zeep helpt en dan kriegt wiej hoo laanger hoo meer van dee hete tropische zömmers. Dus vot met ’n roundup en rap noar ’n weenkel um flesken vol schoonmaakazien te kopen.

 Ik tröf ’t good, ’t spul was ok nog in de reklame en toen he’k nog luk meer met nömmen, zo geet dat, de leu dee in ’n haandel zit weet wal hoo zee ’t spul an de man möt brengen. En toen bun ik doar met an ’t spuiten goan, ’t gung mooi, nen weendstillen oavend en der zol nog luk dauw können kommen, dan hef ’t meer tied um good in ’t onkroed te trekken. Noa ’n paar dage ko’j ’t al good zeen, ’t grös en aander grei tusken de stene op ’n oprit was al helemoals gel wörden, dat veul miej nich tegen. Mear steenken dat grei, foi wat ne zoere loch en dee bleef ok wal ’n paar dage hangen, doar har ik ’t nich zo op.

Toen ik dachen ‘doar bun’k mooi of’, kregen wiej heel oonverwocht ’n doonderschoer met heel völle reagen en noa ’n paar dage köj de greune fuskes grös en aander grei a wier tusken de stene zeen zitten. Gelukkig was ’n azien nog nich op en kon de schoonheids-behaandeling van mien’n terras en ’n oprit wier niejs beginnen. Dat gung nen helen tied good, ’t bleef dreug en ’t wörden nog völ dreuger, mear oonkroed hef nich zovöl neudig um te wassen. Loat dee ene hoosbuuj noe net hier daal kommen, vuur ’n hof was ik der wal bliej met mear dee akelige greune fuskes tusken de stene kiekt miej oetdagend an.

Heanigan doo’k de leste fleske azien in mien’n sproeier en ik nem dee smerige azienloch vuur leef. Vrömde gedachen borrelt biej miej noar boaven, miskien geet ’t vannach wal reagenen en moargen ok en den nach doarop om en dan de hele wekke nog. Dan pas wördt Twente wier mooi greun en nem ik dat akelige onkroed tusken de stene op mien terras en ’n oprit vuur leef.

Leida van ’n Danngoarn

Kom uit de stad 26 augustus

Rondleiding op de boerderij

De rondleidingen beginnen om 14.00 uur; de totale duur is ongeveer 1-1 ½ uur.
(Alleen op maandag is aanmelden noodzakelijk)
De rondleidingen zijn geschikt voor alle leeftijden, kosten € 2,50 p.p. , kinderen t/m 2 jaar mogen gratis deelnemen. Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.

Hartelijke groet,
Jenny, Bendine, Ans, Bertine en Hermieke

Fietstocht buurtkringen zondag 2 september

Zondag 2 september 2018 zal de jaarlijkse fietstocht van de gezamenlijke buurtkringen plaats vinden, ditmaal georganiseerd door buurtkring Twekkelo! Start- en finishlocatie is het Kulturhus bij de Johanneskerk in Twekkelo. Vanaf 10.30 uur staat de koffie voor u klaar. Na de koffie kunt u starten aan de tocht van ongeveer 45 km door Twekkelo, Boekelo, Oele en (Ambt)-Delden. Onderweg is er een versnapering en na afloop staat wat lekkers te eten op u te wachten!

Datum:  2 september 2018
Locatie: Kulturhus Twekkelo (Twekkelerweg 110 te Twekkelo)
Aanvang: 10.30 uur
Kosten:  € 22,50 (Volwassenen), € 5,00 (Kinderen 4 t/m 12 jaar)
Gratis voor kinderen tot 4 jaar

U kunt zich opgeven voor 26 augustus bij Leon Schukkink (e-mail: buurtkringtwekkelo@live.nl of mobiel: 06- 2557 8009). Graag tot 2 september! 

De buurtkringen

De Lonneker Molen

Niejs oawer de streektaal in mei en juni

KTSWiej zit nog volop in de vekaansie, mear heanigan begeent in september ’n antal belaangrieke biejeenkömsten vuur de Streektaal. Op 4 september keump Dolf Ruesink, schriever biej de Tubantia, in Dealden biej ’t Hoogspel. Hee vertealt in zien eagen Achterhooks dialect oaver al ziene flantuten en  vroaggesprekken dee hee hef hoolden met bekeande en meender bekeande leu.
’t Begeent um 20.00 uur en ’t kost € 5,-, ne kom koffie kriej der ok nog biej. Leden van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak könt der vuur niks hen. Nich vergetten, leu! Op 6 september geet ’t geburen in Hengel, dan döt Hester Maij ’t centrum vuur Streektaal en Streekcultuur lös. Doar heurt ieleu wisse nog wal meer van.

A’j vroagen hebt of iej weet dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090,

Alie van der Veer.

Logo Vrouwen van nu - Nieuws van de fiets- en wandelcommissie
- Openingsavond seizoen 2018-2019
- Let op!! dagtocht 12 september gaat niet door!!

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Zondag 26 augustus 2018; Stawel
Fietstocht “Kom uit de stad”
Start tussen 10.30 uur en 13.00 uur
Penninkskottenweg 9


Dinsdag 28 augustus; Vrouwen van Nu.
Dagfietstocht. de “Boer en Vecht-route”.
Vertrek: 10:00 uur bij de Fam. Zandman, Marsdijk 4 in Beerze.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Zondag 9 september; Lonneker Molen
Oogstfeest, 11.00 uur tot 17.00 uur


Donderdag 13 september. Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst organisatie kerstbijeenkomst 2018
Dames Twekkelo, Lonneker en Stad.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo.


Zondag 23 september; Stawel
Twentse Landdag; Ledeboerpark


Donderdag 27 september. Vrouwen van Nu.
Openingsavond seizoen 2018/2019.
Aanvang 20:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 9 oktober. Vrouwen van Nu.
Inspiratiedag 2018.
Aanvang: 10:00 uur. Locatie: De Grolsch Veste.


Dinsdag 30 oktober; Vrouwen van Nu.
Cabaretavond verzorgt door onze eigen cabaretgroep.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan