Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Vacature bij Stawel
  • Geen Noordtak door Enschede!
  • Kedeng Kedeng
  • Bloemrijke randen
  • Nieuw project zon op dak
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Vacature

Misschien hebt u het al gehoord of gezien op de social media; bij Stawel hebben we een vacature. De werkzaamheden voor onze consulent, Gerrit Meutstege, nemen steeds meer toe en daarnaast vragen ook de ontwikkelingen vanuit de Visie Landelijk Gebied om tijd en aandacht. Om hier een goede invulling aan te kunnen geven hebben we een vacature opgesteld.

Zou u ons willen helpen? Mogelijk kent u iemand die interesse heeft in de vacature of kunt u een berichtje delen binnen uw netwerk (op Facebook of Linkedin)

Stawel werkt aan de leefbaarheid, vitaliteit en een veerkrachtig platteland rondom de grootste stad van de provincie Overijssel: Enschede. Dat doen wij samen met ondernemers en bewoners van het platteland en in harmonieuze afstemming met de gemeente Enschede. Onze uitdagingen liggen in een sterkere verbinding van stad en platteland en een inrichting van het platteland die toekomstbestendig is.

De gemeente Enschede heeft de Visie Landelijk gebied vastgesteld. In het kader van de uitvoering van die visie ziet de gemeente Enschede een grotere rol voor Stawel weggelegd en wij hebben de ambitie om deze uitdaging in te vullen. Wij willen dit gebiedsgericht oppakken in samenspraak met de bewoners en bedrijven. Deze ambitie vraagt de nodige inzet waardoor het bestuur op zoek is naar een creatieve, enthousiaste plattelandsvernieuwer die samen met onze consulent deze uitdaging aan wil gaan. Kijk snel op de website voor meer informatie!

Geen Noordtak door Enschede!

Bovenstaande oproep ondersteunt het bestuur van Stawel van harte. Elke keer komen er opnieuw onzalige ideeën bovendrijven om ons mooie Twentse landschap nog verder te doorsnijden en te verpesten door aanleg van nieuwe infrastructuur. We hebben nog maar net de drastische ingreep van de nieuwe N18 achter de rug en nu dit weer. Wij zijn geschokt dat de Tweede Kamer middels een motie de verzoeken van de havenbaronnen van Rotterdam wel honoreert, maar niet de moeite neemt om na te gaan wat dit betekent voor de Achterhoek en Twente. Het ongenoegen dat dit met zich meebrengt is wijd verbreid, dat blijkt wel uit alle commotie die in de media over dit onderwerp is ontstaan.

Voor Enschede zou het betekenen dat buurten zullen worden doorsneden. De gemeenschappen Boekelo, Twekkelo en Driene zullen hier ontzettend onder te lijden hebben. Zij worden nu al ingeklemd door het stedelijk gebied en deze ingreep vernietigt de laatste samenhang die er is.

Maar het zijn niet alleen de bewoners van deze gemeenschappen die hierdoor getroffen worden. Ook de mensen uit de aanliggende steden en dorpen zien opnieuw hun recreatieve mogelijkheden beperkt worden. Daar waar zij nu nog rust en ruimte ervaren, dendert straks de goederentrein door het landschap.

En niet alleen voor de mensen zijn de gevolgen groot, maar wat dacht u voor de rijke flora en fauna in gebied. Ironisch om te beseffen dat we ons enerzijds moeten inspannen om de biodiversiteit te verbeteren, maar dat dit door de Noordtak dan weer net zo hard afgebroken wordt.

En als er nu geen alternatieven waren? Natuurlijk zijn die er. Denk bijvoorbeeld aan meer vervoer via de scheepvaart, maar ook aan een noordelijke verbinding parallel met de A31 in Duitsland. Uiteindelijk gaat het ook om transport van goederen die grotendeels bedoelt zijn voor het Duitse achterland en moeten wij hier dan voor bloeden?

De oplossingen liggen ook verder in de toekomst zoals door slimme mobiliteit in combinatie met verduurzaming van vervoer. Gaan we niet toe naar digitalisering van de wegenstructuur en daardoor veel efficiënter gebruik van bestaande wegen? Op vele momenten van de dag is de A1 onderbenut en kan gebruikt worden door schoon, zelfrijdend vrachtvervoer. Dat is dan de oplossing en niet de Noordtak. Een rampzalig idee dus! Teken de petitie op Petities.nl

Kedeng Kedeng

Et lik wal ne umgekeerde wereld, an de éne kaant is Twente nich van betaansie um de Intercity noar Berlien in Hengel te loaten stoppen. A’j dee kaante op wilt mö’j noar Gronau of nog better noar Benthem hen veuren, doar ’n auto loaten stoan en dan verdan met n trein de kaante van Berlien opan, heel vrömd.

En an de aandere kaant vernem iej biej vlagen niejs oaver n oonderzeuk noar et anleggen van nen Noordelijken tak van dee Betuwe spoorlien. Den zol dan vanof Doetinchem dwars duur n Achterhook noar Hoksebarge goan. Doarnoa möt et tusken Eanske en Hengel duur um oeteandelijk eargens biej de greanze oet te kommen. Dat is noe heel klean met n stippellienke op de kaart zat um vuural nich op te vallen. Kloarbliekelijk is dat nog nich eerder besprökken met de leu hier in n hook, hier stoat wiej nog stöadig an n letsten reppel van n stal.

t Lik derop da’w hier nich teald wördt of dat hier allenig oermeanske op de grote stille hei wont en Witte Wieven nog aait in depe koelen en buske  roond spookt. Miej duch, et is a net zun achterbaks gedoo as et lozen van et smerige ofvalwater van de NAM hier in Tweante. En verget ok nich wat Nobian, dat vrogger Akzo hetten, hier almoal oet de groond hef haald met nen hoop gesop van smerigen dieselöllie. Gin woonder dat op völ strek roond Bokel en Twekkel beulten en koelen zit en et anzich van dooie beum gin eankele weare vuur et laandschop is.

En wat n krang gedoo, wiej möt met oons allen n CO-2 oetstoot vermeenderen, van et gas of en metdoon an Natura 2000. Boeren dee vuur oons etten zoargt möt opstappen um de natuur te redden. En dan doar treinen tusken duur loaten lopen? Doar begriep ik niks van, et is zo dom as et achtereand van n vearken. Mar der komt hoo langer hoo meer treinen met grei oet n haven van Rotterdam en et warren der in 2021 zun 7650 stun in n Baans. Joa, dee havenbaronnen möt et grei ok kwiet en wiej hebt hier gin textielbaronnen meer um et spul tegen te hoolden. Mooi dat wiej hier Herman en Pieter hebt dee duftig an n kettel houwt.

De politiek kan der met et oog op de verkiezingen zo met verdan, dat zal nen hoop genöal geven. Loa’w et tehope good bekieken, wiej hebt hier seend 1932 n heel mooi Twentekanaal. Slagmoals oetdeept en todertied anleg as Twente-Rijn kanaal vuur et vervoer oaver et water, better kö’w t nich oetdeanken!

Leida van ‘n Danngoarn

Bloemrijke randen (2)

Vorige keer berichtten wij al over de succesvolle pilot in 2021 en dat we ook dit jaar weer aan de slag gaan met bloemrijke randen langs percelen (weilanden en akkers). Na intern overleg is de regeling toch enigszins aangepast. Hieronder leest u daarover.

Bloemrijke randen zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. Dat heeft de evaluatie van de pilot ook laten zien. De coördinatie van deze regeling ligt dit jaar opnieuw bij de werkgroep van Stawel in afstemming met het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. U kunt zich aanmelden en als er meer aanmeldingen zijn dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd op zichtbaarheid/locatie.

Voor grondeigenaren geldt dat zij een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Om in aanmerking te komen moet minimaal 500 m2 ingezaaid worden met een kruidenrijk mengsel. Heeft u niet een dergelijke oppervlakte beschikbaar, dan kunt u bij ons een kleine portie zaad ophalen en zelf inzaaien. Wel even opgeven hoeveel m2 het is en een kaartje meesturen waar het ligt.

Dit jaar zijn de pakketvoorwaarden afgestemd op die van het Collectief Midden Overijssel (CMO). Door dezelfde pakketten en voorwaarden aan te bieden ontstaat er in het Enschede geen concurrentie tussen Landschapsfonds en CMO. En ook de werkwijze en de zaaizaadkeuze wordt op elkaar afgestemd.

Dat betekent o.a. dat de eigenaar een vergoeding ontvangt waar de kosten van het zaaizaad vanaf gaan. Het zaaizaad komen we centraal in en wordt naar de eigenaren gedistribueerd. De grondbewerking, zaaiklaar maken en inzaaien van de randen zijn de verantwoording van de grondeigenaar. Het beste zaaimoment ligt, afhankelijk van de weersomstandigheden, tussen eind april en half mei.

Meedoen of meer weten? Aanmelden voor deelname aan de pilot kruidenrijke randen kan door voor 24 februari a.s. een e-mail te sturen naar info@stawel.nl. Geef in de mail uw naam, adres, telefoonnummer door en de lengte van de beoogde kruidenrijke rand. Indien mogelijk ook een kaartje meesturen waarop de locatie van de rand aangegeven staat. Uw aanmelding wordt genoteerd en u ontvangt de voorwaarden waaronder u meedoet aan dit project. Pas na acceptatie van de voorwaarden is uw aanmelding definitief.

Nieuw project zon op dak

Bij melkveebedrijf De Bröker aan de Veldbeekweg 5 in Boekelo plaatst Enschede Energie 648 panelen op een groot staldak. Arjan Leefers, de melkveehouder vertelt over dit project:

“Via de buurtkring Boekelo/Rutbeek waren we al betrokken bij de energievisie van de gemeente die natuurlijk ook het buitengebied van Enschede raakt. Zo kwamen we meer en meer na te denken over wat we zelf wilden doen met onze boerderij. We wilden zonnepanelen op ons dak, niet op land.

Als eerste bekeken we of we zelfstandig de financiering en aanleg konden organiseren. Helaas lukte dat niet. Al snel kregen we contact met Gerrit Meutstege van Stawel, die destijds nauw betrokken was bij de Energie Coöperatie Buitengebied Enschede dat inmiddels deel uitmaakt van Enschede Energie. Met hen samen hebben we de plannen gemaakt en zijn we nu bezig met de uitvoering ervan. Fijn dat we ons steentje kunnen bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening!”

Voor meer projecten kijk op de website van Enschede Energie

Vrouwen van nu:

Logo Vrouwen van nu - Van de fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Donderdag 24 februari 2022: Vrouwen van Nu
Wandeling op de Sprengenberg bij Haarle.
Vertrek 13.00 uur Parkeerplaats Makro, Diamantstraat Hengelo.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan