Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Coronavirus
 • Info bijeenkomsten Visie Landelijk Gebied
 • In quarantaine, ’t nieje ‘ophokken’
 • Themabijeenkomst Natuur inclusieve landbouw CMO
 • Niejs van de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Coronavirus

Wat voor maatregelen treffen wij rond het coronavirus? Wij volgen de adviezen van het RIVM en de regering die gelden voor heel Nederland. Deze zijn uitgebreid bekend gemaakt in de media en ook de aanpassingen die doorgevoerd worden volgen wij!

We maken momenteel bijzondere, spannende en onzekere tijden door. Hoe gaat het coronavirus zich verder ontwikkelen en hoe moeten we daar mee om gaan. Zondagmiddag sloten om 18.00 uur plotseling de cafés en werd aangekondigd dat de scholen dicht gaan.

Maandagavond sprak minister-president Rutte ons toe. “Let een beetje op elkaar, ik reken op u!”, sprak hij. Op elkaar letten moeten we doen. Niet onnodig bij elkaar komen, geen sociale of sportieve activiteiten meer in groepen, contact houden via telefoon en mail, etc.

Onze consulent heeft te maken met veel geannuleerde bijeenkomsten omdat bijvoorbeeld gemeente- en provinciale ambtenaren vanuit huis werken. Ook houden de gemeente en provincie geen externe bijeenkomsten meer. De gesprekken als Erfcoach worden ook tot een minimum beperkt, in eerste instantie alleen telefonisch. Stawel volgt de lijn die inmiddels gangbaar is. Bijeenkomsten of bestuursvergaderingen worden uitgesteld tot nader order, we vermijden groepsbijeenkomsten.

Op een aangepaste manier gaan wij door om ondernemers en bewoners in het buitengebied te kunnen blijven helpen. In deze tijd met veel vraagtekens, blijft communicatie namelijk van groot belang. Met berichtgeving via de mail, de website en social media houden we u op de hoogte en kunnen we u zo goed mogelijk blijven bedienen.

 • De consulent is thuis aan het werk en beschikbaar.
 • De consulent is gewoon bereikbaar via: telefoon, mail en WhatsApp.
 • Afspraken kunnen indien noodzakelijk op een aangepaste manier plaatsvinden.

Voor nu: veel sterkte in deze tijd! Laten we met z'n allen de schouders eronder zetten en waar mogelijk zoveel mogelijk doorgaan met elkaar!

Bestuur Stawel

Infobijeenkomsten Nota van Uitgangspunten Visie Landelijk Gebied

Het lijkt inmiddels een onwerkelijke tijd. Twee bijeenkomsten op 18 en 24 februari om de Nota van Uitgangspunten voor de Visie Landelijk Gebied toe te lichten. Dat kon toen nog, groepsbijeenkomsten. De eerste werd gehouden bij Savenije in Lonneker en de tweede in het Verenigingsgebouw Usselo. Beide avonden werden goed bezocht, telkens ruim 50 belangstellenden.

Gemeente Enschede werkt aan een nieuwe visie op het landelijk gebied. Deze visie geeft in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente voor ogen staat in het landelijk gebied. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij nieuwe beleidskaders van andere overheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de transitie in de landbouw naar meer kringloop en meer biodiversiteit.

De avond startte met een presentatie door de gemeente. Wat houdt de nota van uitgangspunten in, welke besluitvorming volgt er en hoe kunnen organisaties, ondernemers en bewoners hiervan kennis nemen en er op reageren. Na deze presentatie volgde een sessie met Mentimeter. Dit online programma maakt het mogelijk om tijdens de bijeenkomst smartphones en tablets op eenvoudige wijze in te zetten als stemkastjes. Ook kunnen korte reacties op een vraag worden ingevoerd. Onder leiding van medewerkers van bureau Eeckhof werden vragen en stellingen behandeld op basis van de nota van uitgangspunten. Dat leverde een mooi resultaat op dat weer input is voor de reactie van Stawel richting de gemeente.

Opvallendste conclusies die voortkomen uit de bijeenkomsten:

 • Wees zuinig op en ontwikkel het unieke kleinschalige landschap rondom Enschede.
 • Koester de boeren voor behoud van het landschap en recreatie.
 • Help boeren bij ontwikkelen naar nieuwe vormen in de landbouw: zowel bij kringlooplandbouw en natuurinclusief boeren als bij technologische innovaties.
 • Als ontwikkelmogelijkheden in de landbouw worden biodiversiteit en optimalisatie van de waterhuishouding als meest kansrijk gezien.
 • Om de kwaliteit van het buitengebied te versterken zou de gemeente vooral geld beschikbaar moeten stellen en projecten moeten opstarten. Een ErvenCoach kan goede verbindingen leggen tussen buitengebied en gemeente.
 • Zon op daken is het meest gewenst als het om duurzame energie gaat, maar kijk ook naar andere vormen van energiemaatregelen. Er is geen draagvlak voor zonneparken en weinig draagvlak voor grote windturbines.
 • Er is geen ruimte voor nieuwbouwwoningen in het buitengebied.
 • Zorg dat het buitengebied van Enschede leefbaar blijft.

Behandeling uitgesteld!
De behandeling door de stedelijke commissie en de gemeenteraad was in eerste instantie gepland op 30 maart en 6 april. Daar zou dan ook de mogelijkheid zijn om in te spreken. Maar vanwege het coronavirus is de behandeling nu uitgesteld. Via onze communicatiekanalen zullen we u hiervan op de hoogte houden

In quarantaine, ’t nieje ‘ophokken’

Rechtervoort köj ieder bod in ’t niejs heuren hoovöl leu der noe a roondloopt met ’t Coronavirus. Boh nee, roondlopen mag nich meer, de leu möt dreks vot blieven biej de aanderen, met ’n deftig woord, zee möt in quarantaine. Duur de eeuwen hen he’w a met heel wat slimmere ploagen te maken had. Nog nich zo heel lang leden heurden iej stoädig Ebola neumen. Dat ontstun in West Afrika en doar bunt ok roem elfdoezend dooien bie völlen.

In en dreks noa ’n eersten Wereldoorlog harren wiej te maken met ’n Spaansen Griep. Den wörden zo neumd umdat ’t eerste geval zich vuur hef doan in Spanje. Dat begun ok met hoge koorts, hoosten, nen zeren haals en te meu um oet de oagen te kieken. ’t Etten kregen ze ok nich duur ’n haals, dan kwam iej vanzölf vuur ’t groondhoalt te liggen. Zo gung ‘t met 70% van alle soldoaten oet ’n eersten Wereldoorlog, militaire hospitaals lagen der vol met.

Der bunt völ meer soldoaten um ’t leaven bunt kömmen duur ’n Spaansen Griep as duur ’t oorlogsgeweald. Al met al bunt der in 1918/1919 tusken de zeumntig en de hoonderd miljoen leu oet de tied kömmen.

A’w wieder wierum kiekt, oongeveer in ’t miln van de 14e eeuw, komt wiej de Pest tegen, ok wal ‘n Zwatten Dood neumt. Dee zeekte begun ok in Centraal Azië en wörden duur  zeevaarders metnömmen noar Sicilië. Ok toen gung ’t rap duur heel Italië en doarnoa duur heel Europa hen. En a’j de geschiedenisbeuke majt geleuven hef ’n dearde van de Europese bevolking dat nich oaverleafd.

Ok toen harren ze al maskers, dat waren hele mooien en nich vuur ’t gewone volk. Doar leupen allenig de dokters met, ’t leken net voegelsnavels en in ’n peunt harren ze lekker roekgrei doan um de zeekte boeten te sloeten. Indertied gungen de leu völ meer noar de kearken en zee dachen ok dat dee zeekte ne straf van God was. En der gebuurden woonderen zoas hulende Mariabeeldjes. Vrömd dat ‘t geleuf in demonen haand oaver haand too nöm.

Oonze beeste kregen van doon met moond en klauwzeer en mossen oet vuur-zoarg wörden ruumd. Met de vearken gung ’t a niks better toen de Vearkenpest oetbrak. ’t Schient da’j de Voegelgriep boeten de hökke könt hoalden a’j de hoonder ophokt, dus in quarantaine doot.

En wilt de leu op wörden hokt? ‘k Geleuf der niks van, zolang de bioscoop nog barstends vol zit met leu dee noar de beentjes van Sint Hildegard hen goat en aanderen noar ‘Gewoon Aans’ hen kieken goat, dan loat wiej oons nog nich zo gauw van de wieze brengen.

Leida van ’n Danngoarn (8 meert 2020)

Themabijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw CMO

Op woensdag 11 maart was de bijeenkomst van het Collectief voor agrarisch natuurbeheer Midden Overijssel (CMO) met als thema natuurinclusieve landbouw. CMO houdt zich onder andere bezig met het afsluiten van overeenkomsten ANLb (regeling agrarisch natuur- en landschapsbeheer).
Maar het werk beperkt zich inmiddels niet meer tot het afsluiten van ANLb contracten. CMO is samen met de landelijke koepel Boerennatuur steeds meer op zoek naar de rol die ze kunnen spelen in de transitie van de landbouw naar kringloop en biodiversiteit.

De wereld rondom de landbouw is volop in beweging, de maatschappij wordt kritischer. Er wordt bij de realisatie/oplossing van grote thema’s als Deltaplan Biodiversiteit, Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW), N2000-opgaven, Veenweidevisie, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON), steeds meer gekeken naar de landbouw als grootste grondgebruiker in Nederland. Er komt hierdoor veel op de landbouw en op de boeren af. Daar is lang niet iedereen op voorbereid. Kansen en knelpunten zijn vaak nog onvoldoende in beeld. Tegelijkertijd hebben veel boeren het gevoel gevangen te zitten in ‘het systeem’ en hebben ze nog onvoldoende kennis, opties en begeleiding om de alternatieven serieus te verkennen.

Herman Menkveld, voorzitter van CMO, opende de bijeenkomst bij zorgboerderij “Erve Meyerinkbroek” in Haaksbergen. Hij is naast biologisch akkerbouwer ook een gedreven natuurboer. Herman hield een inspirerend betoog waarbij hij eigen praktijkervaring deelde met zijn gehoor. Na zijn inleiding was het de beurt aan de andere inleiders. Carla Evers, bestuurslid LTO Noord, Elke Kunen van Staatsbosbeheer over samenwerking tussen SB en boeren, Bert Knol van Waterschap Vechtstromen en tot slot een pitch van Joachim van der Valk, projectcoördinator bij CMO over het ANLb en de toekomst.

De aanwezigen gingen graag in discussie met elkaar over het onderwerp en de belangrijkste conclusie is wel dat men bereid is om stappen te zetten, maar dat het belangrijk is dat men weet waar men aan toe is. En zet heldere lijnen uit voor langere tijd

Niejs oawer de streektaal

KTSMeert Dialectmooand, op Radio Oost köj dat stöadig heuren, alleen jammer dat zee ’t zölf zo weinig kuiert, ’t is hooghaarlemmerdieks ’n helen dag duur en mangs vlög der luk Twents tusken duur. Zee könt ’t wal, mar zee doot ’t nich, gelukkig draeit ze wal streektaalmuziek.
Der is her en der genog te doon in meert, mar völ dinge bunt al wes op ’t moment dat ieleu ’t Orgaan in de mail kriegt.

Op 29 meert köj vanof 12.00 uur biej RTV-Oost trech vuur ’n mooi Streektaalgeburen. De ruumte doar steet vol met kröamkes vol snaaieriej van streekproducten. Doar stoat ok kröamkes tusken woar gewag wördt doan oaver ’t TwenteHoes. Ok nich vergetten um biej ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak langs te goan, doar hebt ze eurn Bodbreef liggen. Ok beuke in en oawer Twente en pleankskes met teksten köj doar kopen. As groten klapper keump doar ok Boh Foi Toch optreden, spölt en zingt merakels mooi!

Op 31 meert köj vuur nen mooien oamnd met ne lezing en duur Gerrit Klaassen en leedjes dee zungen wördt duur Dorothee Spijker trechte biej ’t Hoogspel in Deelden.
Um dee € 5,- entree hoo’j ’t nich te loaten. ’t Begeent um 20.00 uur.

En nich vergetten, “proat Twents as ’t eaven kan”.
Heb iej ok niejs oaver ‘t Twents? Bel noar Alie van der Veer, 074-2911090 of per mail: avanderveer@kreenk.nl

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Let op: tot 6 april zijn alle activiteiten geannuleerd
- Tweedaagse fietstocht op 12 en 13 mei
- Bezoek aan museum van MST ziekenhuis
- Van de fiets- en wandelcommissie
- A.L.S. opbrengst van de collecte
- Rabo Clubsupport 2020

Verenigingskalender

Woensdag 25 maart 2020: Vrouwen van Nu.
Deze bijeenkomst is geannuleerd i.v.m. coronacrises
Paasworkshop
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Kulturhus Twekkelo

Woensdag 25 maart 2020: de Buurtkringen
Deze bijeenkomst is geannuleerd i.v.m. coronacrises
Kaartavond bij Rest. Huize Holterhof; aanvang 20.00 uur

Donderdag 26 maart 2020: Vrouwen van Nu.
Deze bijeenkomst is geannuleerd i.v.m. coronacrises
Paasbijeenkomst m.m.v. zanggroep de Borghenders
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.

Dinsdag 31 maart 2020: Vrouwen van Nu.
Deze bijeenkomst is geannuleerd i.v.m. coronacrises
Wandelen in Losser
Verzamelen om 13.30 uur op de parkeerplaats op de hoek van de Judithhoeveweg en de Oldenzaalsestraat (N734).
Voor meer info zie elders in deze uitgave.

31 maart, 1 en 2 april 2020: Vrouwen van Nu.
Deze bijeenkomst is geannuleerd i.v.m. coronacrises
Agrarische dagen in Zwolle.
Om half 9 ontvangst bij Restaurant de MOL in Zwolle.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Donderdag 16 april 2020: Vrouwen van Nu.
Bijeenkomst dames Rutbeek en Broekheurne.
Locatie: Gerda Rosink
Aanvang: 20.00 uur
Voor meer info, zie elders in deze uitgave.

Donderdag 24 april 2020: Vrouwen van Nu.
Bezoek MST museum.
Aanvang: 14.00 uur
Voor meer info, zie elders in deze uitgave.

Dinsdag en woensdag:12 en 13 mei 2020: Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de buurt van Deventer.
Voor meer info, zie elders in deze uitgave.

18,19 en 20 juni 2020: Toneelvereniging Jong Lonneker
Voorstelling op erve “Het Derkink”, Derkinksweg 50
Nadere info volgt.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan