Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Door de ogen van
  • Kruidenrijke akkerranden 
  • De Land Bouwers
  • ’n Engelke op Leida ziene schoolder
  • Afscheid Joke
  • Bijeenkomst Vezelteelt agrariërs Twente
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Door de ogen van

In de vorige nieuwsbrief heb ik me voorgesteld als nieuwe medewerker bij Stawel. Inmiddels ben ik een dikke maand werkzaam bij Stawel en dat doe ik met veel plezier! Als nieuwkomer is het goed om je eerste inzichten op te schrijven, want als je langer op je plek zit dan zie je dit niet meer.

Wat mij zo ontzettend opvalt, is dat Enschede een prachtig buitengebied heeft. Ik blijf me verbazen over het mooie landschap, de karakteristieke boerderijen en sfeervolle landhuizen. Het is mooi om te zien dat dit goed bewaard is gebleven. Voorheen kwam ik alleen in het centrum van Enschede om te winkelen of uiteten te gaan. Maar door mijn werk, kom ik van het ene mooie plekje naar het andere.

In mijn ogen is het buitengebied van Enschede hét landschap waar ze op landelijk niveau naar streven; kleinschalig coulisselandschap met veel landschapselementen. Wat niet ten koste gaat van de leefbaarheid van het buitengebied. Hier mogen de ondernemers en bewoners echt trots op zijn! Tegelijkertijd mag het buitengebied hier niet op worden afgerekend. Daarom zou ik dit de gemeente ook willen meegeven. Dat ze beseffen dat de boeren/grondeigenaren al jarenlang rekening houden met het landschap en dat dit heeft geresulteerd in dit prachtige buitengebied. Het lijkt me goed om in deze tijden ook stil te staan bij hetgeen wat wel goed gaat!

Fraukje Roeleveld

Kruidenrijke akkerranden

Deze maand zaaien we in samenwerking met Landschspsfonds Enschede en de gemeente Enschede een kleine 8 ha aan bloemstroken/kruidenrijke akkerranden van 3 of 6 meter breed bij zo’n 40 deelnemers in de buurt van Enschede. Met de kruidenrijke akkerranden hopen we bij te dragen aan een aantrekkelijker landschap en het bevorderen van de biodiversiteit.


De deelnemers dienden de stroken zelf zaaiklaar te maken, zodat in samenwerking met Loonbedrijf Roossink de stroken achter elkaar aan konden worden ingezaaid. Dit voorjaar waren de weersomstandigheden wederom weer anders dan voorgaande jaren, waardoor de trekkers pas later op het land konden. Tot op een bepaalde hoogte is de inzaaidag in te plannen, maar je bent altijd afhankelijk van de weersomstandigheden.

Deelnemers stellen een stuk grond beschikbaar voor het inzaaien van een kruidenrijk akkerrandmengsel. Inzaaien en zaaigoed worden verzorgd vanuit ons project. Daarnaast krijgen agrariërs die de gecombineerde opgave invullen een vergoeding voor gederfde opbrengsten van € 0,15 per m2.

Dit jaar is gebruik gemaakt van hetzelfde eenjarig akkerrandmengsel als vorig jaar. Dit inheemse mengsel met granen, kruiden en bloemen dient het doel van de akkerranden: stimuleren biodiversiteit en bijdrage aantrekkelijk landschap. Daarnaast doen we een pilot met najaarsinzaai, o.a. om de voorjaars pionierskruiden, zoals melganzenvoet, te onderdrukken en het wild in het vroege voorjaar te voorzien van foerageergebied en nestgelegenheid.

Dank aan de deelnemers en partijen die aan het kruidenrijke akkerranden project hebben bijgedragen. We hopen volgend jaar weer op een succesvolle samenwerking. We kijken uit naar een groeizaam seizoen!

De Land Bouwers

De Land Bouwers, voorheen Mineral Valley Twente, werkt al sinds 2017 proefondervindelijk aan praktische oplossingen voor vraagstukken die op het platteland van Twente aan de orde zijn. Voorheen focusten ze zich op een gezondere bodem en het slim hergebruiken van mineralen. Het doel van nu is de transitie naar een duurzaam landelijk gebied te versnellen. Om zo de agrarische ondernemer een perspectief te bieden. Samen met zo’n 50 stakeholders willen ze het verdienmodel van de agrarische ondernemer waarborgen. En maatschappelijke vraagstukken oplossen. Daarin blijven ze zelf altijd onafhankelijk en neutraal.

Voor de periode 2022-2027 is een versnellingsagenda opgesteld, gebaseerd op een verkenning onder 40 stakeholders in de regio Twente. Hierin zijn de belangrijkste thema’s opgenomen, waarop de komende periode veranderingen moeten plaatsvinden.

Stawel heeft het voornemen de mogelijkheden te onderzoeken voor een samenwerking met De Land Bouwers op het gebied van praktijk pilots. Voor meer informatie kijk op de website.

’n Engelke op Leida ziene schoolder

Et was nen vriejdagmorn net as aans, röstig gangs met knooiweark in thoes. De bel gung, meestieds is et vrömd volk, kunnige leu komt wal achterum. Der stun ’n busje op de oprit biej de vuurduur en ik doo de dure los. Ik kiek nich gauw vrömd op at de leu der ampat oetzeet, mar den kearl har zienen helen kalen kop vol met tattoos. Hee kon zo as vogelverschrikker in’ kersenboom goan zitten, dan bleven de sproa wal vot.

Hee vertöl miej dat hee de bestelling laampen köm brengen en hee har de deuze al nöast zich stoan biej de vuurduur. Ik begreep der niks van umda’k niks har besteald. Hee leut miej ’n breefke zeen woar ’t adres op stun en dat kloppen wal en hee mos roond 11.00 uur dee bestelling ofleaveren. Ik zea nog tegen den man dat de buurvrouw misschien laampen besteald had, zee bestealt wal vaker wat en nich alle bezoargers weet dat ze nen zaandweg in möt veuren. Oonderwiel he’k de buurvrouw nog preberen te bellen, mar ik kreeg gin geheur, zee was drok in’ hof an ’t weark met et mooie weer. Too hef den kearl dee deuze in’ auto zat en is wier votveurd.

Aamper dree minuten later heuren ik nen onmeundigen harren knal en ik wol net noar boeten hen kieken too de bel wier gung en den zölfden kearl wier vuur de dure stun en zea: ”mevrouw, wilt u de politie bellen, er is een bom ontploft in mijn auto.” Dat gebuurt hier nich alle dage in Twekkel en ik heb dan ok dreks beald en vanof de meldkamer 112 kree’k de plietsie an de lien. …
Mister Tattoo, zo he’k ’m biej miezölf neumd, was oet de bus slingerd. Nog gin  keteer later doar köm ’n helen optoch an, plietsieauto’s, ne zekenwage en de braandweer. Et doeren dan ok nich lang of de plietsie har de regie in haande; Mister Tattoo, den a op was vungen duur de buurvrouw, wörden noar de zekenwage brach. Et bestelbusje dat noa den knal zoonder bestuurder liekoet verdan was veurd was dreks in braand vlöagen en tegen ’n hek stil kömmen te stoan. Oonderwiel harren ok aandere noabers den knal heurd en rooksignalen zeen en kömmen ok op et spektakel of. Van alle kaanten kömmen der hoo langer hoo meer plietsieauto’s an, de zaandweg wörden ofzat  en ’n gedeelte van mien grösveald wörden ‘plaats delict’, ok ’n robot wörden stop zat, den was al begunnen met et wissen van de sporen en dat konnen ze netuurlijk nich hebben. Niks vermoedend har ik ok stukke karton, blik en aandere rommel oet ’n hof vist en op de weg smetten biej den pröttel den oet ’n auto was vlögen met den knal.

Et wörden hoo langer hoo drokker, plietsies wollen wetten hoo’t almoal goan was. RTL5-112 vandaag, köm vroagen stellen, leu van RTV-Oost wollen ok et nöadje van de kous wetten en zo gung et nen helen zet verdan.

Der köm ’n heel Forensich team um sporenoonderzeuk te doon, almoal witte päkke an en maskers vuur, um et bewiesmateriaal zuver te hoolden. Tot de kleanste stukskes an too wörden nummerd en metnömmen vuur oonderzeuk. Pas miln in ’n nach is et karkas ok ophaald. Doarnoa vunden ok de plietsies et de heugste tied um op hoes an te goan en wörden et röstig an de Stroinkstroat.

Efkes was et nationaal niejs …’k möt der nich an deanken dat den knal dree minuten eerder was wes, nich allenig mister Tattoo den duur de krach van dee bom oet ’n auto was slingerd hef geluk had, ok Leida hef ’n engelke op eure schoolder had.

Leida van’n Danngoarn

Afscheid Joke

Na ruim 6 jaar deel uit te hebben gemaakt van het bestuur van Stawel heeft Joke Pasman plaats gemaakt voor haar vervanger Peter Ensink. Joke Pasman was namens LTO Noord afdeling Zuid Twente een gewaardeerd lid van zowel het algemeen bestuur van Stawel als het dagelijks bestuur. In het dagelijks bestuur bekleedde ze korte periode de functie penningmeester en daarna was ze vice voorzitter. Dinsdag 25 april heeft Joke haar laatste AB vergadering bijgewoond en hebben we afscheid genomen.

Joke is een echt mensenmens en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de agrarische sector. We willen haar van harte bedanken en haar veel succes wensen voor de toekomst!

Gebiedsproces Broekheurne

Het gebiedsproces in de Broekheurne nadert zijn voltooiing. Er wordt hard gewerkt aan de Gebiedsagenda. Na afronding van de concept gebiedsagenda wordt deze voorgelegd aan de bewoners en de boerenachterban. Zij kunnen zich dan een oordeel vormen en dat meegeven aan de vertegenwoordigers die namens hen zitting hebben aan de Gebiedstafel en de Bestuurlijke Adviescommissie.

De Gebiedsagenda wordt na raapleging van de achterbannen eerst ter beoordeling voorgelegd aan de vertegenwoordigers die plaats hebben genomen aan de Gebiedstafel.  De laatste bijeenkomst van de Gebiedstafel vindt plaats op 30 mei. Daarna zal de gebiedsagenda met advies van de Gebiedstafel worden voorgelegd aan de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC). Deze zal plaatsvinden op vrijdag 2 juni. Daarna komt het democatisch proces op gang. De gebiedsagenda wordt besproken door het bestuur en de gemeenteraad van  Enschede. De planning is om de Gebiedsagenda te agenderen in de vergadering van 27 juni van de stadsdeelcommissievergadering Enschede Zuid. Als alle hiervoor genoemde stappen zijn doorlopen zal de gemeenteraad half juli de Gebiedsagenda vaststellen.

Dan is een belangrijke fase afgerond, maar nog belangrijker is natuurlijk hoe we invulling gaan geven aan de uitvoering van de agenda. In de agenda staat ook beschreven hoe we aan de slag gaan met de uitvoering. Ook dan is het belangrijk om het gebied goed aangesloten te houden. In de Gebiedsagenda is ook aangegeven hoe dat vorm kan worden gegeven.

Uitnodiging vezelteelt agrariërs Enschede

Het project Twente Bouwboeren werkt aan het opzetten van een duurzame en eerlijke keten van land naar pand. Vanuit de landbouw is er interesse in vezelteelt, maar er zijn nog veel praktische vragen over de teelt van diverse vezelgewassen en de verwaarding ervan. Voor antwoorden op die vragen organiseert Twentse Bouwboeren op 25 mei een informatiebijeenkomst, waar een aantal experts aan het woord komen met veel praktijkervaring en kennis. Aansluitend neemt Peter Schreurs de geïnteresseerden mee voor een rondleiding op zijn bedrijf waar verschillende vezelgewassen, waaronder silphie, staan.

25 mei van 9.45 uur tot 13.30 uur, inclusief lunch
Locatie: MOVO-Zaden, Peter Schreurs, Hoofdstraat 27 in Breklenkamp

Voor meer informatie kijk op https://www.delandbouwers.nl/post/project-twentse-bouwboeren

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu 7 juni: Bezoek Rijksmuseum
7, 8, 11, 14, 15 juli: Openluchtspel "Krom recht"

Verenigingskalender

Donderdag 4 mei: Vrouwen van Nu
Bezoek Rijksmuseum Twenthe
Locatie: Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129
Aanvang: 12.45 uur

7, 8, 11, 14, 15 juli: Toneelvereniging De Vriendschap
Openluchtspel 2023, “Krom recht”. Teesinkbos Boekelo
voor meer informatie; www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan