Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Perspectief in het nieuwe jaar?
  • Plussen met GLB en ANLb
  • Völ geluk in’ tuk
  • Bloemrijke akkerranden
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Perspectief in het nieuwe jaar?

Het nieuwe jaar is begonnen zoals we het oude jaar uitgingen. Rumoer rondom het landbouwbeleid. Een minister die door het stof moet omdat hij een brief uit Brussel over de derogatie over het hoofd ziet. Met alle nieuwe beleid ook veel onduidelijkheid op wat er op ons mooie buitengebied af komt en gebrek aan perspectief voor de agrarische ondernemers. Wat is er nodig om hiervoor te kunnen zorgen? Hoe krijgen boeren zicht op een duurzaam verdienmodel voor de toekomst? Veel vragen blijven tot dusver nog onbeantwoord en er zijn veel plannen in voorbereiding die ook weer vragen oproepen.

De provincie Overijssel werkt momenteel aan de overkoepelende Omgevingsvisie Overijssel en tegelijkertijd wordt gewerkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De inzet is om in juli het PPLG vast te stellen en in te brengen bij het Rijk als input voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Er is dus veel te doen op het gebied van beleidsvorming en dat vereist de nodige aandacht van de belanghebbenden. Wat komt er op ons af in Twente en dus ook in Enschede. Hoe gaan we de grote uitdagingen voor de toekomst aan? Afwachten of toch zelf maar aan de bak?

Om het behapbaar te houden worden de plannen verder uitgewerkt in gebiedsdelen. Enschede valt onder Zuidoost Twente en de Gebiedsgerichte Aanpak zal op dat niveau ingevuld moeten worden. Dat maakt het al een stuk overzichtelijker, maar hoe gaan we de grote uitdagingen voor de toekomst aan? De Gebiedsaanpak in de Broekheurne is het voorbeeld hoe Stawel dat voor zich ziet. Samen aan de slag met de uitdagingen van de nieuwe tijd. Niet afwachten tot er een vastgestelde Landbouwvisie ligt, maar al vast beginnen met de puzzel.

Ook in de andere gebiedsdelen zoals in de Esmarke, Boekelo en Usselo wordt nu overwogen om de gebiedsaanpak op te starten. De gemeente is hierover in gesprek met de besturen van dorpsraden en buurtkringen. Genoeg uitdagingen dus in 2023!

Plussen met GLB en ANLb

Hoe versterken het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) elkaar op het boerenbedrijf? BoerenNatuur Overijssel, de koepel van samenwerkende collectieven in Overijssel organiseert (*) (in samenwerking met de lokale agrarisch natuurclubs) de komende weken een aantal gebiedsbijeenkomsten om u te informeren en perspectief te bieden in het optimaal benutten van de ANLb- en GLB-regelingen. Naast praktische voorbeelden over hoe maatregelen uit het ANLb en GLB naast elkaar mogelijk zijn en elkaar zelfs kunnen versterken is er uiteraard ook aandacht voor die situaties waar het botst. Opgeven is nodig via inschrijven-boerennatuur-overijssel.

De vraag naar informatie is groot, maar het blijkt dat het aanbod in de voorziening van deze informatie klein is. De collectieven hebben daarom samen met Marieke Hoepel-Snijder en Joop van Duijnhoven gekeken naar hoe het wel praktisch effectief en zinvol kan worden aangeboden. In totaal worden er zes bijeenkomsten georganiseerd meer specifiek gericht op veehouderij bedrijven. Hiernaast wordt er één bijeenkomst georganiseerd die zich toespitst op het thema akkerbouw. Marieke Hoepel-Snijder is naast melkveehoudster en Specialist Agro advies bij Countus ook secretaris van ANV Camperland. Joop van Duijnhoven is regio-coördinator bij Agrarische Natuur Drenthe en heeft in Drenthe reeds vier bijeenkomsten verzorgd voor hun deelnemende akkerbouwers.

In de presentatie wordt informatie gegeven over het GLB en het ANLb en worden praktijkvoorbeelden gedeeld op welke wijze de regelingen samen effectief (en haalbaar) ingezet kunnen worden. Uiteraard is er ruimte om vragen te stellen tijdens en na de presentatie.

Dichtstbijzijnde locatie is op maandag 13 februari van 20:00 tot 22:00 uur bij café-restaurant Spoolder, Onze Lieve Vrouwestraat 2 in Bentelo.

Maar er is voor elk gebied een bijeenkomst gepland, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich in te schrijven voor de datum, tijd en locatie die het beste past. Kijk voor alle data, tijdstip en locaties op inschrijven-boerennatuur-overijssel

(*) in samenwerking met de lokale agrarisch natuurstichting Landschapsfonds Enschede

Völ geluk in’ tuk

Ik weans oeleu al wat weanselijk is, völ heil en zeagen, gezoondhead en völ geluk in’ tuk. Wiej hebt der a wier ne hele wekke opzitten in ’t nieje joar, tied vlög! Oondaanks et vrömde joar was de moand december zo gek nog nich, wiej konnen der wier oet noar Helligen Hendrik den vuur Scrooge spöllen, noar de Kerstshows en nich te vergetten noar de eandejoarsvuurstelling in et Wilmink-theater. En der wörden völ mooie Twentse stukskes doan duur oonze Tukkers. En a’j wollen ko’j op oaldjoarsoamnd dee vuurstelling nog ’n moal zeen op Oost. Vuur alle Hollaans sprekkende leu oonder oons was Claudia de Breij op de tillevisie. A’j dat nich wollen kö’j aait nog ’n potje “mens eargert oe nich” doon. 

’n Buurtkreenk in Twekkel har eure leden op oaldjoarsdag ok oetneugd um te kommen kieken (of helpen) bie’j et carbid scheten. Ne mooie teante stun schuun tegenoaver de keark. Vandoar oet gung ’t loos en wörden der onmeundig op los pleard, melkbussen en carbid zat. Et was in heel Twekkel te heuren, dat mos ok. Iej möt oe loaten heuren rechtervoort, aans geet t nich good.  Dörs hoven iej ok nich te lieden, et carbid möt noe eenmoal nat wörden maakt. Ok wörden der hamburgers bakken, ne goo bodem, dat gung der wal in, achter de oliebollen an.

Wat leu harren zich a zoargen maakt of ’n deenst in de keark wal duur kon goan, dan zollen ze ’n domnee nich können verstoan. Et was de letste zeagen van et joar dee’j nog konnen kriegen en doar wil iej netuurlijk nich achterdaal kieken. Mar de leu van’ Buurtkreenk kennen et klappen van de zwöp wa en bunt der biejtieds met stopt. In Eanske en Hengel gung ’t slagmoals verdan en der wörden heel wat veurweark ofstökken, illegaal veurweark nog et meeste. Alns wat nich mag wearkt rechtervoort averechts, de leu hebt gin ontzag meer. Et hef naa völ oongelukken opleaverd, de zekenhuze hebt oaveruren mötten maken.

Zundag 8 janewari ko’j in ’t Kulturhus in Twekkel hen niej-joar winnen, de Vereneging Behoud Twekkel döt dat joarlijks en noe moch et wier. Beginnen met glühwein (of koffie) en ’n niej-joarsrölleke, niks mis met. Et letste niejs köm an bod en alle leef en leed wördt deeld en geet roond op zunnen dag.

De Makro zol failliet wean, dat bleek loos alarm, der was nen cyberanval wes, de webstea lag d’r oet. Zoargen oaver et Woonwagenpaark en et Zunnepaark wörden besprökken en deeld duur de leden. Doar is et letste woord nog nich oaver sprökken, dat geet de leu ok naa aan et hette.
Et geet miej an ’t hette dat der zovöl Hollaans wördt kuierd, de heugste tied um nen mooien Twentsen oamnd te hoolden, woar de voertaal “Twents” is!

Leida van’n Danngoarn

Bloemrijke akkerranden

Ook dit jaar gaan we weer samen met de partners aan de slag voor het project bloemrijke randen. Geef jij je (ook weer) op?! Bloemrijke randen zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. De coördinatie van deze regeling ligt bij een werkgroep die valt onder het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Bloem- en kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.

Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Voor boeren geldt dat zij daarnaast ook een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd welke randen in aanmerking komen. Randen zijn 3 of 6 meter breed.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een mail naar info@landschapsfondsenschede.nl en we sturen je de informatie toe. Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator Gerrit Meutstege (06-51372588) of de bestuursleden van het Landschapsfonds Martine Welman (06-44196617) en Koort Verveld (06-15897996).

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - 31 januari; Wandelen, nadere info volgt
- 23 februari; Algemene Ledenvergadering
- 4 maart; Theatervoorstelling Jan Riesewijk
- 14 maart: Streektaaldag 2023
- 30 maart; Paasmiddag
- 4 en 5 april; Agrarische Excursie

Verenigingskalender

Dinsdag 31 januari: Vrouwen van Nu
Wandelen in het Burenseveld, Veldweg Borne.


Donderdag 23 februari: Vrouwen van Nu
Algemene Ledenvergadering in het Verenigingsgebouw in Usselo.
Aanvang: 14.00 uur,


Zaterdag 4 maart: Vrouwen van Nu
Theatervoorstelling Jan Riesewijk


Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu
Streektaaldag in Ommen van 10.00 uur tot 16.00 uur


Donderdag 30 maart: Vrouwen van Nu
Paasmiddag in het Verenigingsgebouw in Usselo. Info volgt


Dinsdag 4 en 5 april: Vrouwen van Nu
Agrarische excursie in Markelo, voor info zie elders in deze nieuwsbrief


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan