Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Gebiedsproces Broekheurne
 • Kruidenrijk grasland 
 • Drok met appen 
 • Koeien kijken 
 • Korte keten 
 • Boomdeeldagen 
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Gebiedsregisseur Broekheurne rondt klus af

In het najaar van 2021 rondde Gert-Jan te Gronde de onafhankelijke verkenning voor een gebiedsproces in de Broekheurne af. Tijdens de afrondende bijeenkomst bleek dat een groot deel van de aanwezigen de Gebiedsaanpak een kans te wilden geven. Daarop werd in maart 2022 gebiedsregisseur Erik Back aangesteld en met zijn team en de nodige ondersteuning heeft hij hard gewerkt aan een gezamenlijke Gebiedsagenda. Vandaag, vrijdag 9 juni, heeft Erik Back de gebiedsagenda Broekheurne aan de opdrachtgevers aangeboden. De gebiedsagenda Broekheurne is het resultaat van een intensief gebiedsproces met de bewoners, bedrijven en grondeigenaren in de Broekheurne.

De opdracht kwam van de buurtkring Broekheurne, Stawel én de gemeente Enschede. Zij hebben gevraagd om een integrale Gebiedsagenda voor de Broekheurne op te stellen waarin meerjarige maatregelen zoals projecten en werkzaamheden op het gebied van landbouw, natuur, landschap, recreatie, energie opwek en leefkwaliteit zijn opgenomen, waaronder het inpassen van een zonneveld.

De Gebiedsagenda geeft aan hoe de Broekheurne zich kan ontwikkelen én welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Die zijn gebundeld in de thema’s Leefkwaliteit & recreatie, Landbouw, natuur & landschap en Duurzame energie.

Met deze overhandiging rondt Back een klus af die ruim een jaar heeft geduurd. Voor de totstandkoming van de agenda is op verschillende manieren contact geweest met de bewoners, bedrijven en grondeigenaren. Gestart werd met een plenaire bijeenkomst en daarna volgde een reeks aan keukentafelgesprekken. Ook werden er avonden georganiseerd om in gesprek te gaan met bewoners en met de boeren. En tussendoor nog weer een aantal sessies in de zaal over specifieke onderwerpen. Een uitvoerig participatieproces waarbij men de kans kreeg om mee te praten over de toekomst van de Broekheurne.

En nu ligt er dus een Gebiedsagenda. Is het daarmee klaar? De vraag stellen is hem beantwoorden. Nee, nu start de uitvoeringsfase en zullen de opgaven uit de agenda samen met het gebied opgepakt worden. Daarvoor is het belangrijk en ook de wens van het gebied dat de gebiedsregisseur daarbij betrokken blijft. In de uitvoeringsfase gaat het om oppakken, uitwerken en uitvoering geven aan de verschillende opgaven.

De Gebiedsagenda wordt nu eerst besproken in de stadsdeelcommissie Zuid. Daarna is het de beurt aan de gemeenteraad om zich nog voor de zomer uit te spreken over de Gebiedsagenda en de manier waarop deze tot stand is gekomen. Niet alleen voor het gebied, maar ook voor het gemeentebestuur en de gemeenteraad is dit een geheel nieuwe werkwijze. Belangrijk ook om vanuit de evaluatie lessen te trekken voor volgende Gebiedsprocessen die ongetwijfeld zullen volgen.

Gebiedsregisseur Erik Back overhandigt de agenda aan de opdrachtgevers, Koen Hobbelt (buurtkring Broekheurne), Gerrit Meutstege (Stawel) en Niels van den Berg (Wethouder Enschede) (voorzitter van Stawel Gerrit Jan van der Veen ontbreekt op de foto vanwege vakantie)

Kruidenrijk grasland

Dinsdag 23 mei zijn medewerkers van de provincie, het waterschap en terreinbeherende organisaties op excursie geweest om op praktisch niveau te leren over kruidenrijk grasland (door Wim Schippers) en het bodemleven (door Rene Jochems). Deze excursie is georganiseerd in kader van de cursus Bodembiologie bij Natuurbeheer en het ontwikkelen van bloemrijke vegetaties. De pratijkdag vond plaats bij Landgoed de Weele, waar de familie van Heek al zo’n 30 jaar toewerken naar soortenrijkdom middels verschraling. Vervolgens werden de kruidenrijke percelen van particulieren Rob en Erna Gerritsen door de groep bestudeerd. Ook de melkveehouders (Henk Aalpol en Arjan Stokkers), die de graslanden in gebruik hebben, waren aanwezig. Het weiland werd getoetst door een stuk van 5 bij 5 meter af te zetten en daarbinnen het aantal verschillende kruiden en grassen te tellen.

Wijze les van de dag: Je kunt het perceel niet verschralen tot je een ons weegt, want op een gegeven moment stagneert de toename in het aantal verschillende soorten. Daarom is er een verschil tussen het ontwikkelen van kruidenrijk grasland en het instandhouden. Zo vraagt elke fase van kruidenrijk grasland een ander beheer. Zoals het niet bemesten of het aanbrengen van vaste mest, het wel of niet toepassen van naweiden, het maaien en afvoeren en het moment van maaien. Heb je bijvoorbeeld al veel diversiteit in je kruiden en grassen, dan is laat maaien aan te raden. Maar zit je in een dominante fase van bijvoorbeeld witbol? Dan is het verstandig om vroeg te maaien, zodat het overheersende gewas terug wordt gedrongen.

Meer informatie over kruidenrijk grasland van Wim Schippers, vind je op de site van Boerennatuur via onderstaande linkjes:

Het was een leerzame middag om met diverse partijen kruidenrijk grasland te bestuderen en door elkaars bril te durven kijken.

Drok met appen

Noe he’w in Twekkel a ’n antal joarenlaank zunne ”Alert-app” tehope. Den was bedoold um mekaa bod te doon as der gevoar was. Meestieds bestum dat gevoar dan as der eargens in ne schöppe wier wat vot was gapt. Vuural et elektrisch gereedschop was heel geleefd, zoas bosmaejers en kettenzage.

Oonderwiel bunt der heel wat boeren vot, oetkoch of gewoon stopt umdat der gin opvoalgers bunt en zee ok alle regeltjes dee eur op wördt leg, good zat bunt. Völ gespuis löp der rechtervoort ok nich meer op’n diek en as der dan toch wat gebuurt bu’j a völs te late met den app. Mar der besteet ok nog ’n aander soort volk, joonk volk dat zich bliekboar onmeundig verveelt. En wat goa’j dan doon? ’n Helen dag chillen of teumig zitten zoas wiej dat neumt, geet ok ’n moal vervelen. Mar iej könt ok parkeerstea opzeuken an ’n raand van de stad en doar stroatraces goan organiseren, joa, dan he’j wat te doon, zo geet dat. Dan geet ’t dervan, a’j kortbiej zunne parkeerstea wont kö’j geelsnich meer boeten te wean. Heuren en zeen vergeet oe, ze pleert mangs an één stuk verdan.

Ik heb miej loaten vertellen dat ze dat zölf könt regelen met dee motoren. Mangs vleegt der ’n paar oet de groep en zeukt de stroate in Twekkel op. Stroate met merakels völ bochten um oaverhen te scheuren, hoonder hooft nich meer an de kaante, dee bunt al lang ophokt. Mar ’t volk dat hier nog dörft te waandelen, möt zich waarn vuur dee wegpiraten en noodgedwungen de braandnettel in springen. Kampeerders dee de röst opzeukt van oons mooie boetengebied loat et ofweten en zeukt noe lever ne aandere stea oet woar et wal röstig is. Al met al, ’t is doan met oonze röst en et oeterste redmiddel is, joa precies: de Twekkeler alert app.

‘n Enen noa ’n aanderen zochen dee app op met merakels goeien road: “wie hebt al beld, wat kö’j nog meer doon dan”, “zölf der op of met nen buks” en de plietsie zeg: “dee klach steet oet, mar wiej bunt te drok met aandere dinge”. ’n Volgenden appt um noar de burgemeaster te stappen of noar de kraant. Ok is der appt oaver ’n wearkoaverleg dat der is wes woar de plietsie biej was. Dee harren zeg dat ze nich könt handhaven umdat ze op heterdoad betrapt möt wörden. Met ne grote groep biej mekaa kommen is nich strafbaar en dan steet der éne op oetkiek en as de plietsie der dan is, könt ze nich bekeuren en dan geet et zo wier verdan. Der is ok a ketakt wes met oonze wiekregisseur (wel dat dan ok mar is). ’n Voalgenden apper hef de eenheid Oost inschakeld en hooldt oons op de heugte, wier nen aanderen wil noa ofloop van evenementen et terrein ofsloeten en heel völle dreampels plaatsen. Doarnoa kömmen der nog heel völ apps met goeien road achteran, te völ um op te neumen. Der bunt beloftes doan en ok toozegginge, of ’t helpt? Eerst zeen en dan pas geleuven.

Eén ding wet ik wa, at doar iederbod ’n antal boeren roondveuren met eure trekkers, dan mö’j es zeen hoo rap of de plietse der is. Verschil möt der wean.

Leida van’n Danngoarn

Altijd al eens willen weten wat er op een boerderij gebeurt?

Voor het 11e achtereenvolgende jaar organiseren we met 6 boerinnen rond Enschede weer rondleidingen op ons eigen melkveebedrijf. Deze rondleidingen vinden plaats in de zomervakantie, elke middag op doordeweekse dagen. Wij vinden het erg leuk om u te laten zien wat wij dagelijks doen.

 • Wanneer gaat een koe melk geven (of geeft een koe altijd melk en hoeveel liter dan)?
 • En hoe komt die melk in de supermarkt?
 • Hoeveel eet en drinkt een koe per dag en wat eet en drinkt ze?
 • Hoe lang is een koe drachtig (zwanger)?
 • Hoe vaak wordt er per dag gemolken of misschien zijn er wel melkrobots op de boerderij? En hoe ziet zo’n melkrobot er dan uit?
 • En wat is het verschil tussen een biologisch en een gangbaar melkveebedrijf?

Wilt u antwoord op bovenstaande vragen of wilt u iets anders vragen, u bent van harte welkom! In de bijlage vindt u alle adressen en data.

We beginnen de rondleidingen om 14.00 uur; totale duur ongeveer 1-1 ½ uur.
AANMELDEN IS NOODZAKELIJK, ZIE DE FLYER OF DE FACEBOOKPAGINA

De rondleidingen zijn geschikt voor alle leeftijden, kosten € 3,- p.p. , kinderen t/m 2 jaar mogen gratis deelnemen.
Voor informatie mag u altijd bellen met één van de deelnemende bedrijven.

Jenny, Bendine, Ans, Bertine, Wilma en Hermieke

Korte keten

Stawel organiseert dinsdag 11 juli met ondersteuning van andere partijen een netwerkbijeenkomst bij Café Coberco voor iedereen die betrokken is bij de korte keten. Of je nu aanbieder, afnemer of gewoon geïnteresseerd bent, deze bijeenkomst is bedoeld om lokaal vraag en aanbod samen te brengen.

Als je interesse hebt in de netwerkbijeenkomst, laat het ons dan weten. We verstrekken graag meer informatie over het tijdstip, de opzet en het programma. Samen kunnen we de korte keten versterken en een duurzamere toekomst bevorderen. Fraukje Roeleveld, 06-28439956

Boomdeeldagen

De Boomdeeldagen komen er aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van Enschede weer bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.
 
De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Enschede delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.


De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf. Je versterkt hiermee de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur.

Je kunt als inwoner van één van de deelnemende gemeenten van 12 juni tot met 30 juli online plantmateriaal aanvragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro. Per gemeente is een beperkt budget beschikbaar. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Enschede wordt de Boomdeeldag op 16 december 2023 gehouden.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op Iedereen een boom.

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu 22 juni: Wandeltocht
27 juni: Fietstocht
7, 8, 11, 14, 15 juli: Openluchtspel "Krom recht"

Verenigingskalender

Donderdag 22 juni: Wandeltocht 
Langs Hof van Espelo en Vliegveld Twente
Vanaf Fam. Voogd, Weerseloseweg 235
Start: tussen 9.30 en 10.30 uur.

Dinsdag 27 juni: Fietstocht 
Vanaf Markt 3 in Haaksbergen
Aanvang: 13.30 uur

7, 8, 11, 14, 15 juli: Toneelvereniging De Vriendschap
Openluchtspel 2023, “Krom recht”. Teesinkbos Boekelo
voor meer informatie; www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan