Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Nieuwe column

Vorige maand hebt u kunnen lezen dat de maandelijkse rubriek “met kunst de boer op” is gestopt. Deze rubriek vulde het gat op dat “Hanna” achterliet met haar altijd vermakelijke en prikkelende stukjes in de Twentse taal. Velen van u keken vroeger uit naar de maandelijkse bijdrage van Hanna en vaak werd hier naar verwezen als Ons Orgaan ter sprake kwam. Daarom zijn we erg blij dat we een opvolger voor Hanna hebben gevonden. Op onze zoektocht door het buitengebied kwamen wij langs oude erven en landerijen met een rijke geschiedenis. Op één daarvan woont Leida van ’n Danngoarn. Nadat we ons hadden voorgesteld werden we hartelijk uitgenodigd voor de koffie. In de kökkn waar de kachel snorde volgde een geanimeerd gesprek, natuurlijk in het Twents. Al snel bleek ook dat Leida niet alleen een vlot prater is, maar haar gedachten ook wel eens aan papier toevertrouwd. En vanaf deze maand doet ze dat dus als vast columnist in Ons Orgaan. Wij wensen u veel leesplezier met haar bijdragen.

De redactie van “Ons Orgaan” mist Hanna!

Joa, dat begriep ik heel good, ik mis de moandelijkse kiek van Hanna op ’t allerdaagse leaven hier in Twente en wied doar boeten ok wal, mer an de aandere kaant begriep ik Hanna ok. Zee wöl niks van ’n computer wetten en al ’t gedoo met dèn mail hen en wier.

En Hanna har heel völ fens, leu dee dreks ’t stukske van Hanna gungen leazen at ’t Orgaan op de duurmat veul. Doarnoa kreeg ’t Orgaan ’n mooi pleatske biej de tellefoon of op ne aandere stea woaras iej ’t zo können griepen a’j wat op wöllen zeuken. Dee tied hew had en zo heanigan bint de meeste leu noe wal eweand an ’t digitale blad, iej könt ’t ja ok vuur oezelf printen en dan vuur ’n schossteen leggen of nich dan.Mer doar krie’w Hanna noch nich met wierum en noe hef de redactie beslötten um ne aandere Hanna te zeuken want de leu weelt geern stukskes leazen in de modersproak. ‘k Zal ’t eerlijk zeggen, ’t vaalt nich met um Hanna op te volgen, mer ik bin wal ne fen van oonze Twentse sproak en doarum he’k de redactie beloafd um ’t te preberen.

Dan za’k oeleu ok dreks vertellen da’k miej onmeundig kan eargern an leu dee in ne vergadering Hollaands doot umdat der ’n stuk of wat aandern biej bint dee oons dan nich zöllen können verstoan. At dee zölfde leu ’n half uur later ’n drankje an ’t schap haalt, dan kuiert ze wal Twents en dat is duch miej toch vrömd. Wiej bint zo heanigan ’n multicultilaand ewörden met gastarbeiders en vluchtelingen van oawer de hele weareld. Dan roopt wiej tehope “dee leu möt zich anpassen en oonze sproake leren um mekaa better te können begriepen” en doar is dan ok niks mis met. En dan deank ik dat dee leu elders oet oons laand zich toch ok wal an könt passen an oons Twentenaren, of nich dan? Met völ plezear he’k vake luusterd noar keender op de schole dee oet ’t Middellaandse-zeegebied kwammen en dan op ’n moal Twents preuten en doar ok greuts op warn. An dee kakkers met nen heten earpel achter in ’n moônd he’k miej mangs gruwelijk eargerd.

Noe is ’t ok nog duur de wettenschop bewezen dat keender dee tweetalig bint opbrach better met könt kömmen op de schole as keender dee dat vuurdeel nich hebt had, in ieder geval haalt dee keender de weure met “ei” of lange “ij” nooit duur mekaa. En noe möj van miej nich deanken da’k nooit Hollaands doo, wisse doo’k dat wal, as ’t dan himmoal nich aans kan, want ik vroag miej ieder bod wal of wat ABN feijlik betekent: Is ABN is algemeen beschaafd Nederlands of toch algemeen beschaafd Nedersaksisch? Loat ’t efkes weten a’j deankt wat of ’t möt wean.

Leida van ’n Danngoarn

Herinrichting Enschede Noord

De uitvoeringscommissie van de herverkaveling Enschede Noord is op dit moment op twee fronten bezig met de verkaveling. In het deelgebied Lonnekermarken gaat het om de LGR (lijst geldelijke regeling) en in het deelgebied Lonnekerland is het ruilplan klaar en nemen de eigenaren de toegedeelde percelen in gebruik.

Lonnekerland
Op donderdag 4 februari hebben bij de Rechtbank in Almelo de zittingen plaatsgevonden voor de belanghebbenden die beroep hebben aangetekend tegen het ruilplan. Het ging om vier zaken die deels een administratief karakter hadden en één waarbij de toedeling onderwerp van discussie was. In dit laatste geval ging het om de toedeling van een strook aan de gemeente in de stadsrand waar een wandelpad kan worden aangelegd. Dit pad maakt onderdeel uit van de recreatieve structuur in de stadsrand.

Kavelovergang
Per 1 februari nemen alle eigenaren/gebruikers de toedeling in gebruik. In de herinrichting noemen we dat de kavelovergang. Dit is geregeld via het Besluit tijdelijk gebruik. Na de kavelovergang kan ook een start gemaakt worden met de werkzaamheden aan de kavels die afgesproken zijn in de overeenkomsten voor de kavelaanvaarding. De nieuwe eigendomssituatie wordt officieel vastgelegd in de Akte van Verkaveling. De uitvoeringscommissie geeft opdracht aan een notaris om deze akte op te stellen. Wanneer dit precies zal gebeuren wordt later dit voorjaar duidelijk. De verwachting is dat dit de tweede helft van 2016 zal zijn.

Lonnekermarke
In het deelgebied Lonnekermarke is de commissie bezig met de financiële afwikkeling. Dit noemt men de Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Deze heeft afgelopen najaar ter visie gelegen en naar aanleiding hiervan hebben een aantal eigenaren een zienswijze ingediend. Het Kadaster en de provincie hebben inmiddels deze zienswijzes beoordeeld op de inhoud. Daarna worden ze voorzien van een advies en besproken met de commissie. Dat zal eind maart plaatsvinden. Als de commissie dit nodig acht, vind een hoorzitting plaats. Ook de indieners die geen uitnodiging krijgen van de commissie omdat het advies duidelijk genoeg is, kunnen zelf wel om vragen om een hoorzitting. Nadt de commissie een besluit heeft genomen over de zienswijzen wordt de LGR opnieuw ter visie gelegd. Als indieners van een zienswijze zich niet kunnen vinden in het besluit van de commissie, kan men nog in beroep gaan bij de rechtbank.

Kaartavonden buurtkringen

Hierbij alsnog de data van de kaartavonden van de gezamenlijke buurtkringen. Door miscommunicatie is dit bericht niet eerder geplaatst. Ook hebben de data niet in Ons Orgaan gestaan. Helaas zijn de eerste drie avonden reeds geweest. De kaartavonden van de gezamenlijke buurtkringen (ditmaal georganiseerd door Buurtkring Usselo) zijn voor 2016 gepland op donderdag 25 februari, 10 en 24 maart. Locatie: ’Verenigingsgebouw, Lammerinkweg 1, Usselo. Aanvang: 20.00 uur

Niejs oawer de Streektaal

KTSHebt ieleu nog kaarten können bestellen vuur de vuurstelling van “Gewoon Aans” op 26 februari in de Reggehof? Zo joa, dan he’j geluk had en aans jammer dan. Mer iej kriegt nog ne kaans, want op 8 april koomp
’t gezelschap met eure VerrasSing in de Kappen in Hoksebargen en doarnoa geet vuur eur ok heanigan de zömmertied in. Token hearfst bint der nog ’n stuk of acht
optredens pland in oonze streek, doar doo ‘k oe dan wal wier bod oawer. Het telefoonnummer van de Kappen is: 053 – 5730250.

Op 20 februari köj nog wal noar Thijs Kemperink, den is de leste tied ok good gangs met van alns en nog wat. Zien programma het “Zleur” en steet omschreeven as “gezellig, lekker nen oamnd Zleuren”. Mer ik dörf nich te zeggen of ’t allemoal in streektaal is. Meer hieroaver köj an de weet kömmen biej de kassa van de Reggehof in Goor, daagns tusken 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer 0547 – 284880 en ’t kost € 12,50.

Op 29 meert hoalt ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak eure joarvergadering biej ’t Hoogspel in Deelden en noa dee joarvergadering begeent vanof 20.00 uur nen mooien Twentsen oamnd met ’t vuurleazen van de mooiste verhalen en gedichten van de schriefwedstried “Aait Verdan”. Ok bint op den oamnd de juryleden anwezig en wördt de prieswinnaars bekeand maakt en ’t geheel wördt ok in ’t Twents presenteerd. Noa ofloop is ’t book te koop woaras al dee mooie verhalen en gedichten in stoat. Leden van ’n Kreenk könt der vuur niks in, bin iej gin lid, dan kost oe dat € 3,- um der biej te wean, en dan krieg iej der ok nog ne kom koffie biej.

9 april möj efkes op oen kalender schrieven, dan wördt in de  Johanneskeark in Twekkel vuur de tweede keer ne Twenteakademiedag hoalen met ’s moargens vuurdrachten van bekeande leu oawer “de zin en onzen van ’t noaberschop”, ’n mooi oonderwearp, toch? ’t  middagprogramma steet nog nich helemoals vast, mer wiej deankt an ne bookenmaarkt van beuke in ’t Twents of aandere Nedersaksische streektaal en beuke oawer Twente. Tussentieds is in de keark geleagenheid um noar vuurdrachten in ’t Twents te luusteren. Meer hieroawer heur iej de volgende moand. A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

De fiets- en wandelcommissie

Helaas hebben we de wandeling in Twekkelo niet door laten gaan, we hadden geen enkele opgave, ondanks het toch redelijk mooie weer op de zesentwintigste januari. 23 febr.:We hebben besloten wederom te kiezen voor de reeds geplande route in het Deldens buitengebied. Deze route gaat grotendeels over de enkele jaren geleden aangelegde Umfassungsweg en deels over mooie oeroude en soms drassige landweggetjes. Als goed alternatief hebben we nu de stads wandeling door Delden achter de hand met eveneens verrassende plekjes. Start: 13.30 uur bij hotel rest. de Zwaan, Langestraat 2 te Delden. (ruime parkeergelegenheid is naast het hotel aanwezig). Graag even opgeven bij één van de commissieleden als je mee gaat!

In de komende ledenvergadering op 18 februari willen wij graag jullie mening over het al dan niet doorgaan met het organiseren van de winterse wandeltochten.

Alle middagtochten beginnen om 13.30 uur. Meer info of tips bij de commissie: Wil Vreeman (053-4320677), Hermieke Voogd (053-4351983), Thera Migchelbrink (053-4343711) en Alie van der Veer (074-2911090).

Paasbijeenkomst

Donderdag 17 maart houden wij weer onze jaarlijkse Paasbijeenkomst in het Verenigingsgebouw in Usselo. Wij hebben dit keer Thea Kroeze uitgenodigd. Ze is bekend van RTV Oost, streektaal, streekgerechten en streekcultuur. Zij gaat ons deze middag iets vertellen over de vroegere Paasgebruiken, sagen en legendes. Maar ook het huidige Paasgebeuren komt aan de orde. Tevens geeft zij handige tips en lekkere recepten om de paastafel mee op te fleuren. Tijdens deze middag is er ook gelegenheid om bloemstukjes, zelfgemaakte lekkernijen e.d. te kopen. U zult zich afvragen waarvoor dit alles! De jubileumcommissie is druk doende om het jubileumfeest in september gestalte te geven. En u raadt het al, daarvoor moet uiteraard geld in het laadje komen. Natuurlijk wordt u ook verzien van een hapje en een drankje zoals u van ons gewend bent bij een Paasbijeenkomst. Wij hopen op een grote opkomst. Aanvang 14:00 uur. Kosten € 5,00 per persoon. Opgave dinsdag 8 maart bij: Gerrie ter Brugge. Tel.nr. 053-4761869 of per e-mail: jterbrugge@hetnet.nl

Provinciale Agrarische Excursie

Deze keer verzorgd door de afdelingen Hellendoorn/Nijverdal en Wierden. Wanneer: dinsdag 12 april, woensdag 13 april en donderdag 14 april 2016. Ontvangst tussen 8.45 uur en 9.00 uur. Bij de Tolplas. Hexelseweg 80. Hoge Hexel.

Programma:
Familie Kloosterman heeft een melkveebedrijf met 500 koeien, deze worden 3x daags gemolken.
Gerben Kalkhoven, hoveniersbedrijf en tuincentrum gespecialiseerd in kruiden.
Dierenkliniek en dekstation Enterbrook.
Het Akkerhus,hier krijgen wij informatie over “De Doorbraak”.

Afsluiting is om 16.00 uur. Kosten zijn € 38,00 p.p. Opgave voor 9 maart 2016 bij Ans Olink 053-5744854 of email olink20@kpnmail.nl of Rendi Geerdink 053-4281382 ,email jgeerdink@hetnet.nl. Bij opgave € 38.00 overmaken op bankrek: NL85 RABO 0309 4752 79 .t.n.v. A.J. Geerdink.

Cursus notuleren

De cursus Notuleren is voor alle Vrouwen van Nu, die graag meer willen leren over notuleren of willen weten of ze op de juiste manier bezig zijn. In de cursus wordt o.a. aandacht besteed aan:

Voor deze cursus is 12 cursisten het maximum. De cursus is op dinsdag 8 maart van 9.30 – 13.00 uur in Ommen. Locatie: Hervormd Centrum, Prinses Julianastraat 8, 7731 GH Ommen Tel.0529-456044. De cursus is gratis, de reiskosten zijn ( in overleg ) voor rekening van de afdeling of voor eigen rekening. Opgave graag voor1 maart per e-mail: overijssel.vrouwenvannu@gmail.com

Vrouwen van Nu Overijssel bestaat 85 jaar!

Het is feest! De provinciale afdeling Overijssel van de Vrouwen van Nu is 85 jaar geworden. De jarige is goed geconserveerd, geen rimpels en de blik nog altijd helder gericht op de toekomst waarbij maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel staat. Dit willen we vieren met onze leden met een inspirerende dag.

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee.
10.30 uur Jaarvergadering:
– Opening huishoudelijk deel, met o.a.vaststelling financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016
– verkiezing provinciaal bestuur
– beleidsplan 2016-2021
– benoeming afgevaardigde voor ledenraad
– afscheid vertrekkende commissieleden en benoeming nieuwe commissieleden
12.00 13.15 uur Lunch – ‘reis rond de wereld’
13.30 uur: Na de lunch zal Brigitte Paulissen op haar eigen wijze ons feest nog meer glans geven. Brigitte is een ervaren entertrainer. Ze blikt terug, brengt beweging en kijkt vooruit. Wijze woorden en pittige reflecties wisselt ze op een boeiende wijze met elkaar af. Een voorstelling waar het publiek nauw bij betrokken wordt in het ophalen van herinneringen, het lachen om de herkenning en het delen van ervaringen. Een feestvoorstelling!
15.00 uur: Borrel en napraten.
16.00 uur: Sluiting.

Locatie: IJsseldelta Center Zwolle Stadionplein 20, 8025 CP Zwolle
Datum: Woensdag 20 april 2016.
Kosten € 15,- per persoon.
Opgave per mail: jubileum85jaar@gmail.com
Betaling vóór 31 maart 2016 op rekening NL37 RABO 0373051107 t.n.v. Vrouwen van Nu onder vermelding van: ‘jubileum’, naam deelnemer, naam afdeling. Na betaling is uw deelname definitief en ontvangt u een routebeschrijving. Dieet: Eventuele dieetwensen doorgeven per mail.

Verenigingskalender

Donderdag 18 februari 2016: Vrouwen van Nu.
Algemene Ledenvergadering.
Aanvang 14:00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Na de pauze een lezing over het reumafonds.

Dinsdag 23 februari: Vrouwen van Nu.
Wandelen in het buitengebied van Delden.
Start: 13.30 uur bij hotel rest. de Zwaan.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

Dinsdag 15 maart: Vrouwen van Nu.
Streektaaldag 2016.
Aanvang 10:00 uur.
Locatie: Multifunctioneel centrum “De Carrousel”, te Ommen.
Opgave bij Alie van der Veer.

Donderdag 17 maart: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst.
Aanvang: 14:00 uur.
Locatie: Verenigingsgebouw Usselo.
Opgave dinsdag 8 maart bij Gerrie ter Brugge.
Kosten € 5,00

Zaterdag 9 april: Ouderenmiddag Stawel
Optreden van de Raddreijers; locatie Stedelijk Lyceum Zuid
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13. 30 uur. (meer info volgende Orgaan)

12, 13 en 14 april: Vrouwen van Nu.
Provinciale Agrarische dagen.
Aanvang: 09:00 uur. Locatie: De Tolplas in Hoge Hexel.
Opgave voor 9 maart bij Ans Olink of Rendi Geerdink. Kosten € 38,00 pp.

Woensdag 20 april: Vrouwen van Nu.
Feestelijke provinciale jaarvergadering.
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: IJsseldelta Center Zwolle Opgave: jubileum85jaar@gmail.com Kosten: € 15,00 pp.

Woensdag 28 april: Vrouwen van Nu.
Bezoek aan de Aardhuizen in Olst en een stadswandeling in Deventer.
Nadere informatie volgt in Ons Orgaan.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan