Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Erfcoach
 • Verkenner aan de slag in de Broekheurne
 • Gedda
 • Lönneker Laandleamn
 • Nieuw zonnedak in Lonneker
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Verkenning aan de slag in de Broekheurne

In het landelijk gebied speelt veel. De ontwikkeling van de landbouw, verdroging, behoud van natuur en landschap, de mogelijke komst van zonnevelden, recreatie, om maar een paar punten te noemen. Om op al die nieuwe ontwikkelingen in te gaan heeft de gemeente Enschede twee nieuwe visies opgesteld; de Visie Landelijk Gebied en de Energievisie. De Raad gaat deze binnenkort behandelen. Beide visies beschrijven de zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak. Deze gaat dus nu van start in de Broekheurne.

Wat betekenen alle nieuwe ontwikkelingen voor de Broekheurne? Om dat verder te bepalen zijn de wensen en belangen van de bewoners, de bedrijven, de grondeigenaren van groot belang. Daarom willen de Buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede samen in beeld krijgen wat er allemaal speelt in de Broekheurne. We willen aan de slag met de “Agenda voor de Broekheurne”.

Onafhankelijke verkenner
We willen met een neutrale verkenning beginnen. Dit is de eerste fase waarin geen enkele partij voorop staat en geen enkel plan of initiatief op de voorgrond staat. De verkenning moet uitmonden in een Startdocument met een schets van het gebied, een inventarisatie van plannen, opgaven en belangen en een voorstel voor een vervolgproces. Het Startdocument wordt opgesteld door de onafhankelijke verkenner. U kunt aan hem vertellen wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de Broekheurne.

De verkenning gaat dus over wat goed gaat in Broekheurne, waar u zich zorgen over maakt, wat voor wensen en welke plannen u heeft. Dat kan gaan van landbouw tot verkeer, over recreatie of natuur & landschap, maar ook over noaberschap en voorzieningen in het landelijk gebied.

Voor de Broekheurne heeft een ontwikkelaar plannen in de maak voor zonnevelden. Of dat past in Broekheurne en onder welke voorwaarden, is ook een onderwerp dat thuishoort in de gebiedsverkenning. Over dit actuele onderwerp kan u uw mening zeker inbrengen. Maar er is zoveel meer dat voor de toekomst van Broekheurne van belang is. Denk aan kringlooplandbouw, verdroging, landgoederen, ondermijning, bouwen en wonen.

Stawel, de buurtkring Broekheurne en de gemeente Enschede voeren de verkenning niet zelf uit. Zij hebben Gert Jan te Gronde, als onafhankelijke persoon, opdracht gegeven een de verkenning uit te voeren. Hij wordt hierbij ondersteund door het secretariaat van Stawel. De heer Te Gronde start per direct met de verkenning. Het is de bedoeling dat het Startdocument voor de Broekheurne in juni of juli gereed komt.

Gebiedsverkenner Broekheurne
Gert-Jan te Gronde: “Als onafhankelijk verkenner ga ik met een duidelijke opdracht én zonder vooringenomen mening de Broekheurne in. Graag ga ik met iedereen het gesprek aan. Daarbij ben ik erg benieuwd naar wat er bij de inwoners speelt. Is dat de leefbaarheid, de opgave die er ligt qua duurzaamheid of energietransitie, de toekomst van de landbouw of de veiligheid in het gebied, enz.? Wat zijn de wensen? Er speelt genoeg in het buitengebied om over te spreken! Wat mij betreft is alles bespreekbaar. De laatste vraag die ik aan de mensen in de Broekheurne ga stellen is of er draagvlak is om straks een gebiedsproces te starten.”

Ik ben telefonisch of per email bereikbaar; broekheurne@bureaulandelijkgebied.nl of 06-5534 0556

Gedda

Wat he’w ’t tröffen met ’t weer op Könnigsdag en wat was ’t drok op ’n diek. Völ fietsers mar ok leu dee ’t plattelaand opzochen um hen waandelen te goan. Joa, ik was met de Plattelandsvrouwleu hen fietsen den nommedag, dat doo’w aait ’n lesten deensdag van de moand en toovallig veul dat op Könnigsdag.

En he’j ’s oamnds ok kekken noar de beentjes van Sint Hildegard? Van alle kaanten kree’k appjes duurstuurd um miej te helpen onthoolden. Ik bun der dan ok good vuur goan zitten met ’n gleaske wien en ’n bäkske met nötten. Eandelijk wier ’n moal nen mooien film op de tillevisie en ok nog kats in ’t plat. Merakels mooi ok dat der zovöl kunnegen in met spöllen, mar as der wier nen Twentsen film keump, dan mag Jan Roerink van miej wal in leaven blieven, hee köm in de serie ‘Van jonge leu en Oale Groond’ ok al oet de tied. Mooi dat hele volksstammen hebt zitten kieken en nich allenig Tukkers. Dee oondertiteling hoof aans vuur miej nich, doar kö’j oe greun en gel an eargeren, mar ja… al dee leu dee ’t Twents nich meer könt verstoan, of zeit dat ze ’t nich verstoan könt, doar mö’j rechtervoort rekkening met hoolden.

Den Herman Finkers kan der aans wat met, a’j den film vuur de dearde moal zeet, dan zee’j stöadig wier aandere dinge dee opvaalt, ne bepoalde wieze van kieken zoonder dat he der biej kuiert. Kuieren löt he an ziene vrouw Gedda oaver, ne rol dee duur Johanna ter Steege perfect vuur ’t vootlech is brach.

Der loopt aans heel wat Gedda’s roond dee meant alns vuur ’n aander te mötten regelen, vaak hebt ze ’t zölf geelsnich in de gaten. De meesten komt in de politiek terechte um doar aanderen te willen ‘sensibiliseren’, zukke weure kleenkt luk vreendelijker dan aanderen de wach anzeggen of de bokse opbeenden’, mar ’t blif allees, meer is der nich van. Miej duch, dat oonze Gedda oet ’n film oonze modersproake wierniejs oonder ’n andach hef brach, vuural vuur leu an de aandere zied van ’n Deenkel en Regge.
Loa’w met mekaar ofsprekken Twents te kuieren as ’t kan en Hollaands te doon as ’t echt möt.

Lönneker Laandleamn

Lonneker is gestart met een participatietraject om te komen tot een plan voor meerjarig landschapsbeheer voor haar buitengebied. Om dit project uit te kunnen voeren is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel, door het Landschapsfonds Enschede.

Kristianne van der Put en Karola Schröder faciliteren het traject. Cindy Marsman ondersteunt de communicatie voor dit traject. Einddoel van dit traject is om in een zogenaamd “bidbook” de uitvoeringsplannen van inwoners van Lonneker en omstreken te bundelen en te beschrijven en daarmee financiering aan te vragen bij de provincie Overijssel, de gemeente Enschede en zo nodig andere fondsen of subsidies. Met die middelen kan het langjarig beheer buitengebied uitgevoerd worden.

Na voorgesprekken met de dorpsraad Lonneker en de groengroep Lonneker is een kernteam van verschillende bewoners uit Lonneker; boeren, burgers en buitenlui, gevormd. Dit team is gestart met de voorbereidingen voor het traject. We hebben op de kaart aangegeven welke locaties aandacht vragen, welke belangrijk zijn voor Lonneker. Die hebben we onderverdeeld in vier soorten en daar gaan we op verschillende manieren uitvoering aan geven:

 1. Een aantal locaties in het buitengebied van Lonneker zijn al aangepakt en gerealiseerd, maar vragen om structureel beheer. Wat daarvoor nodig is gaan we opnemen in het ‘bidbook’.
 2. Een aantal locaties kunnen zichtbaarder gemaakt worden voor inwoners en gasten aan Lonneker. Via gidsen, een thema cursus, social media of informatie op de website gaan we daarmee aan de slag.
 3. De Boer-Burger relatie willen we een aparte plek geven. Via bedrijfsbezoeken en inhoudelijke, open gesprekken willen we daar aandacht aan geven. Met elkaar in gesprek in plaats van over elkaar.
 4. Er zijn verschillende locaties in het buitengebied van Lonneker waarover we de waarnemingen, de belevingen en de wensen van bewoners willen ophalen. Dat doen we via de ‘Landschap in Zicht’ methode.

We maken een fietsroute langs 7 locatie en nodigen de inwoners uit om aan te geven wat ze daar waarnemen en wat ze er beleven. Ook gaan we ze vragen om hun toekomstwensen/ dromen weer te geven.

De fietsroute zal gefietst worden op zaterdag 29 mei en/of 5 juni. De grondeigenaren worden vooraf persoonlijk geïnformeerd over de locatie die tijdens de fietstocht bezocht wordt. Voor meer informatie; karola.schroder@planet.nl 06 2249 6025.

Nieuw zonnedak in Lonneker

Coöperatie Enschede Energie is gestart met een nieuw zonnedak: bij de familie Levink aan de Assinkweg in Lonneker. Dit is het 14e dakproject van Enschede Energie. En daar blijft het niet bij. Inmiddels zijn weer een tiental aanvragen voor nieuwe projecten op dak ingediend. Dit keer voor de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Dat betekent dat er steeds meer leden coöperatief opgewekte groene stroom kunnen afnemen.

De familie Levink heeft een ligboxenstal met een flink dakoppervlak en zij vinden het belangrijk iets te doen met duurzaamheid. Op de grote ligboxenstal in Lonneker installeert de coöperatie 687 zonnepanelen. Daarnaast komen er 56 zonnepanelen om volledig te voorzien in het elektriciteitsverbruik van de boerderij.

Harry Levink vertelt:  "Ik zie liever niet de panelen op het weiland, laten we eerst daken doen." Hij merkt daar wel op dat het aantrekkelijker moet worden om de daken te benutten: "Veel daken voldoen nu qua constructie niet, de draagkracht van de constructie moet verstevigd worden voor de zonnepanelen. De overheid zou dit veel meer moeten stimuleren." Ook bij dit project moest er ook een deel van het dak worden verstevigd voordat de zonnepanelen gelegd mogen worden.

De coöperatie Enschede Energie heeft een SDE-beschikking ontvangen voor dit dak. Inmiddels zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. De verwachting is dat de installatie in oktober aangesloten kan worden elektriciteitsnet. Dit laatste is afhankelijk van de medewerking van Enexis. Ook voor dit project worden weer nieuwe deelnemers gezocht die willen investeren in het opwekken van duurzame energie. Enschede Energie biedt certificaten aan en daarmee profiteer je van aantrekkelijke rente van 5%.

Vrouwen van nu:

Logo Vrouwen van nu - De fiets- en wandelcommissie

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Dinsdag 25 mei 2021
Fietsen Haaksbergerveen, Lankheet; start om 10.30 uur
Start bij Gerda ter Mors, Berenbroeksweg 40.
Opgave voor 23 mei.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan