Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Behandeling visies door de gemeenteraad
 • Wethouders bezoeken Wageler Samen
 • Politieke flantuten
 • Provincie; gebiedsgerichte aanpak stikstof
 • Lönneker Laandleamn
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Behandeling visies door de gemeenteraad

Donderdag 17 juni vergaderde de gemeenteraad (Stedelijke commissie). Op de agenda stonden de Visie Landelijk Gebied en de Energievisie. Stawel heeft bij monde van voorzitter Gerrit Jan van der Veen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken. Dit als aanvulling op de al eerder ingediende zienswijzes. In totaal bijna 40 personen spraken in namens een organisatie of op persoonlijke titel. Hieronder puntsgewijs onze inbreng.

Visie Landelijk Gebied

 • Stawel spreekt haar waardering uit voor het proces dat heeft geleid tot de visie. Veel inbreng van de bewoners van het gebied zijn verwerkt in de visie. We willen graag nog een paar accenten aanbrengen:
 • De visie straalt veel ambitie uit. We maken ons wel zorgen of deze ambitie wel in de pas loopt met de beschikbare menskracht en middelen. Dit is zowel nodig voor de uitvoering alsook voor het binnenhalen van externe financiering van de provincie, Rijk en EU. Dus boter bij de visie!!!
 • Transitiegebieden zijn de gebieden waar nieuwe ontwikkelen toegestaan kunnen worden. Wij willen nadrukkelijk erop wijzen dat dit vaak ook de gebieden zijn waar de landbouw prominent aanwezig is. Hier staan ook veel toekomstgerichte landbouwbedrijven. Hun verdienmodel en omschakeling naar duurzame landbouw vraagt ook om meer grond. Heb ook oog voor deze huidige economische dagers van het gebied.
 • Zet gemeentelijke landbouwgronden in voor de transitie naar duurzame landbouw. Nu worden deze gronden voor een groot deel verpacht aan loonwerkers, soms van buiten Enschede. De gemeente kan met deze gronden juist een mooie bijdrage leveren aan de transitie naar duurzame landbouw. Het initiatief voor een proeftuinproject voor de gronden op de Usseleres kan een goede eerste aanzet zijn.
 • Geconstateerd is dat bewoners en ondernemers van het landelijk gebied een grote afstand tot de gemeenteraad ervaren. Om de ambitie waar te maken is een sterkere betrokkenheid gewenst. Het buitengebied als taartpunten onderdeel te laten zijn van de verschillende stadsdelen draagt daar niet aan bij. Stawel ondersteunt van harte een “stadsdeel” buitengebied.

Energievisie

 • Stawel benadrukt dat alleen met zorgvuldige gebiedsprocessen, stappen kunnen worden gezet en daarbij wil Stawel een positieve bijdrage leveren.
 •  Energietransitie moet volgens ons zoveel mogelijk volgens het coöperatieve model plaats vinden en daarbij moeten ook de revenuen ten goede komen aan het gebied. Van, voor en door Enschedeërs.
 • We benadrukken dat zoveel mogelijk de zonneladder moet worden gehanteerd en dat er zo weinig mogelijk beslag wordt gelegd op landbouwgrond.
 • Onlangs werd in de media meegedeeld dat de ontwikkeling van windturbines “ on hold” is gezet. Daarmee is ook een belangrijke bouwsteen uit de visie gehaald. Het niet ontwikkelen van windturbines mag niet leiden tot meer ha’s zonnevelden in het buitengebied.
 • Het bestuur vindt het een slechte zaak dat Groenstroken die als schaamgroen om de zonnevelden worden geplaatst, na 25 jaar als de zonnepanelen worden verwijderd, gehandhaafd moeten blijven. Dit staat haaks op de visie voor de transitiegebieden. Na vrijkomen van de zonnevelden moet er ook gekeken worden of deze stroken nog wel passen in de dan gevraagde inrichting.

De volgende vergadering van de gemeenteraad (Stedelijke commissie) vindt plaats op donderdag 24 juni. Dan behandelt de gemeenteraad beide visies en zal blijken of ze op brede steun kunnen rekenen. De laatste stap is vaststellen in de Gemeenteraadsvergadering van 6 juli a.s. Daarmee komt een lang traject tot een einde en begint de volgende fase, de uitvoering. Ook daar wil Stawel nauw bij betrokken zijn.

Wethouders bezoeken Wageler Samen

Sinds enkele jaren is het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark de uitvalsbasis voor Stawel. Voorheen zat daar de afdeling Natuureducatie van de gemeente Enschede. Na een lang voortraject is vorig jaar de vereniging “Wageler Samen” opgericht. Naast Stawel zijn hier ook lid van; St. Boerderij de Viermarken, Bewoners verenigd in St. Landgoed Wageler, Zone.college Enschede, het IVN, Bijenvereniging afdeling Enschede en de parkcommissie Ledeboerpark.

De vereniging Wageler Samen heeft o.a. ten doel;

 • de onderlinge samenwerking van de leden in het gebied te bevorderen,
 • gezamenlijk te werken aan de natuur- landschappelijke- en cultuurhistorische waarden in haar het werkgebied,
 • afstemming en samenwerking met de gemeentelijke organisatie over deze doelen.

De gemeente steunt de vereniging door het mogelijk te maken dat Barbera Lagraauw de coördinatie van duurzaamheidseducatie kan blijven doen en doordat Yvon Weustink bij de vereniging is gedetacheerd als coördinator. Dat werpt nu al zijn vruchten af.

Wethouders Jurgen van Houdt en Jeroen Diepenmaat hebben zich woensdag 16 juni over de stand van zaken laten informeren. Zij hebben een goede indruk gekregen waar de vereniging Wageler Samen voor staat en wat er inmiddels al in gang is gezet.

De wandeling ging door een deel van het gebied en elk lid van de vereniging kreeg onderweg de kans om toe te lichten waar men mee bezig is en waarom zij meerwaarde zien om deel te nemen in Wageler Samen. Beide wethouders namen hier met belangstelling kennis van. Al met al een geslaagd bezoek en voor de vereniging een mooie stimulans om de samenwerking verder vorm te geven met mooie projecten.

Politieke flantuutn

De letste moal he’k ’t oaver de Gedda’s had en oeleu vertealt dat de meesten in de politiek terechte komt um doar aanderen de de bokse op te beenden. Ik deank dat ’t aansum möt en wiej de politiek meer op de hoed möt zitten, want rechtervoort wet de politiek nich meer woar zee eerder joa tegen hebt zeg. Wat miej angeet möt ze eerst ’n soort tooloatingsexamen doon. Pas at ze hebt leren luusteren noar de leu en zich good op de heugte hebt steald hoo de hazen loopt en ’n joarlaank met hebt lopen op bedrieve, dan majt ze metdoon.

’n Antal wekken leden harren ze joa zeg tegen ne nieje wet vanoet Europa um de gezoondhead vuur dears te regelen. De pertiej vuur de dears vun dat ’t nog better regeld mos wörden en ’t natuurlijk gedrag van dears mos nich langer tegen wörden goan, biej de weelde kniene of. Dus vot met alle knienenhökke, kenarieköwkes, viskekommen en te krappe hoondenhökke. En al dee katten dee nich meer opslötten in hoes hooft te blieven, iej hooldt ginnen voegel oaver. Heunde majt ok geern op schommelebom goan, ’t wördt nog drok op ’n diek.

’t Slimste is dat de pertiej vuur de dears op dee wieze ok de boeren wier an wil pakken en de minister gin kaant op kan umdat dee wet noe eenmoal an is nömmen zoonder der oaver noa te deanken oaver de meugelijke gevolgen. Slagmoals geet der wat mis met al dee regeltjes oet ’n Haag.Vuur völ boeren ne nachtmerrie0 da’j oene eagen regering nich vertrouwen könt. Eerder beloafden de politiek betterschop noadat kemissies hadden oonderzoch dat ’t hoesweark nich good maakt was en der zomear wetten an wördt nömmen. Mar, dan he’w ok nog ne Eerste Kamer en dee hadden kottens ’n middagsloap ok nog nich oet en ‘t wörden ofdoan as hamerstuk, ’t leek nich van betaansie, aans war’n ze woarschouwd duur leu oet de Tweede Kamer. LTO har eur wal bod doan, mar ze har’n dat mailtje te late zeen, ach, ze hebt der ok nich aait de gedachen biej en smoesjes dat ze zovöl aandere mailtjes kregen.

En loat noe dree wekke later de zölfde kamerleden vroagen hebben steald an de minister oaver de meugelijke gevoalgen van dee nieje wet. Wakker wörden!

Leida van 'n Danngoarn

Provincie; gebiedsgerichte aanpak stikstof

In de vergadering van het bestuur van Stawel op dinsdag 8 juni j.l. heeft Jeroen Schuurman van de provincie Overijssel uitleg gegeven over de Gebiedsgerichte aanpak Stikstof (GGA). Om het beleid rondom stikstof verder vorm te geven zijn in de provincie verschillende (6) deelgebieden aangewezen en per deelgebied is er een ambtelijke en een bestuurlijke gebiedstafel. Enschede valt onder Zuidoost Twente. De basis voor de aanpak is de Stikstofwet. 

De provincie pakt het stikstofprobleem aan via een vijftal sporen;

 1. bronmaatregelen
 2. natuurversterking
 3. Vergunningverlening
 4. GGA en als laatste
 5. verdeling stikstofruimte over de verschillende belangen.

De Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof kijkt daarbij niet alleen naar de stikstofopgaven, maar wil met een integrale aanpak ervoor zorgen dat er wordt gewerkt aan een toekomstbestendig Overijssel. De stikstofopgave wordt gecombineerd met de duurzame verandering van de landbouw, klimaatverandering, energietransitie en andere opgaven. Ook kijkt GGA naar het oplossen van knelunten op het gebied van woningbouw en infrastructuurprojecten. Om de effecten op de natuur te beperken kan zowel aan versterking worden gewerkt als aan het terugdringen van emissies.

Op dit moment wordt gewerkt aan een eerste gebiedsanalyse van het deelgebied Zuidoost Twente. Hierover is nog veel discussie, met name omdat getwijfeld wordt aan de data die verzameld zijn voor het deelgebied Zuidoost Twente. Er is heel veel informatie digitaal beschikbaar gemaakt, maar zijn het ook de juiste gegevens en zijn ze volledig? Al die informatie vraagt om een juiste interpertatie en kan niet klakkeloos overgenomen worden. Al met al een veelomvattend en ingrijpend proces dat vraagt om een goede analyse. Stawel vind een lokale aanpak met kennis van lokale omstandigheden niet uit het oog verloren mag worden. Uiteindelijk moet het doel zijn dat er toekomst is voor ondernemers die in de gebieden ruimte krijgen om te ondernemen.

Lönneker Laandleamn

De fietsroute op zaterdag 5 juni was een groot succes! Bijna 50 Lonnekernaren, jong en oud, fietsten mee om mee te denken over de toekomst van het buitengebied. Via de Landschap in Zicht methode deelden zij hun belevingen van het landschap en droegen zij ideeën aan voor verbetering.

Halverwege, bij zorgboerderij ‘De Rökker’, stond de Lonnekermolen klaar met koffie en heerlijke eigengemaakte cake. En bij de verschillende stops gaven duiders meer achtergronden, met passie vertelden zij over het ontstaan en de toekomst. De kerngroep gaat de opbrengst nu verder bekijken. Na de zomer ontstaan hieruit een aantal concrete projecten die in het ‘bidbook’ komen.

Heb je de fietsroute gemist maar heb je ideeën voor landschapsverbetering die je wilt delen? Dat kan nog steeds. Ook kunnen boeren met plannen voor meer diversiteit van het eigen grondgebied zich nog steeds melden. Bijvoorbeeld voor het aanleggen (en beheren) van houtwallen, singels, poelen en randen. Ook voor wandelpaden over boerenland die deel uitmaken van een route kan een vergoeding worden gegeven. Een voorbeeld daarvan zijn de stiewelpaden die in Twekkelo door grondeigenaren zijn aangelegd. Wil je meer informatie; neem gerust contact op met Karola Schröder, Kristianne van der Put of Gerrit Meutstege of mail naar: info@landschapsfondsenschede.nl

Voor meer informatie; karola.schroder@planet.nl 06 2249 6025.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan