Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Erfcoach
  • Rondleidingen melkveebedrijven
  • Gemeenteraad omarmt Visie Landelijk Gebied
  • Energievisie weggestemd
  • Extremen
  • Inloopavond N2000 Aamsveen
  • Nieuws van Wageler Samen
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Rondleidingen melkveebedrijven

Gemeenteraad omarmt Visie Landelijk Gebied

De gemeenteraad heeft op 6 juli overtuigend ingestemd met de Visie landelijk gebied Enschede. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de raad een toekomstvisie voor het grote buitengebied van Enschede heeft vastgesteld. De visie gaat over het beschermen van de unieke groene kwaliteiten èn over activiteiten die het landelijk gebied levendig en krachtig houden. Het fraaie buitengebied is een goed bereikbare ‘achtertuin’ voor alle inwoners van Enschede. Dat alleen al maakt een impuls voor het buitengebied meer dan de moeite waard.

Van passief volgen naar actief meedoen
Enschede deed als grote stad het buitengebied er in het verleden soms een beetje bij. Het college heeft nu met steun van de raad de knop weten om te zetten. Wethouder Jurgen van Houdt: “Met deze visie maken we de overstap van passief volgen naar actief meedoen. We staan open voor initiatieven, zeker als die bijdragen aan de prachtige waarden van het landelijk gebied. We geven ruimte en verantwoordelijkheid voor ontwikkeling, waar dat kan. We noemen dat het ‘ja, mits-beginsel’. Daarmee zorgen we voor ons unieke buitengebied.”

Twintig opgaven
De visie laat niet alleen zien welke kant de gemeente met het landelijk gebied op wil. De komende jaren gaan we ook echt aan de slag. Dat doen we samen met inwoners en partners in het landelijk gebied. De visie noemt twintig opgaven om aan te werken. De gemeenteraad heeft daarvoor extra geld beschikbaar gesteld. Voorbeelden van de opgaven zijn het duurzaam beheer van berm- en slootkanten, het inzetten van eigen gemeentelijke grond voor verbreding van de landbouw, aanplant van bomen, een voedselbos, een nieuwe Gids buitenkans etc. De gemeente investeert in samenwerking met de inwoners, bedrijven en eigenaren in het landelijk gebied. De integrale gebiedsaanpak is daarvan een voorbeeld. In de Broekheurne is onlangs al een onafhankelijke verkenning gestart.

Extra accenten
De gemeenteraad heeft met een viertal moties extra accenten gezet voor de stadsrand, waar de visie mogelijkheden ziet voor recreatie, sport, versterken economie, educatie etc. Andere accenten staan in moties voor houtwallen, voor de vitaliteit en economische kracht van het landelijk gebied en voor bijzondere woonvormen, zoals een seniorenhof en collectief wonen in bijvoorbeeld een vrijkomende boerderij.

Veel te doen
De toekomst van de landbouw, de kwaliteit van de natuur, energiemaatregelen en verdroging vormen dagelijks nieuws. De Visie Landelijk Gebied lost al deze grote vraagstukken niet in een keer op. De gemeente is met deze visie wel beter toegerust om met alle betrokkenen mee te zoeken naar maatregelen die helpen. Het landelijk gebied èn de stad Enschede verdienen dat, zo onderstreept ook de gemeenteraad.

U vindt meer informatie over de Visie op: www.enschede.nl/landelijkgebied

Energievisie weggestemd

Hoe gaat Enschede de ambities invullen voor het opwekken van duurzame energie? Die vraag lag voor in de vergadering van de gemeenteraad op 6 juli. De verwachting vooraf was dat de Energievisie (al dan niet aangepast middels amendementen en/of moties) zou worden vastgesteld en dat in lijn daarmee ook een klap op de Regionale Energiestrategie Twente zou worden gegeven.

Maar in een chaotische raadsvergadering werden de plannen van het college, opgeschreven in de Energievisie, flink onderuit gehaald. Met name de discussie over windmolens spleet de collegepartijen. Christenunie en PvdA concludeerden net als de oppositiepartijen dat er geen Energievisie overbleef waaraan zij steun wilden verlenen. Dat betekent dat er na een lange voorbereidingstijd (ruim 2,5 jaar) nog steeds geen duidelijkheid is. Nu de vakantieperiode aanbreekt hebben de betrokkenen de tijd om te kijken hoe het nu verder moet. In 2030 moet de opdracht uit het Klimaatakkoord ingevuld zijn. Wat in ieder geval duidelijk is dat er steeds minder tijd overblijft om dat doel te halen.

Extremen

Venoamd in ’t journaal hadden ze ’t oaver de extreme weersumstandigheden van rechtervoort. Völ hoosbuujen met oaverstromingen her en der en ’t water kan in de grote steden nich rap genog vot. Vaak met nen klap onweer der tuskenduur en rukweenden woar de stearkste beume nich tegen bestaand bunt. Noe weelt de geleerden de weersvuurspelling op ‘doarpsnivo’ bekieken, mar met al dat gekiek en genöal könt ze dee buujen ok nich tegenhoolden. Ik heb de leste joaren ok last van extremen, vuural noa de neudige reagenbuujen. Doar bun’k netuurlijk wal bliej met, ’t grös wördt noe al wier mooi greun.

Elken oamnd zo oongeveer tegen ’t hoonderopvlegen goa ik op jach, mar dan zoonder geweer. Ik heb ok ginne jachakte en den he’k ok nich neudig, want ik goa op jach noar snigge. An ’n raand van ’t grös woar de buske begeent kroept de meesten, almoal in vollen sniggengalop op miene hosta’s an. Merakels völ soorten bunt der, iej hebt hele doonkeren biej zwart of, mooie reebroenen dee’j good könt zeen op de blää van de hosta’s. De grötsten en de diksten bunt al volvretten en hebt grote geate op de hosta’s achterloaten. Iej hebt ok kleane gellen in huuskes, dee köj oaveral antreffen, wier aanderen dee in eure huuskes zit hebt ne schutkluur, iej treft ’t at ze ’n kop noar boeten stekt um zich tegood te doon an al ’t lekkers in mien hof, tot de blomen van ’n smallook an too. Venoamd harn ze ’n anval doan op de mooie witte blomen van de hosta’s, ’n extraatje dus, woar ik ze met meuite tuskenoet kon kriegen. Ze bunt ok zo akelig sliemerig a’j ze met de haande anpakt, möj wal dree moal haande wasken. Wat van dee akelige naaktgangers hebt der nen sport van maakt um de stelns duur te vretten, dat is eur ok oarig lukt biej de dahlia’s dee der heel mooi biej stunden.

Ze könt nog klimmen ok, ik heb ze ok oet de blomenbäkke visket, dee’k good en wal in har pot met nieje blomen noadat de violen oet waren bleujd. Vanzölfsprekkend bun’k noar nen weenkel wes woara’j grei könt kopen um dee krengen oet de tied te helpen. Dat harn ze wal, mooie blauwe körrelkes, ok good vuur ’t milieu, aandere deers zollen doar nich dood an goan. Dat he’k wetten, de muze vreemn zich in de peute van plezear zo lekker veunden ze dee körrelkes.

A’k ’t good inschat, is ’t jachseizoen met al dee extremen nog lang nich oflopen.

Leida van ’n Danngoarn

Inloopavond N2000 Aamsveen

Op donderdag 1 juli is een openbare informatieavond over het Natura 2000-gebied Aamsveen gehouden. De avond vond plaats in Bistro Hölterhof aan de Huize Holterhoflaan 10 in Enschede. 

Er waren twee (identieke) informatierondes van zestig minuten. De eerste ronde startte om 19.00 uur (eindtijd 20.00 uur), de tweede om 20.30 uur (eindtijd 21.30 uur). Op die manier kon iedereen én gemakkelijk anderhalve meter afstand houden én kreeg men ruimschoots de tijd om vragen te stellen en gesprekken te voeren.

Tijdens de inloopavond waren er drie informatiepunten ingericht met specialisten van Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Ook de de aannemer en de toezichthouder waren aanwezig. De werkzaamheden worden vanaf september uitgevoerd. Door middel van kaarten en andere documentatiematerialen zijn de urgente problemen, gemaakte keuzes en geplande werkzaamheden in het Aamsveen verder toegelicht. Op de website vind u meer informatie.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hoort ook veel grondverzet, bijvoorbeeld het afgraven van de voedsel- en humusrijke toplaag. Deze grond kan ook gebruikt worden voor bodemverbetering van landbouwpercelen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben of een vraag willen stellen, neem dan contact op met projectleider Jeroen Lamfers.

Vereniging Wageler Samen

Open monumentendag
De vereniging Wageler Samen heeft het Abraham Ledeboerpark opgegeven voor de open monumentendag op zondag 12 september 2021. Het thema van dit jaar is: ‘Mijn monument is jouw monument’ en de doelgroepen voor dit jaar zijn jongeren van 16 t/m 30 jaar en Nederlanders met een immigratieachtergrond. Bezoekers kunnen een route volgen die langs verschillende monumenten in het Wageler gaat. De vereniging Wageler Samen heeft een informatiekraam naast het Lammerinkswönner, het IVN verzorgt rondleidingen in de Heemtuin en verder zijn het Oldenhof, Koetshuis en Lammerinkswönner geopend van 13:00 tot 17:00.

Biodiversiteitsroute NBV-E
In gesprek met de gemeente, de bewoners van het park, de bijenvereniging (NBV-E) en andere leden van de vereniging Wageler Samen is er een plan opgesteld voor het inzetten van de Biodiversiteitsprijs die de NBV-E gewonnen heeft. Een eerste stap in dat plan is het uitbreiden van de tuin bij het koetshuis, het hekwerk zal worden verwijderd, ter vervanging komt een dichte taxushaag. In het verlengde daarvan komt er op het veld richting de kas een bloemenborder, wordt er een bloemenmengsel ingezaaid en worden er twee fruitbomen ingeplant. Henk Visscher de gemeentelijke ontwerper heeft het ontwerp daarvoor gemaakt. Daarnaast wordt het geld van de prijsvraag ook besteed aan bloemrijke perceelsranden, vlechthagen, insectenhotels en de herinrichting van de schapenwei bij de Viermarken

Verenigingskalender

Dinsdag 27 juli 2021; Vrouwen van Nu
Fietsen in Ambt Delden en omgeving; start 13.30 uur.
Start bij Het Hoogspel, Bornsestraat Ambt Delden.
Opgave voor 26 juli.

Zondag 12 september; Wageler Samen
Nationale Open Monumentendag
Van 13.00 uur tot 17.00 uur in het Abraham Ledeboerpark/Wageler

Dinsdag 21 september; Vrouwen van Nu
Bezoek aan de Beeldentuin in Mariënheem
Nadere info volgt in Ons Orgaan van augustus


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan