Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  •  OZB in Enschede flinke last voor de boer!
  •  “Geitenstop”, wethouder bezoekt bedrijf
  • Proost op de Marke Twekkelo
  • Geitenstop; wethouder bezoekt bedrijf
  • Optreden Inspiration in Johannes kerk
  • Niejs oawer de Streektaal
  • Lonneker Molen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

OZB in Enschede flinke last voor de boer!

Enschede, grote stad met een mooi buitengebied. En in dat buitengebied agrarische ondernemers die goede producten produceren tegen af en toe matige prijzen. De combinatie van een stad met een mooi platteland dat bij wijze van spreken maar op een steenworp afstand van het centrum begint is een sterke troef. Voor haar bewoners, bedrijven en ook als vestigingsfactor. Maar de lokale agrarische bedrijvigheid ervaart een andere kant van de medaille, een hoge onroerende zaakbelasting.

Een stad als Enschede heeft veel taken en om een deel van die taken te kunnen bekostigen heft de gemeente onroerende zaakbelasting (OZB). En daar gaat het scheef als je kijkt naar de OZB lasten voor een agrarisch bedrijf in Enschede of in een buurgemeente zoals Losser of Haaksbergen.

Maandag 3 september stond de verordening gemeentelijke belasting en heffingen voor 2019 op de agenda van de gemeenteraad. Rioolheffing, hondenbelasting, leges, en nog een flink aantal gemeentelijke belastingen waaronder dus de onroerende zaakbelasting. Over dat laatste zijn we al met het vorige college in gesprek gegaan. En ook het nieuwe college hebben we onze zorgen meegedeeld. Hoe zorgen we er voor dat de OZB niet langer onevenredig de boer in Enschede treft.

Nu is het vrij ingewikkeld om uit te leggen waarom in Enschede deze belasting sterker stijgt dan in buurgemeenten. Eigenlijk gaat het om 2 belangrijke uitgangspunten:
- Enschede wil de lasten voor woningen niet te hard laten stijgen en
- Enschede wil de inkomsten uit OZB uit de categorie ‘niet –woningen’ (dat zijn alle bedrijfsgebouwen) op peil houden.

En dat laatste is alleen mogelijk door het percentage steeds iets te laten stijgen omdat de totale waarde van alle bedrijfsgebouwen afneemt. Een voorbeeld daarvan is natuurlijk de leegstand in kantoorgebouwen. 

Stawel heeft tijdens de vergadering van de gemeenteraad dit nogmaals onder de aandacht gebracht. Voorzitter van der Veen benutte de gelegenheid door tijdens de vergadering in te spreken en hier aandacht voor te vragen. Stawel bepleitte om een manier te vinden om de OZB voor agrarische bedrijven te verlagen of op zijn minst te bevriezen. En hoewel de raad hier begrip voor heeft, zitten ze in een lastig parket. Het is namelijk wettelijk niet mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende bedrijfstakken. En ruimte om de hele categorie ‘niet woningen’ te verlagen is er niet.

De wethouder bepleitte een landelijke aanpassing van de systematiek en riep de raadsfracties op dit op de politieke agenda in Den Haag te agenderen. Een zelfde signaal zal van de boeren-belangenorganisaties zoals LTO in Den Haag moeten worden afgegeven. Het kan wel, dat is wel bewezen doordat er ook gewerkt wordt aan een aparte categorie voor sportclubs.

Op 10 december heeft de gemeenteraad opnieuw gesproken over de OZB. De PVDA diende een motie in die oproept om via landelijk overleg tot verschillende OZB-tarieven te komen voor niet-woningen. Daarmee zouden met name eigenaren van agrarische bedrijven in de toekomst worden ontzien. Stawel blijft de ontwikkelingen volgen en zal daar waar nodig dit opnieuw onder de aandacht brengen.

Proost op de Marke Twekkelo, 9 november 2018!

Oaveral blaa op de groond en ne late hearfstzunne maken de netuur nog mooier dan zee al was. Biej ’t brugke oaver ’t bekske oaver de Twekkelerweg stunden Carlie Geerdink, Eric Klaassen, Gerrit Overbeek en Jauke Klein, ammoal bestuursleden van de nieje Marke Twekkelo, de geneudigden a op te wochen.
Doar was sneuid, ’n brugke repareerd en ’n pad maakt dwars duur ’n hoaltwal um de weg noar ’t netuurperceel toogaankelijk te maken vuur alle gasten. Her en der stun ’n schöttelke met ne kears derop langs ’t ‘netuurpad’, dan kö’j de weg wierum in ’n duustern better veenden. An ’t leste nog ne heendernis, twee steule an wierskaanten van ’n peuntdroad um doaroaver hen te kommen.
Noa al dee inspanning  stun iej dan op ’n stuk groond, ’t nieje ‘eagendom’ van de Marke. Biej notariële akte wörden dee groond, aanderhaalven beunder groot, duur de Provincie oaverdreagen an de Marke Twekkelo.
 
't Terrein zag der feestelijk en heel ongebroekelijk oet vuur ’n netuurgebied, mar op zunnen dag mag dat. Her en der stun ne toafel met zoaltjes, nötjes en aander grei, der was ne bar maakt en in de veewagen van Jelle stun ’n vuurroad draank.  Evelien gung roond met gleaskes en Eric scheunk ’n borrel in, proost op de Maarkegroond in Twekkel.
 
Tegen ’t hoonderopvlegen kwam ’t bestuur in de bene, Jauke, kearl van de p.r.,  Eric, ’n gealdhoalder, met nieje digitale anpak en Carlie, ’n vuurzitter, dee ’n notaris, beide oald-wethoalders, Patrick Welman van Eanske en Marcel Elferink van Hengel en alman oet Twekkel welkom heten. En Gerrit is vuur eur ne grote steun met zien historische kennis oaver de vrogere Marke Twekkelo.
‘t Moment vuur ’t zetten van de haandtekeningen was doar en miln in de weare an ne picknicktoafel wörden dee akte vastleg. Drok haandgeklap voalgden en vuur de gasten nog nen borrel derbiej, op één been kö’j nich lopen.
 
Wier ne verrassing, beide oald-wethoalders kwamen in aktie  en trökken nen dook vot en kiek, ‘doar stun e, den mooien stoeren Markesteen’, maakt duur Klaassen sr, ’n mooi wearkstuk.
Beide oald-wethoalders hebt ok nog eur woordje doan zoas dat heurt biej zunne biejzeundere gebuurtenis. Oonderwiel was ’t a knap duuster wörden, mar de leu hadden nog gin drokte, zee kuierden röstig nog ’n zetje verdan.
An ’t leste wörden de Certificaten oetdeeld, alman dee € 500,- of ’n völvoud doarvan har doneerd, kreeg ’n op naam steald mooi ingeliest document met. Um greuts op te wean, dat op dizze wieze ’t oale gebroek in ’n niej jäske is stökken. Gelukkig braandden de kearskes nog toen de meeste leu op hoes an gungen, mar vuur de meesten was ’t lech van ne moderne Iphone biejnoa onmisboar. 
 
Leida van ’n Danngoorn, Twekkel

"Geitenstop", wethouder bezoekt bedrijf

Eind september heeft de provincie Overijssel bekend gemaakt een zogenaamde ‘geitenstop’ af te kondigen. Nadat eerder de provincies Brabant en Gelderland hetzelfde deden volgde Overijssel. Geitenhouderijen mogen met ingang van 28 september 2018 niet meer uitbreiden. Ook mogen nieuwe bedrijven zich niet meer vestigen en is het omzetten van een agrarisch bedrijf naar een geitenhouderij niet meer toegestaan. Verder mogen bedrijven niet meer geiten aan houden dan dat ze nu hebben.

Wethouder Jurgen van Houdt is in het nieuwe college ook wethouder voor het buitengebied. Hij kreeg via zijn ambtenaren te horen over de geitenstop en wilde graag weten wat dit betekende voor de gemeente Enschede. Nu is de geitenhouderij in Enschede niet groot, er is welgeteld één bedrijf, namelijk dat van de familie Wissink. En zij waren graag bereid om met de wethouder hierover in gesprek te gaan.

Er werd een plekje gevonden in de drukke agenda van de wethouder en op 6 december ontving de familie Wissink hem samen met de consulent Gerrit Meutstege van Stawel. Aan de keukentafel ontspon zich al snel een geanimeerd gesprek. Niet alleen over de geitenstop maar ook over de redenen waarom de keuze voor de geitenhouderij is gemaakt. En natuurlijk ook over die moeilijke periode rondom de ontruiming van de geitenhouderij. Een erg zware tijd voor het hele gezin.
De familie Wissink gaf verder aan dat zij op dit moment geen hinder ondervinden van de geitenstop omdat er geen uitbreidingsplannen zijn. En mogelijk is deze maatregel ook wel goed voor de prijs van de geitenmelk doordat het aanbod minder sterk groeit.

Het bezoek werd afgesloten met een kijkje in de stallen. Nieuwsgierig werden de bezoekers gade geslagen door de geiten. Uitvoerig werden zaken besproken als huisvesting, productie en afzetmarkt. Mooi dat wethouder van Houdt op die manier geinformeerd wil worden over alles wat er leeft in de agrarische sector in Enschede. Na eerdere bezoeken aan melkveehouderijen en een zorgboerderij heeft hij nu ook kennis gemaakt met de geitenhouderij.

Optreden Inspiration 14 december in de Johanneskerk te Twekkelo

Op vrijdag 14 december a.s. komt het koor ‘Inspiration’ optreden in de Johanneskerk, Twekkelerweg 110 te Twekkelo. Zij zullen naast kerstliedjes ook een aantal andere liederen uit hun repertoire ten gehore brengen. Bij dit Boekelo’s koor zingen ook enkele dames uit Twekkelo mee!!! De kaartjes voor dit optreden kosten
€ 7,50 inclusief koffie en een pauzedrankje. Aanvang 20.00 uur en vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar.

 

Opgave voor deze gezellige avond bij voorkeur per mail voor 12 december bij:
Ans Olink, olinktwekkelo@gmail.com, tel. 06-10051803 of
Alie van der Veer, a.h.vanderveer@wolmail.nl, tel. 074-2911090..

Niejs oawer de streektaal

KTS

In ‘t Wilmink theater köj noar De Kerstrevue op 16, 18, 19, 21 en 22 december, hoppelijk is ’t nog nich oetverkoch a’j Orgaan in de mailbox kriegt. 

22 dec.: Gewoon Aans spölt ‘Volk’ in theater De Kappen in Hoksebarge.
29 dec.: de enige doatum woara’j nog kaarten vuur de eindejaarsshow könt kopen.dat is ’n Joarlijksen show bienoa kats in ’t Plat in ’t Wilminktheater.
4  jan.: Gewoon Aans spölt ‘Volk’ in theater De Bond in Old’nzel.
12 jan.: Gewoon Aans spölt ‘Volk’ in ’t RABO-theater in Hengel.

Dit was ’t dan vuur dit joar, loat ok ’n keer wat van oe heuren a’j eargens ’n mooi optreden in ’t Twents gewaar wördt. 
Goodgoan, ’n spetterend oeteande, mooie Kerstdage en ’n good en gezoond 2019!

Alie van der Veer.

De Lonneker Molen

7 december

Dat is dit keer de titel boven mijn verhaaltje. 7 december???? Een bijzondere dag? Misschien denkt u: de Sint is weer vertrokken naar warmere landen waar hij uit kan rusten met zijn trouwe Pieten na een periode van hard werken. 
7 december: de dag waarop Nederland de kerstversiering van de zolder of uit de schuur haalt en Nederland er weer eventjes stralend en schitterend bij staat (al zien we de eerste kerstbomen etc steeds eerder verschijnen).
Maar laat ik u niet langer in spanning houden: 7 december staat voor mij voor de dag van de vrijwilliger, ik heb ze ook wel eens gekscherend ‘mijn mantelzorgers’ genoemd.

Wat zouden veel ouderen, zieken en mensen met een beperking blij zijn wanneer ze zoveel mantelzorgers om zich heen mochten hebben.
Steeds staan ze paraat voor mij en daar voel ik mij zeer vereerd door, niet in de vorm van arrogant omdat ik zo belangrijk ben, maar meer vanwege de bereidheid om mij, die hele oude molen, levendig te houden in een prachtig dorp waar ik me zo thuis voel.
Ik heb m’n plekje wel gevonden; dat geldt helaas niet voor iedereen in de wereld, veraf en dichtbij.

De dag van de vrijwilliger: ik denk weleens…’wat zouden ze er zelf van merken?’  In al die verpleeg –en verzorgingshuizen, bij sportclubs, scholen en waar dan ook?  We kunnen ze gewoon niet meer missen. Nederland ligt helemaal plat wanneer de vrijwilligers het laten afweten.

We maken ons zorgen over een staking van een bedrijf (vaak om meer geld of betere arbeidsomstandigheden), maar wat als al die vrijwilligers het enkele dagen lieten afweten. Er zou niet meer gewandeld worden met ouderen, geen bloemen meer verzorgd in ziekenhuizen, geen uitstapjes op scholen wanneer ouders niet meer rijden en dichterbij huis: het zou heel stil worden op mijn erf.
Geen wieken die meer draaien, geen graan meer gemalen, geen verkoop in de molenwinkel, geen drukte in de molenschuur vanwege de grote vraag naar kerstpakketten, geen nieuwe wagenloods, geen bestuur meer die er op toeziet dat alles zo goed mogelijk verloopt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik word er eigenlijk een beetje bang van, want wat als……

Daarom vandaag:
(en dat geldt voor allen die zich belangeloos inzetten)
 
 

 

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Nieuws van de fiets- en wandelcommissie
- Nieuwjaarsbijeenkomst
- Commissievergadering
- Streektaaldag

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Donderdag 13 december. Vrouwen van Nu.
Kerstbijeenkomst
Aanvang: 17:00 uur. Locatie: Restaurant de Broeierd.


Dinsdag 15 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in) m.m.v. Jan Terlouw.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 24 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Commissievergadering.
Aanvang; 10:00 uur. Locatie: café Sprakel in Lonneker
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Dinsdag 28 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Wandelen om het Lonnekermeer.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Donderdag 14 februari 2019. Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.


Vrijdag 15 februari 2019. Vrouwen van Nu.
Voorstelling met de Nightstars. Muziek uit de jaren 60 en 70.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Kappen in Haaksbergen.
Nadere informatie volgt.


Dinsdag 12 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Streektaaldag in de “De Carrousel”, 
Aanvang: 10:00 uur. Locatie:  “De Carrousel” in Ommen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Woensdag 13 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Lezing door notaris Danielle Oosten over het levenstestament.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan