Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Nota van uitgangspunten Landelijk Gebied vastgesteld
  • Rondleidingen melkveebedrijven
  • Bloemrijke randen
  • Pas op met Jacobskruiskruid
  • A’j nen hoond wilt houwen
  • Inzameling landbouwplastic 2020
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Nota van uitgangspunten Landelijk Gebied vastgesteld

De gemeente Enschede bereidt een Visie Landelijk Gebied en een Energievisie voor. Daarin geeft de gemeente in hoofdlijnen aan welke ontwikkelingen de gemeente voor ogen staan in het landelijk gebied. Het zichtjaar voor de op te stellen visies is 2030.

In de vergadering van 29 juni heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Dat betekent dat nu kan worden gewerkt aan de échte Visie Landelijk Gebied. Het schrijven daarvan is nu al begonnen. Het moet echter niet alleen een visie worden met vele pagina’s tekst, maar een combinatie van woord en beeld zodat sneller duidelijk is wat er wordt bedoeld.

Motie/amendement
Bij de behandeling van de nota op 29 juni zijn door de gemeenteraad 2 verbetervoorstellen aangenomen. Via een amendement roept de gemeenteraad het colllege op meer aandacht te geven in de uiteindelijke visie aan de natuur in Enschede. En de gemeenteraad nam een motie aan waarin zij het college oproept om alles te doen om middelen die bijdragen aan “de symbiose van extensieve landbouw, biotoopbeheer, natuur en landgoederen” naar Enschede te halen en er op die manier voor te zorgen dat dit ook een bron van inkomsten kan zijn.

Energievisie
De nota van uitgangspunten voor de Energievisie is nog niet vastgesteld omdat er nog teveel vragen leefden bij de gemeenteraad. Besloten is om deze over de vakantie heen te tillen, ondertussen door te werken aan de beantwoording van die vragen en de nota in september weer ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Rondleidingen melkveebedrijven

Tijdens de vakantie kan er rondom Enschede weer een bezoek worden gebracht aan diverse melkveebedrijven. Zie hiervoor onderstaand schema. Nieuw dit jaar is dat bezoekers verplicht zijn vooraf te reserveren. Dan kan door het bedrijf te appen of te bellen. Ook via facebook kun je op de hoogte blijven, kijk daar ook eens voor meer informatie.

Bloemrijke landen

Rondom akkers en graslanden worden de laatste jaren steeds vaker bloem- of kruidenrijke randen aangelegd. Dat wordt voor een deel gestimuleerd door subsidieregelingen als de ANLb maar ook door een economische en ecologische bewustwording bij de agrarisch ondernemer. En natuurlijk kan een mooie bloemrijke rand rekenen op veel waardering van burgers en levert daarmee een bijdrage aan draagvlak voor agrarische activiteiten.

Proefstroken
Daarom is Stawel op enkele plekken in Enschede in overleg met eigenaren begonnen met een proef voor het aanleggen van bloemrijke randen. Met name als het gaat om botanische hooilandranden is succes heel erg afhankelijk van de uitgangssituatie, de voorbereidingen voor het inzaaien en het beheer.

Een voorbeeld daarvan is te zien in het gebied de Lonnekermarke. Bij eigenaren Gunneman en Boswinkel zijn zowel hooilandranden ingezaaid als akkerranden. Bij de familie Gunneman zijn de hooilandranden inmiddels goed ontwikkeld. En tegelijkertijd zijn er enkele akkerranden ingezaaid, ook in goed overleg met buurman Boswinkel. Hieronder een korte compilatie van de foto’s gemaakt in de loop van de tijd.

Dit voorjaar hebben we ook wat zaaizaad beschikbaar gesteld voor éénjarige akkerranden en hier is o.a. gebruik van gemaakt door zorgboerderij De Rökker in Lonneker. De resultaten daarvan mogen zich ook laten zien!

Uitbreiden in de toekomst
Vanuit het bestuur van Stawel is nu de wens naar voren gekomen om te kijken hoe we aan uitbreiding invulling kunnen geven zodat er in het hele buitengebied van deze mooie randen ontstaan. Grondeigenaren hebben best wel interesse, maar de bijbehorende kosten zijn vaak een probleem. Een oplossing kan zijn dat we burgers hierbij betrekken. Willen zij bijvoorbeeld via Crowd funding bijdragen? Elders zijn hier al wat resultaten mee geboekt en daar kunnen we hier van leren.

Ook de bermen langs de wegen kunnen mooie linten van bloemen zijn waar je als burger volop van kunt genieten. Steeds vaker zien we ook dat beheerders van wegen deze bermen inzaaien met een bloemenmengsel en dat ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook nog heel nuttig voor insecten en daarmee de biodiversiteit. Op die manier kunnen bermen ook een nuttige functie hebben.

Pas op met Jacobskruiskruid

Een soort die niet gezaaid wordt maar toch steeds meer oprukt in bermen en daarmee zichzelf uitzaait, ook in aanliggende landbouwpercelen, is Jacobskruiskruid. En daar schuilt een gevaar in, want dieren kunnen door het eten van de plant ziek worden. 

Jacobskruiskruid groeit in bosjes bij elkaar komt vaak voor in weilanden en in bermen en wanneer hier gemaaid wordt, is de kans groot dat het in het hooi terechtkomt. Zo lang het Jacobskruiskruid groeit, zullen de meeste dieren het intuïtief niet aanraken. Het kruid heeft ook een bittere smaak, waardoor het niet aantrekkelijk is om te eten. Als een dier het echter in gedroogde vorm aangeboden krijgt in het hooi, is de bittere smaak en de typische geur sterk afgenomen, maar de giftigheid niet! Het is dus zaak te voorkomen dat het in het gedroogde voer terecht komt.

Voorzorgsmaatregelen tegen Jacobskruiskruid

  • Leer de plant vroegtijdig te herkennen zodat je deze voordat ie zich uitzaait kunt verwijderen.
  • Onderhoud je wei goed, een stevige ondergrond met een dichte grasmat is de beste verdediging planten al minder welkom. Een stevige ondergrond met een dichte grasmat is de beste verdediging tegen JKK.

Creëer bewustzijn bij de omgeving, aanliggende eigenaren moeten zich ook bewust zijn van het gevaar. Het is vaak geen onwil, maar onwetendheid.

A’j nen hoond wilt houwen

’n Helen dag he’k radio Oost der vuur, ik wil ’n betje op de heugte blieven van wat der zo oaveral gebuurt. En dat is lang nich mis, iej mot rechtervoort loaten zeen da’j ’t eargens nich met eens bunt. Ok al is dat eeuwen leden al opnömmen in oonze vaderlaandse geschiedenis. Dus vot met al dee standbeelden van oonze grootheden oet vrogere dage en zo wördt der heel wat keunst um zeept hölpen. De leu bunt nog niks wiezer as in 1566 toen Roomse kearken ’t mossen lieden.

’t Lik wal of ze noe vuur de zovölste moal gangs bunt met boerenbedrieven um zeep te helpen, met name de veehoalderiej möt ’t lieden. Noe harren ze doar eargens achter ’t buro oetdach um de beeste aander voor te doon, voor woar meender eiwit in zit en der dan meender CO-2 wier oet de koo zol kommen.

Gin woonder dat de boeren gloepends hellig bunt en fleenk an ’n kettel houwt. At de beeste moandenlaank meender good voor kriejt, wördt ze gauwer zeek. Dan zakt ze duur de peute hen, trekt de melk op of ze kriejt Corona en dan he’j ’t schoap himmoal an ’t drieten. Veeartsen drok met hen en wier jagen, wier CO-2 oetstoot, krengwagens um dee dooie beeste op te halen, nog meer CO-2 oetstoot, doar geet ’t opan.

En ieder uur wier heur iej op Oost dat boeren wier demonstreert en börgers pest at ze met eure trekkers eargens ne weg blokkeert, noevedan weet wiej ’t wal. Boeren hebt ok angifte doan van ’t mishaandelen van de beeste tegen minister Schouten en geliek hebt ze. Eerder harren de boeren eure plannen oawer  ’t meenderen van stikstofoetstoot vuurleg an de minister. Mar dat zol voalgens ‘t ministerie ne grote las met zich met brengen um dat good te regelen. Kortum, doar  harren ze biej ’t Ministerie gin zin in, dat was völs te völ weark vuur eur, doar wollen ze nich an en mevrouw Carola trök wier de achterbokse an.

’t Wördt duch miej de heugste tied um ’t op ne aandere waag te pakken en met ne aandere sector um de toafel te goan zitten. De meuite weerd um efkes noar de Luchtvaart te kieken, doar he’w Wikipedia vuur, merakels mooie oetveending. As eerste möt ze stoppen met ’t vlegen noar de VS, is ok nich Coronaproof. A’j dan noagoat dat zunne Boeing 737-8 zun 120 ton an brandstof tankt en per minuut 50 liter kerosine broekt woar he 12,7 uur met kan vlegen, dan hoof iej der nich laank oaver noa te deanken woar al den CO-2 oetstoot vandan koomp. Elektrisch vlegen schient op kotte ofstaanden al meugelijk te wean. Mar ik deank meer an ’n soort brandstof dat meender CO-2 oetstoot gif, dan könt de boeren de beeste ’t voor doon wat ze neudig hebt.

Leida van ’n Danngoarn

Inzameling landbouwplastic 2020

Ook dit jaar vindt er weer plastic inzameling plaats. Het heeft wat langer geduurd dan anders. Dat heeft natuurlijk te maken met de coranacrises. Net zoals vorig jaar, zijn er ook dit jaar weer kosten verbonden aan het ophalen van het plastic. Uw vracht wordt gewogen  en aan de hand van het gewicht wordt later een factuur gestuurd, zodat het ook op papier staat wat je afgevoerd hebt.  De kosten van de inzameling zijn € 10,- per 100 kg ex BTW.  Dit geldt voor zowel landbouwplastic als stretchfolie. Mocht alle kosten meevallen dan kan het zijn dat het  1 á 2 euro/100 kg  goedkoper uitvalt.

Het plastic dient bezem/veegschoon en gebundeld aangeleverd te worden (dit scheelt in de aangeleverde kg). Stretchfolie kan ook aangeboden worden mits het strikt gescheiden is van het andere plastic en er mogen geen netten bij de stretchfolie. Alles kan wel in één keer gewogen worden. Ook big bag zakken willen ze niet hebben.  De inzamelaar accepteert anders het ingezamelde plastic niet.

De inzamelactie wordt dit jaar gehouden op:
Datum: Zaterdag 25 juli
Tijd: 9.30-15.00
Waar: Jan Dalenoord Leppeweg 201 te Broekheurne

Eerst wegen bij ’t Kippenboertje (schuin tegenover Jan Dalenoord). Hier worden de naam adres woonplaats en e-mail gegevens genoteerd, t.b.v. de factuur (voor snelle afwikkeling graag dit op een blaadje meenemen). Na het lossen kan leeg gewogen worden en worden de geleverde kg erbij vermeld. Er is iemand aanwezig  voor het laden (met voorlader, verreiker of kraan). Bij de gehele afhandeling dienen natuurlijk door een ieder de geldende RIVM regels in acht genomen te worden, waarbij snelle doorloop dus belangrijk is.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met:
Herman Luunk – 06-50670011
Remco Waanders – 06-27072740

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Van de fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Dinsdag 28 juli 2020: Vrouwen van Nu
Fietstocht Omgeving Sint Isidorushoeve
Vertrek om 13.30 uur bij de kerk aan de Beckumerweg 9.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.

1 en 2 september: Vrouwen van Nu.
**********Geannuleerd!**********
Tweedaagse fietstocht wordt verplaatst naar 2021

Toneelvereniging Jong Lonneker
**********Geannuleerd!**********
Helaas moeten wij u meedelen dat de voorstellingen in september ook geen doorgang vinden!


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan