Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Informatiebijeenkomst landbouwanalyse
  • Van bange kearls en staankoaverlast
  • Championsleague Veebeoordelen Overijssel in Enschede
  • Niejs oawer de Streektaal
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Informatiebijeenkomst Landbouwvisie

Een derde van de agrarische bedrijven in Enschede heeft geen opvolger, een derde heeft dat wel en voor een derde is dat nog niet te zeggen omdat de kinderen nog te jong zijn. Dit is een van de resultaten die uit de analyse komt van het Kadaster en de WUR. Hiermee wijkt de Enschedese situatie niet veel af van het landelijke beeld. Het onderzoek is een initiatief van Stawel en wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Enschede. Op dinsdag 26 februari kwamen in Usselo ruim 30 agrariërs bij elkaar om in gesprek te gaan over de toekomst van de agrarische sector in Enschede. Ter voorbereiding waren 16 keukentafelgesprekken gevoerd en de resultaten daaruit werden voorgelegd aan de groep.

Landbouw in cijfers:
Het totaal aantal agrarische bedrijven die gronden hebben in Enschede betreft 327. Dit zijn alle bedrijven die aan de landbouwtelling deelnemen. Hiervan hebben 164 bedrijven die van buiten Enschede komen in totaal ruim 1200 ha in eigendom of pacht. Waarvan 85 bedrijven binnen 2 km van de gemeentegrens. Van de 163 agrarische bedrijven die   binnen de gemeente Enschede zijn gevestigd zijn er 100 van meer dan 10 ha. Ruim de helft hiervan heeft een melkveebedrijf. De gemeente heeft 250 ha in pacht uitgegeven. Een derde van deze grond is verpacht aan bedrijven buiten Enschede.

Groei van het bedrijf is niet een doel op zich, dat is een van de resultaten die uit de workshops naar voren kwam. Dit is een bevestiging van de resultaten van de interviews. Veel ondernemers denken over verbreding van het bedrijf. Een groot deel van de agrariërs ziet maatschappelijke opgaven (klimaat, biodiversiteit, landschap) als een van de doelen van het bedrijf. Wel werd aangegeven dat per bedrijf andere keuzes kunnen worden gemaakt. Boer zijn onder de rook van een grote stad biedt kansen.

Energietransitie:
Boeren willen een bijdrage leveren aan de energieopgave. Maar zij vinden ook dat de burgers en de bedrijven in de stad ook meer mogen doen. Het mag niet zo zijn dat het buitengebied alleen verantwoordelijk wordt gesteld om de energie doelen van de stad te realiseren. Er is wel zorg dat de kwaliteit van het buitengebied door bijvoorbeeld zonnevelden wel gewaarborgd kan blijven. Daarbij werden in de keukentafelgesprekken ook vaak kleine windmolens, maar in enkele gevallen ook grote, genoemd als betere oplossing dan zonnevelden. Veel boeren geven aan dat agrarische grond schaars is en dat dit niet moet worden gebruikt voor zonnevelden maar voor voedselproductie.

De resultaten van deze middag worden betrokken bij het opstellen van de landbouwanalyse. Deze analyse wordt een van de bouwstenen voor de strategische agenda voor het buitengebied en de energievisie.

Van bange kearls en staankoverlast

Beste leu, ik heb nen mail wierum had in febrewari, joa wisse, ik wus nich wa’k zag. Ene dee de geschiedenis in is dökken hef pepierweark veunden oaver hoo ze ‘t vroger an hebt pakt met wulve. De Drost van Wedde reup de leu in 1722 op um met te doon an de jacht op wulve. Zee harn toenmoals völ last van dee dears umdat dee oaveral de beeste en de peerde anveulen en dood beten. Noe mos van alle hoeshoaldens oet dee umliggende boerschoppen minstens énen fleenken kearl met helpen. Wal mossen ze ne heuivoark, mestgaffel, snaphaan of jachtroer met kroed en lood metbrengen, want met leuge haande köj totaal niks beginnen. Dan maken zee nen helen groten kreenk um dee stea hen woarvan zee dachen dat ’n wolf zich opheul. En veutje vuur veutje wörden den kreenk kleaner en kleaner en kwamen zee dichter biej den wolf. Ok toendertied ha’j wal bange kearls, mar at ze ’t op ’n lopen zatten en der vanduur gungen, mossen ze ne dikke bote betalen. Kiek, dat waren aandere tieden, toen waren ze zuneger op ’t vee dan op de wulve en noe lik ’t wal of ’t aansum is. ‘l Lesten weelden wolf  in Nederlaand wörden schötten in 1845. 

Dat wiej noe in ne hele aandere tied leaft wörden miej kottens ok wier dudelijk. ’t Vuurjoar zit in de loch en dan möt ’n mest op ’t laand en met dee niejmoodse mesienen geet dat met stoom en kokkend water. De boeren könt pas vanof zesteen febrewari mestveuren en de meeste keelders bunt dan oavervol. ’ t Is nich zo gek dat ze dan nich van wiedten stoat te kieken en ’t dreks anpakt. Ik dachen dat de meeste leu hier in Twente wal wat weand bunt mar noe mos de braandweer der ’n antal keren an te pas kommen umdat leu bang waren en dee vrömde loch nich vertrouwden. ’n Enen har ’t oaver rotte eier en ’n aanderen oaver ne gasloch en methaan. Afijn, ’n Officier van Deenst en de bluswagen konnen wierum noar de kazerne, der is niks mis met de mestloch in Twente en a’j nen hoond wilt houwen köj aait wan nen stok veenden.

Leida van ’n Danngoarn

Championsleague Veebeoordelen Overijssel bij fam. Pasman Aalpol

Zaterdag 23 maart organiseert de fokstudieclub Lonneker - Enschede de jaarlijkse, provinciale, wedstrijd veebeoordelen voor fokclubs bij de familie Pasman Aalpol. De winnende fokclub van deze dag mag door naar de landelijke wedstrijd en Lonneker - Enschede verdedigt de titel van vorig jaar.

Graag willen we u uitnodigen om te komen kijken en luisteren naar de deelnemers. In de ochtend is er een schriftelijke ronde en vanaf 13.00 uur vindt de mondelinge ronde plaats waarbij een deelnemer de koeien op volgorde plaatst en zijn 'jury' uitleg daarbij geeft. Rond 16.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Het bedrijf van familie Pasman Aalpol ligt aan de Haaksbergerstraat 1006, tegen over de molen in Usselo.

Niejs oawer de streektaal

KTSWiej könt nog luk in de buurte blieven a’w noar ’n teneelstuk of revue in ’t Twents hen wilt. In de Kappen spölt op 15, 16, 22, 23, 29 en 30 meert: de Hoksebargse revue, Allô Jannaô, ’t stuk het ‘de weend met’. A’j meer wilt weten kö’j  www.haaksbergserevue.nl anklikken. Kaarten köj bestellen via: revue@outlook.com of 06-41907543.

Jan Riesewijk koomp op 15 meert in Twekkel in de Johanneskeark, mar tegen de tied dat ’t Orgaan in oene mailbox zit, zit de keark miskien al vol, iej könt aait eaven bellen 074-2911090 of mailen: johanneskerk@twekkelo.nl.

Zet deensdag 26 meert ok eaven op ’n kalender, dan hoolt ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak biej ‘t Hoogspel in Deelden de finale van de joarlijkse schriefwedstried. ’t Kost € 5,- inclusief ne kom koffie. ‘t Begeent um 20.00 uur, de zaal is los um 19.30 uur.

Oonze Streektaal is helemoal in, a’j de kraanten majt geleuven wördt der ’n gewealdig muziektheaterspektakel Hanna van Hendrik opvoerd op ’t terrein van ’t vleegveald. Leu oet ’t Westen komt van 5 juni tot 21 juli met bussen vol disse kaante oet. Doar doot ok nog kunnigen an met zoas Jan Roerink, Johanna ter Steege, Magda Nij Bijvank en Laus Steenbeke. Dus griep de kaans um doar ok biej te wean.

Heb iej niejs oaver ‘t Twents? Bel noar Alie van der Veer, 074-2911090 of per mail: a.h.vanderveer@wolmail.nl

Alie van der Veer

Vrouwen van NU

Logo Vrouwen van nu - Collecte voor Hersenstichting
- Kerstbijeenkomst 2019
- Agrarische Excursie
- Paasmiddag donderdag 11 april 2019
- Jaarlijkse tweedaagse fietstocht 2019
- Van de fiets- en wandelcommissie

Bezoek de website van vrouwen van nu!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan