Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Landbouwvisie
  • De kraanten stunden der vol van
  • Zonnevelden; gemeenteraad akkoord
  • Niejs oawer de Streektaal
  • Lonneker Molen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Landbouwvisie

Hoe staat de Enschedese landbouw ervoor? Wat is het toekomstperspectief? Wat is ervoor nodig dat we ook in de toekomst bedrijven hebben en houden in het buitengebied. En welke ontwikkelingen zijn daarop van invloed?

De gemeente Enschede is bezig met een strategische visie op het buitengebied. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het buitengebied in zijn totaliteit. Natuur, recreatie, nieuwe ontwikkelingen, biodiversiteit, etc. Daarnaast is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor een gemeentelijke Energievisie.
 
Stawel heeft er bij de gemeente op aangedrongen om de positie van de landbouw in Enschede te onderzoeken en deze een belangrijke rol te laten spelen in de afweging. Daarom is afgesproken met de gemeente dat een landbouwvisie input moet leveren voor en onderdeel moet uitmaken van de strategische visie buitengebied.
De vraag is; hoe is de stand van zaken van de Enschedese landbouw op dit moment en welke toekomstige ontwikkelingen zijn er te verwachten. En niet onbelangrijk, welke effecten heeft dit op de grondmarkt/grondgebruik.
 
In samenspraak met Stawel is opdracht gegeven aan het Kadaster en Wageningen UR om dit in kaart te brengen. Belangrijk daarbij is hoe de boeren in Enschede denken over hun toekomst. Daarom is om te beginnen besloten om een twaalftal interviews te houden in de vorm van een keukentafelgesprek. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden op 4,5,6 en 11 februari. Ook zijn er gesprekken geweest met het Waterschap, LTO, OPG en Landschap Overijssel.
Naast deze keukentafelgesprekken is het belangrijk dat er ook breder informatie wordt verzameld over toekomstige ontwikkelingen. Daarvoor is Wageningen UR ingeschakeld.
 
De resultaten van de interviews, de verzamelde data en de kennis van Wageningen UR willen wij graag met direct betrokken bespreken. Daarom zal op 26 februari een bijeenkomst worden gehouden voor belanghebbenden in het Verenigingsgebouw te Usselo. Hebt u hierover vragen, neem dan telefonisch contact op of stuur uw vraag naar info@stawel.nl

De kraanten stunden der vol van

‘Eén weeld vearken schötten in nen driefjacht met ne kleane tachtig jagers. Met doarnoa nen hoop genöal oaver ’n intern jachtverslag dat op ’n bloten was kömmen. De milieuactivisten wussen nich hoo rap zee an ’n kettel mossen houwen, ‘t zol nen groten anslag op de netuur hebben west. Iej könt ’t oe toch hoast nich indeanken dat ’t zölfde soort activisten met opgestökken veren biej kippenboeren en eandenfokkeriejen binnen komt vallen. Dat neum ik nog es nen anslag, ongevroagd miln in ’n nach met ’n hoop volk biej ’n bedrief  inbrekken. Met nen helen hoop kabaal en dreks  alns in ’t volle lech.

Joa, rechtevoort hef alman bliekboar wat te vertellen oaver ’n aander, zee wilt ’t nich heuren wat vunne scha zee zölf anricht. Iej vroagt oe dan ok of wat dee leu daagns doot, van wearken zal wal nich völ kommen deank ik, hoof hier ok nich.  Oondertusken stoat de wulve ok nich van wiedten te kieken, dee hoolt völ van ‘gezinsoetbreiding’. In Duutslaand bunt al 73 roedels leazen ik in de kraant. Greanzen kent dee ondeers nich en biej oons bunt op meerdere plaatsen tegliek wulve zeen. Wat leu deankt dan ok dat dee dears gewoon oet bunt zat, net as katten en heunde, dee wördt ok boetenof losloaten. Leu van tegenwoordig hebt makkelijk proaten, alns möt können at zee doar mar gin last van hebt, ’n aander kan eur niks schellen. Noe wördt ’t tied um wierum te goan in de geschiedenis;

In ’t book ‘das Europa der Wolfe’ van Kaj Grunland stun te lezen dat in 1877 ne preveensie in Duutslaand as oonderontwikkeld wörden beschouwd umdat doar tot dree moal too keender waren vermoord duur wulve,( Roodkapje is dus gin spreukske). In Finlaand wörden 116 leu dood maakt tusken 1710 en 1881. In 1829 waren der in 17 Duutse regio’s in totaal 465 pearde, 3108 beeste, 19.104 schöape en 2504 vearken dood betten. Dat zeg genog en kiek ok eaven op Facebook ‘nowolves’, met vuurbeelden oet Fraankriek en Litouwen van noe.

Gin woonder dat boeren op ’t rabat bunt at zee wulve op eure groond spuurt, vake bunt zee dan al te laat en hebt dee rovers al hoeshoalden oonder ’t vee. Iej könt toch oaveral gin hoog gaas umhen doon en ok doar könt zee wal duurhen. Wulve bunt noe eenmoal rovers, doarum hebt zee doar vroger korte metten met maakt, ofscheten! Ik geef den Twentsen jager dee in de Pruus nen wolf dood hef schötten groot geliek, hee kon ‘t toch nich anzeen dat ziene jachtheunde kapot wörden maakt. Loat de vuurstaanders de wulve mar vangen en noar de Oostvaardersplassen hen brengen. Hooft zee doar ok nich meer te drammen dat de herten dood wördt schötten, ’t lost zich dan vanzölf op en hier is den pröttel vot.

Leida van ’n Danngoarn.

Drie zonnevelden; gemeente akkoord

Op 21 januari heeft de Stedelijke Commissie van de gemeenteraad de aanvraag voor 3 zonnevelden in de Esmarke behandeld. De behandeling betrof het voornemen van de gemeente om mee te werken aan deze plannen middels een zogenaamd Projectafwijkingsbesluit. Dit besluit is nodig om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. De plannen voor deze drie velden zijn een samenwerking tussen de Coöperatie Enschede Energie en de Energie Coöperatie Buitengebied Enschede. Daarvoor hebben de coöperaties vanaf voorjaar 2018 gewerkt aan alle voorbereidende onderzoeken en rapporten die hiervoor nodig zijn.

Over de voorgenomen plannen en ontwerpen zijn vanaf juni 2018 ongeveer 40 keukentafelgesprekken met omwonenden gevoerd en 2 informatieavonden gehouden. Resultaat daarvan is dat de plannen op onderdelen zijn aangepast, soms in detail, soms verdergaand. De drie velden zijn relatief kleinschalig als dat vergeleken wordt met andere plannen in den lande. Tezamen gaat het om een oppervlakte van ongeveer 12 ha bruto. Belangrijke voorwaarde was dat er een goed inpassingsplan is gemaakt zodat deze initiatieven opgaan in het Twentse landschap. Onder andere worden ze omzoomd door mooie nieuwe houtsingels.

Op 4 februari heeft de gemeenteraad bij hamerslag ingestemd met de voorliggende plannen. Deze liggen nu ter visie en belanghebbenden kunnen in deze periode zienswijzen indienen. Na deze officiële inspraakronde volgt opnieuw behandeling in de raad. Als de plannen ook in tweede instantie de toets der kritiek doorstaan zullen de coöperaties een bouwaanvraag indienen en de subsidie SDE+ aanvragen. Als de bouwvergunning en de subsidiebeschikking worden afgegeven is de planning om voorjaar 2020 te starten met de aanleg.

Niejs oawer de streektaal

KTSZo heanigan heur iej toch meer leu dee zich nich meer schaamt um Twents te kuieren. Mar at der den éne is dee ’t nich döt goat aanderen ok zo wie oaver in ’t Hollaands. Wat mooi toch dat wiej zo makkelijk oaverstapt. Meer en meer kriegt de teneelgroepen dee Twents doot völ andach en oetverkochte zalen. Dat köj ok metmaken in Lönneker, doar hebt zee nen zundagmiddag der biej in doan, ’t was zo vol, iej konnen hoast gin been meer trekken. Gewoon Aans is ok nog stöadig gangs met de vuurstelling ‘Volk’ en Louise Raamsteeboers is a wier drok met ’t schrieven van ’t nieje stok voor token joar.

Jan Riesewijk koomp op 15 meert in Twekkel in de Johanneskeark, kaarten kost 10 euro, doar zit ne komme koffie en éne consumptie biej in. Kaarten kö’j bestellen via de mail: johanneskerk@twekkelo.nl, of olinktwekkelo@gmail.com of wbreef@gmail.com. Of per tillefoon biej: Ans Olink, 053-5744854, Ineke Reef, 074-2424414 of Alie van der Veer, 074-2911090.
Zet deensdag 26 meert ok eaven op ’n kalender, dan hoolt ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak biej ‘t Hoogspel in Deelden de finale van de joarlijkse schriefwedstried. Heb iej niejs oaver ‘tTwents? Bel of mail noar:

Alie van der Veer.
a.h.vanderveer@wolmail.nl

De Lonneker Molen

2019 is alweer een maand oud en rondom mijn molen is er weer volop bedrijvigheid. De nieuwjaarsbijeenkomst is gezellig verlopen, dit keer in de wagenloods, en dat was maar goed ook vanwege het minder goede weer. Tijdens deze receptie maakte de voorzitter bekend dat naast Theo Diepemaat (gediplomeerd molenaar), Frank de Bont is ‘aangesteld’ als dorpsmolenaar.

Dat betekent dat hij bij de Lonneker Molen de bevoegdheden heeft van een molenaar. Frank is al heel lang betrokken bij de Lonneker Molen en naast alle werkzaamheden die hij daar doet is hij ook een waardevolle kracht binnen het educatieteam. Bij elke excursie weet hij kinderen te boeien met zijn verhaal over de molen.

Nu we het toch over educatie hebben het volgende. Op de Nationale Onderwijs Beurs die in januari jl werd gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht was één van de exposanten de Hollandse Molen. Deze vereniging was aanwezig om docenten enthousiast te maken om ‘molens’ in hun lessen op te nemen omdat het doel is, dat ieder kind minimaal één keer een bezoek brengt aan een molen, zodat ook de hedendaagse jeugd meer komt te weten over de geschiedenis van de molen en de werking daarvan.

En daar werk ik al heel lang aan mee. Ik denk dat er de afgelopen jaren wel duizend kinderen uit de omgeving mijn molen hebben bezocht, zelf graan hebben gemalen, verschillende zaden en pitten hebben geproefd ( en de reacties variëren sterk: ‘mag ik nog wat’  tot ‘waar kan ik het uit spugen’).

Maar om de molen nog meer te promoten zijn er vorige week aan ca 65 scholen in Enschede en omgeving opnieuw uitnodigingen gestuurd om  de wens van de Stichting Hollandse Molen te ondersteunen. Zeg nu zelf: iedereen moet mij toch een keertje hebben bezocht en alle ins-en-outs te weten komen over het mooie beroep van molenaar, de werking van de molen en het project van Akker tot Bakker. Een kind moet toch weten dat je brood bij de bakker of supermarkt kunt kopen, maar dat dat niet vanzelf in een plastic zak terecht komt.

Een bezoek aan de molen past heel goed binnen de wereldoriëntatie bij thema’s als natuur, erfgoed, oude ambachten, voeding etc. omdat dit allemaal ter sprake komt in ons project ‘van akker tot bakker’, schrijven we in onze mooie folder. En dat is nu juist wat mijn vrijwilligers zo graag door willen vertellen. En raadt u eens: de aanmeldingen om bij mij op bezoek te komen stromen binnen: 13 groepen hebben zich voor de komende maanden binnen een week aangemeld.

Dat is toch fantastisch nieuws in een tijd waarin de scholen en de leerkrachten wat minder goed in het nieuws komen. Geen vervangers meer te vinden bij ziekte, klassen worden naar huis gestuurd, kind wordt de dupe (of ze het zo erg vinden om een dagje vrij te hebben, betwijfel ik).
Soms is het voor een enthousiaste juf of meester nog best moeilijk om voldoende ouders te vinden om de kinderen te begeleiden tijdens het bezoek aan de molen. Soms moet een leerkracht de excursie annuleren omdat er niet voldoende beschikbaar zijn voor het vervoer. Maar in de meeste gevallen komt het goed; en weet u hoe dat komt? Omdat er gelukkig nog steeds opa’s en oma’s zijn die hun kleinkind heel graag een fantastische en leerzame morgen willen geven, waarvan ze ook nog zelf kunnen genieten.

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Betaling Streektaaldag 2019
- Nieuws van de fiets- en wandelcommissie
- Lezing door Danielle Oosten
- Agrarische Excursie Kop van Overijssel

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Dinsdag 15 januari 2019. Vrouwen van Nu.
Nieuwjaarsbijeenkomst met partner/vriend(in) m.m.v. Jan Terlouw.
Aanvang: 20:00 uur. Locatie: De Jaargetijden.


 Dinsdag 26 februari. Vrouwen van Nu.
Wandelen in Buurse.
Starten om 13:30 uur bij de Hanebulten, Beekweg 10 in Buurse.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


 Dinsdag 12 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Streektaaldag in de “De Carrousel”, 
Aanvang: 10:00 uur. Locatie:  “De Carrousel” in Ommen.


Woensdag 13 maart 2019. Vrouwen van Nu,
Lezing door notaris Danielle Oosten over het levenstestament.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo.


2, 3 en 4 april 2019. Vrouwen van Nu.
Agrarische dagen in Giethoorn.
Alle informatie betreffende locatie, aanvang en opgave kunt u elders vinden in deze uitgave.


Donderdag 11 april 2019: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Nadere informatie volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan