Blijf op de hoogte via ons Orgaan

Nieuwjaar

Het nieuwe jaar is al weer twee weken op gang. Vanaf deze plek wil ik u allen een gelukkig nieuwjaar en natuurlijk veel succes met alle plannen en goede voornemens. Aan het begin van dit nieuwe jaar zijn er weer de nieuwjaarsrecepties waarop de balans wordt opgemaakt en een blik in de toekomst wordt geworpen. Ook hier dus een korte terugblik op het afgelopen jaar en even vooruit kijken naar wat het nieuwe jaar ons allemaal zal brengen. Wat het eerste betreft; 2015 was een jaar van uitersten. We krabbelen langzaamaan op uit de economische crisis, maar door alle onrust in de wereld overheerst de onzekerheid. De oorlog in Syrië zorgt voor een stroom vluchtelingen naar Europa en Nederland. Dit leidt weer tot veel commotie in Nederland en ook Enschede ontkomt daar niet aan. Dat leidt weer tot heftige reacties van ongeruste burgers. Begrijpelijk dat men ongerust is en vragen stelt, daar moet ook alle aandacht voor zijn. Maar laten we het wel met de nodige Twentse nuchterheid beschouwen en de kalmte bewaren. Dat het op die manier ook kan blijkt wel uit de positief kritische benadering op het bericht dat er jonge alleenstaande vluchtelingen in Boekelo worden gehuisvest. Ondanks alle vragen en onzekerheden is er toch een sfeer van “samen de schouders er onder” en dat is goed.

De agrarische sector heeft een moeilijk jaar achter de rug. Met name voor de melkveehouderij en de varkenshouderij was het een moeilijk jaar en of het dit jaar veel beter wordt? De prijs van de karbonade en de schnitzel in de winkel is stabiel, dus de consument merkt er niet veel van. Maar door de aanhoudend lage prijzen voor biggen en vleesvarkens is menig varkenshouder al in de problemen gekomen. Voor de melkveehouderij zijn de gevolgen van prijsschommelingen nu ook goed voelbaar. Produceren tegen een prijs die (voor een groot deel) bepaald wordt op de wereldmarkt. En daarnaast de effecten van het afschaffen van de quotering waardoor de productie toenam. Deze combinatie van onzekerheden op de markt en een productietoename leidt tot een lagere melkprijs voor de boeren. Daarbij komt dan ook nog de onzekerheid over het mestbeleid en de daaruit voortvloeiende onduidelijke regels met betrekking tot beperking van het fosfaatoverschot. Het blijft balanceren op een dun koord, maar hopelijk blijven de gevolgen beperkt.

Het buitengebied van Enschede is de laatste jaren op de schop geweest en dan denk ik vooral aan de beide landinrichtingen. Er is veel gebeurd, realisatie van natuur, maatregelen om de waterhuishouding toekomstbestendig te maken en natuurlijk een verbeterde landbouwstructuur. Inmiddels zijn beide commissies bezig met de financiële afwikkeling. En daarnaast hoopt de Uitvoeringscommissie Enschede Noord dat dit voorjaar de kavelovergang in het deelgebied Lonnekerland plaats kan vinden. Aan de financiële afwikkeling, ook wel de Lijst Geldelijke Regeling genoemd, zitten nog best veel haken en ogen. Na de tervisielegging afgelopen najaar zijn door verschillende grondeigenaren zienswijzen ingediend. Beide herinrichtingscommissies zullen hier dit voorjaar mee aan de slag gaan.

En dan zijn er nog veel zaken die spelen die hier niet genoemd worden. Al met al is dus het komende jaar ook weer een jaar vol met ontwikkelingen op allerlei gebied. Er is veel werk aan de winkel en daarbij komt ook de vraag naar voren wat de rol van Stawel daarin is. Welke doelen stellen wij ons en hoe zit het met de prestaties die daarbij horen. In 2016 zullen wij in goed overleg met de gemeente bepalen hoe wij onze rol in het buitengebied nog beter kunnen vervullen. Ook namens het bestuur wens ik iedereen een succesvol, maar vooral gezond 2016.

Gerrit Meutstege

Snel internet in het buitengebied

In het buitengebied van Lonneker is voor een deel al snel internet aanwezig. Een aantal jaren geleden is door de dorpsraad Lonneker het initiatief genomen om glasvezelkabel aan te leggen. De werkgroep die hiermee bezig is geweest heeft niet stil gezeten en nu is men toe aan fase 2 van het project. Dit betreft globaal het gebied tussen aan weerszijden van de Weerseloseweg, de bebouwde kom en de Hoge Boekelerweg binnen de gemeente Enschede. Op 13 en 14 januari worden hiervoor de informatiebijeenkomsten gehouden. De bedoeling is dat minimaal 60% van de huispercelen een aansluiting neemt, want dan is het financieel haalbaar. Deelname bestaat uit een intentieverklaring, het afsluiten van een abonnement bij een provider. Daarnaast moet ook een eenmalige bijdrage betaald worden.

Stawel wil graag dat ook de rest van het buitengebied aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk. De werkgroep die op initiatief van Stawel is opgericht neemt deel in de stichting Twente Glas. Dat is een overkoepeling voor de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Losser en Enschede. Inmiddels is een aanvraag voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank Enschede-Haaksbergen goedgekeurd. Deze bijdrage is onder andere bedoeld om in te zetten voor het opzetten en houden van informatiebijeenkomsten in Haaksbergen en Enschede. Als het bestuur van Twente Glas komende weken meer duidelijkheid heeft over de tijdsplanning volgt nadere informatie over dit project. In navolging van Lonneker hopen we dan ook over snel aan de slag te kunnen met de vraagbundeling.

“Met kunst de boer op!” stopt

Met ingang van dit jaar is Hanny Holdijk gestopt met haar maandelijkse bijdrage aan onze nieuwsbrief. Tot haar spijt ontbreekt het haar aan de tijd om dit nog voort te zetten. Wij willen Hanny vanaf deze plek bedanken voor haar inspirerende en informatieve bijdragen en wensen haar veel succes met alle activiteiten die zij onderneemt.

Wil je haar toch blijven volgen, kijk dan op http://www.hannyholdijk.nl/

Niejs oawer de Streektaal

KTSAllereers weans ik oeleu allemoal “völ geluk in ’n tuk” vuur 2016.
Jammer genog he’k disse keer ginne verrassing vuur oeleu, want de enige echte grote Verrassing was oetverkoch biej de Reggehof, en dat is gloepends mooi toch vuur Louise Raamsteeboers en heur gezelschop “Gewoon Aans”, da’s ne fleenke fillecitatie weerd! Leste niejs, extra veurstelling op 26 februari. Ok bie de Reggehof.

Op 20 februari köj nog wal noar Thijs Kemperink, den is de leste tied ok good gangs met van alns en nog wat. Zien programma het “Zleur” en steet omschreeven as “gezellig, lekker nen oamnd Zleuren”. Mer ik dörf nich te zeggen of ’t allemoal in streektaal is. Meer hieroaver köj an de weet kömmen biej de kassa van de Reggehof in Goor, daagns tusken 09.00 uur en 16.00 uur, telefoonnummer 0547 – 284880 en ’t kost € 12,50.

Leefhebbers van Daniël Lohues könt misschien op 27 februari nog terecht biej theater De Kappen in Hoksebargen. Hee kömt doar met zien nieje programma en de kaarten doarvuur kost € 21,50, ok hieroaver möj efkes noar de Kappen bellen, 053- 5730250. A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090.

Goodgoan,
Alie van der Veer

Centrale inning contributie

Een mededeling namens het Landelijk Bureau en het Provinciaal bestuur Overijssel!!

Waarom is de pilot Centrale Inning opgestart?
De pilot centrale contributie inning is op initiatief van enkele penningmeesters en afdelingsbestuursleden ontwikkeld door de landelijke vereniging. Een aantal penningmeesters gaf aan dat ze behoefte had aan taakverlichting. Het jaarlijks innen, administreren en verwerken van de contributie kost (te) veel tijd. Deze tijd willen ze liever besteden aan andere (financieel) administratieve taken.

In overleg met het Landelijk heeft het Provinciaal Bestuur besloten dat de afdelingen in Overijssel vanaf 1 januari 2017 mee doen aan het project Centrale Inning. Er worden geen acceptgirokaarten meer gebruikt. Dit brengt te hoge kosten met zich mee. Er wordt gewerkt met een factuur of machtiging tot automatische incasso. Het is geen verplichting om automatisch over te maken. De factuur wordt met het december nummer van het ledenblad meegestuurd samen met de ledenpas. Op die manier zijn er geen extra porto- of drukkosten. Op de factuur staat het kenmerk dat vermeld moet worden bij de betaling.

Het Provinciaal Bestuur Overijssel is van mening dat de centrale inning zeker taakverlichting geeft voor de penningmeesters. De twee provincies die al meedoen met de centrale inning zijn tevreden over de gang van zaken. We zijn allemaal lid van een grote landelijke vereniging, en het is prettig dat het kantoor van het landelijk bureau voor verlichting van de financiële administratie zorgt. Het is van belang dat we als vereniging ook digitaal vaardig worden en blijven.

Commissievergadering

De commissievergadering vindt plaats op donderdag 28 januari. Aanvang 10:00 uur in het Kulturhus te Twekkelo. Het is de bedoeling dat van elke commissie 1 of 2 dames aanwezig zijn. Is uw commissie niet vertegenwoordigd op 22 januari, geef dit dan even door aan het bestuur.

Streektaaldag 2016

 

Datum: Dinsdag 15 maart 2016
Van: 10.00 tot 16.00 uur
Zaal open: 9.30 uur
Waar Multifunctioneel centrum “De Carrousel”
van Reeuwijklaan 5, 7731 EH Ommen, tel. 0529-452047
Kosten: € 25,00 inclusief koffie/thee en lunch, € 30,00 voor niet-leden
Opgave: tot 27 februari 2016,
bij voorkeur per e-mail, bij Alie van der Veer a.h.vanderveer@wolmail.nl of 074-2911090.

Na aanmelding ontvangt je per mail/telefoon de bevestiging van de opgaven. Wil je na deze bevestiging het verschuldigde bedrag(en) z.s.m. overmaken naar rekeningnummer: ·IBAN NL21 RABO 0316703028 ten name van: NBvP, Vrouwen van Nu afd. Lonneker-Enschede, onder vermelding van Streektaaldag en de naam/namen van de deelneemsters.

Programma Streektaaldag
Sprekers in het morgenprogramma zijn Jan Germs, directeur van het Huus van de Taol in Drenthe. Deze Streektaalorganisatie heeft als doel het gebruik van de Drentse taal in de meest brede betekenis te stimuleren en eigentijdse activiteiten te ontwikkelen, die ook grotendeels door de Provincie ondersteund worden. Hij kan dan ook boeiend vertellen over zijn taol, een kostbaar bezit, waar je zuinig op moet zijn. Tevens vragen wij uw aandacht in het ochtendprogramma voor Tineke van Buren, een familielid van de bekende dichteres Johanna van Buren. Zij draagt gedichten en verhalen voor uit eigen werk en het werk van anderen en zij weet ook heel veel over de oude gebruiken te vertellen. Het middagprogramma wordt geheel gevuld door de band Algerak, dat “aangename verrassing” betekent. Zij spelen en zingen vooral liedjes in de Streektaal, al dan niet vertaald en zij bespelen diverse instrumenten die afwisselend worden gebruikt. Door de leider van Algerak wordt vooraf de nodige uitleg over de teksten gegeven. Het gehele programma wordt “aan elkaar gepraat” door dagvoorzitter Anna Geerdink.

Alie van der Veer.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan