Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Informatiebijeenkomsten Visie Landelijk Gebied
  • Gedeputeerde bezoekt Aamsveen
  • Nota van uitgangspunten Energievisie
  • Rechtervoort köj zo nen virus oplopen
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Informatiebijeenkomsten nota van uitgangspunten Visie Landelijk Gebied

Het landelijk gebied is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Hoe ontwikkelt de landbouw zich? Wat zijn de gevolgen van het klimaat? Welke plek krijgt de energietransitie? Is er ruimte voor experimenten, bijvoorbeeld op gebied van kringlooplandbouw?

Praat mee en kom naar de informatieavonden van Stawel op :
18 februari;
Hotel Restaurant Savenije, Dorpsstraat 149; inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
24 februari;
Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821, inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Gemeente Enschede is bezig met het opstellen van nieuw beleid voor het landelijk gebied. Het eindproduct wordt de Visie voor het Landelijk Gebied. Onlangs is de nota van uitgangspunten door het college van B&W vastgesteld. Dit is de eerste stap richting de Visie Landelijk Gebied. Hoe is deze tot stand gekomen, wat staat er in en hoe wordt het vervolgens vertaald in een Visie Landelijk gebied?

Stawel (Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede) wil de ondernemers en bewoners graag de kans geven om kennis te nemen van de nota van uitgangspunten en wil graag ophalen wat er bij u leeft.

Daarom organiseren we twee avonden waarbij een toelichting wordt gegeven op de nota van uitgangspunten. Uw inbreng zullen wij gebruiken om mee te nemen in de volgende stap: het opstellen van de Visie Landelijk Gebied door de gemeente.

De nota van uitgangspunten hebben we voor u op onze website gezet. Ga daarvoor naar de website van Stawel

Na onze informatiebijeenkomsten volgt verdere behandeling in de gemeenteraad. Dat gebeurt in twee stappen. Eerst vindt bespreking plaats in de zogenaamde “Stedelijke Commissie” van de gemeenteraad. Deze vindt waarschijnlijk plaats op 2 maart a.s. Iedereen die dat wil kan tijdens deze behandeling inspreken. Hiervoor moet u zich wel vooraf melden. De volgende stap is behandeling in de raadsvergadering.  Dan zal de nota van uitgangspunten al dan niet gewijzigd worden vastgesteld.

En daarna gaat de gemeente opnieuw aan de slag om de Visie Landelijk Gebied op te stellen. Deze volgt het formele traject van ter visie legging en indienen van zienswijzen. We zullen u hierover via de communicatiekanalen van Stawel op de hoogte houden.

We zien u graag op de informatiebijeenkomsten.

Bestuur Stawel

Gedeputeerde bezoekt Aamsveen

Vrijdag 7 februari bracht gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher een bezoek aan het Aamsveen. Het bezoek was ambtelijk voorbereid door de provincie Overijssel met ondersteuning van Landschap Overijssel. Naast de gedeputeerde was ook wethouder van Houdt aanwezig.
Het Aamsveen is ongeveer 145 groot. Het Duitse aanliggende gebied is veel groter, bijna 900 ha. Het werkbezoek stond in het teken van de interne maatregelen die genomen worden in het Aamsveen en de samenwerking met Duitsland. Interne maatregelen worden binnen de bestaande natuur uitgevoerd en zijn gebaseerd op de N2000 beheerplannen.

Toelichting plannen
De ochtend startte met een toelichting op de plannen aan de Honhofsweg bij Theetuin Schuif ’s aan. Op deze karakteristieke locatie werd uitgelegd dat de N2000 maatregelen vooral in het gebied kunnen worden uitgevoerd. Veel is gericht op het nat houden van het gebied en tegengaan van verdroging. Vanwege de ontstaansgeschiedenis en de ligging zijn er gelukkig niet veel externe maatregelen nodig. Het effect op vernatting van omliggende landbouwpercelen is gering of verwaarloosbaar. Hoe de discussie over stikstof hier nog in gaat grijpen zal de nabije toekomst moeten uitwijzen.

Veldbezoek
Na de toelichting volgde een veldbezoek. Met de bus richting de Glanerbeekweg en daarna via een bruggetje het gebied in. Onderweg werden we door ecoloog Jacob van der Weele bijgepraat over de plannen met de Glanerbeek. Vooral het ondieper maken van de beek waardoor deze minder water onttrekt aan het gebied. Heel belangrijk is wat de Duitse Nachbarn van plan zijn. Overleg en afstemming is erg belangrijk, want de maatregelen in Nederland kunnen maar zo teniet worden gedaan als er in Duitsland niets gebeurt om de verdroging tegen te gaan.

Natte voeten
Na twee droge jaren is het nu in de winter van 2020 toch al een stuk natter geworden na alle neerslag die gevallen is. Daarom was het maar goed dat iedereen de goede raad had opgevolgd om laarzen of waterdichte schoenen te dragen. Nou ja, bijna iedereen dan. Wethouder van Houdt dacht het te kunnen redden met een modieuze halfhoge stapper. Maar die vlieger ging niet op. Maar de redding was nabij en de wethouder maakte nu in de praktijk mee dat je op Stawel kunt bouwen. Ze zijn paraat als het nodig is

Nota van uitgangspunten Energievisie

Het college van B&W is er uit. De plannen voor het opwekken van duurzame energie zijn opgeschreven in een nota van uitgangspunten. De ambities zijn enigszins getemperd. Op dit moment is ongeveer 8% afkomstig van duurzame opwek. Het college wil dit in de periode 2020-2030 verdubbelen naar 8%. Daarvoor zal er geïnvesteerd moeten worden in 1) Biomassa, 2) Windenergie en 3) Zonne-energie.

Bij 1) moeten we vooral aan Twence denken. Er is nog ruimte om te groeien door betere benutting van reststromen en efficiëntere benutting van de warmte in de bio-elektriciteitscentrale.
Bij 2) heeft het college locaties langs de Windmolenweg en de N18 in beeld voor drie grote windturbines. Daarnaast denkt het college dat er ruimte is voor 3 kleinere windturbines in het havengebied.
Bij 3) gaat het om het toepassen van de zonneladder; zonnepanelen op daken, onbebouwde delen in de bebouwde kom en parkeerterreinen. Een tweede optie ligt langs wegen en op de technologiebase. En ten derde wil de gemeente het potentieel op water benutten. Maar tegelijkertijd wordt geconcludeerd dat dat niet voldoende is.

Het college gaat er van uit dat er kleinschalige velden zullen worden ontwikkeld (<6ha.). En daarnaast zal in de zogenaamde concentratiegebieden gezocht worden naar mogelijkheden voor 27 ha. zonnevelden. De bijdrage aan de klimaatdoelstelling is in onderstaande tabel weergegeven. De nota van uitgangspunten is te vinden op de website van Stawel.

Rechtervoort köj zo nen virus oplopen

’t Is nen historischen dag vedage,1 febrewari 2020, ‘n brexit is der duur, doar is de leste dage al genog oawer kuierd, doar köw niks meer an veraanderen, den brexitvirus zal wal ’n moal oaverweaien, dat zee’w dan wal wier.

Völ andach geet de leste dage ok noar ’t Corona virus. Iej zölt mar wonnen in Wuhan en nich meer boeten dörven kommen. Alle moondkepkes oetverkoch en iej hebt niks meer in thoes, dan möj vanzölf wal ’n moal de stroate op. Dat kan hier gelukkig nog, der is niks mis met ’n ofhaalchinees en ’t virus zit nog nich in ’n babi pangang of ’n foe yong hai. En iej könt ok vedan blieven doon met ’t wereld wiede web van Alibaba , doar is niks mis met zeit ze. André Manuel den hoaldt doar ziene eagen deankwieze op noa en den zöt ’t Coronavirus as ne ekstra kaans. ’n Soort Oostvaardersplassaen vuur leu en ‘n natuur ’t weark loaten doon. Ok dan koomp alns wier op de peutjes trechte.

Iej könt ok nen virus kriegen in ’t betalingsverkeer. Joa, rechtervoort weelt de leu van handjeklap niks meer wetten, alns möt digitaal met ’n pc of IPhone.
Iej zölt mar Arnoud Odding hetten en ’n merakels mooi schilderiej hebben koch vuur ‘t Rijksmuseum in Eanske. Ok ’t gevroagde bedrag van 2,9 miljoen oawer hebben maakt noar ne baank van den keunsthaandel oet Londen. En dan noa ’n paar moand te heuren kriegen dat ’t geald noch oawer is kömmen, doar kriej ’n schrik good van in de bene. En ’t was nog wal de allergrötste ankoop dee ze ooit vanoet Eanske harren doan. Joa, a’j ’n betje met weelt doon as museum hier in ’t Twentse achterlaand, dan möj grote ankopen doon en schilderiejen kopen woar völ leu op of kömt, dat brech dan wier geald in de knip en meer anzeen.

Gin meanske har doar rekkening met hoolden dat zoiets kon geburen, mar Arnoud Odding har zich better ’n moal in de bokse können drieten, ’t is nog lang nich te oaverzeen of ‘a View of Hampstead Heath’ doadwearkelijk eagendom is van ’t Rijksmuseum in Eanske. Toch in ’t vervolg gewoon handjeklap doon,

De kommende tied kriegt wiej ok te maken met ’t weendmöllenvirus, wat ’n onröst vuur de leu oet Bokel, Ossel en Twekkel. De leu van ‘n Gemeenteroad van Eanske zollen wat vaker mötten fietsen doar in ’t boetengebied um te weten dat ’t hier nich har genog weait. Of zol ooit den naam ‘Windmolenweg’ oet wean dach um doar joaren later weendmölns neer te können zetten? ’t Lik wal of wat leu van de gemeente met mölkes loopt.

Leida van ‘n Danngoarn

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie
- Schrijfster Annegreet van Bergen in Twekkelo
- Wijziging middagprogramm Streektaaldag 2020 in Ommen
- Paasstukje
- Paasbijeenkomst
- Agrarische Excursie op woensdag 1 april naar Zwolle

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Woensdag 12 februari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Dinsdag 18 februari: Stawel
Informatiebijeenkomst Nota van Uitgangspunten Visie Landelijk Gebied.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Locatie: Hotel Restaurant Savenije Lonneker

Donderdag 20 februari 2020: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Na de pauze een lezing door de heer en mevrouw van der Meer
over hun sociale werkplaats in Gambia.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.

Dinsdag 25 februari 2020: Vrouwen van Nu
Wandelen in Twekkelo.
Verzamelen om 13.30 uur bij de parkeerplaats van de Johanneskerk
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Woensdag 26 februari 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 5 maart 2020. Vrouwen van Nu.
Lezing door Annegreet van Bergen, schrijfster van “Gouden Jaren”
Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Kulturhus in Twekkelo
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Dinsdag 10 maart 2020. Vrouwen van Nu.
Streektaaldag in het Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, in Ommen.
Van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Woensdag 11 maart 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Woensdag 25 maart 2020: Vrouwen van Nu.
Paasworkshop
Aanvang: 13:30 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Woensdag 25 maart 2020: de Buurtkringen
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur
Kosten € 4,- p.p. / per avond; Opgave vooraf niet nodig
Contactpersoon: Bert Roerink buurtkring Esmarke (roerinkweldink@gmail.com)

Donderdag 26 maart 2020: vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst m.m.v. zanggroep de Borghenders
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.
31 maart, 1 en 2 april 2020: Vrouwen van Nu.
Agrarische dagen in Zwolle.
Om half 9 ontvangst bij Restaurant de MOL in Zwolle.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

18,19 en 20 juni 2020: Toneelvereniging Jong Lonneker
Voorstelling op erve “Het Derkink”, Derkinksweg 50
Nadere info volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan