Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Stikstof, klap voor de landbouw!
  • Nieuw college van B&W
  • Gebiedsaanpak Broekheurne 28 juni
  • Noordtak
  • Biejzundere oetneudegingen
  • Iedereen een boom
  • Toneelvoorstelling Jong Lonneker
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Stikstof, klap voor de landbouw!

Op vrijdag 10 juni kwamen de stikstofplannen van de regering naar buiten! De plannen zijn zeer zorgelijk voor de toekomst van de boeren in het buitengebied van Enschede. Een afname van stikstofuitstoot tot wel 90% betekent voor een groot aantal bedrijven dat zij de deuren kunnen sluiten. De plannen komen keihard binnen en leiden opnieuw tot acties vanuit de sector.

De boerenerven met de familiebedrijven maken al eeuwenlang deel uit van ons mooie landschap en hebben het landelijk gebied mede vormgegeven en onderhouden. Niet alleen zorgen zij voor de productie van voedsel, maar ook voor een aantrekkelijk landschap, werkgelegenheid en sociale cohesie via noaberschap. Die noaberschap is in Enschede nog sterk verankerd bijvoorbeeld in de 7 buurtkringen die voortkomen uit de oude marken.

De plannen van het kabinet hebben grote consequenties voor de boerenbedrijven die er nog zijn in Enschede. In 2019 hebben het Kadaster en Wageningen UR een Landbouwanalyse uitgevoerd en toen telde Enschede nog 52 melkveebedrijven, 3 varkenshouderijen en 1 pluimveebedrijf. De inschatting in 2019 was dat de komende 10 jaar het aantal bedrijven een geleidelijke autonome daling zou laten zien. Maar als dit stikstofbeleid eenzijdig wordt uitgevoerd betekent het dat we versneld afkoersen op meer dan een halvering van het aantal bedrijven.

Het stikstofplan legt de opdracht te eenzijdig neer bij de agrarische sector, zorgt voor een kaalslag op het platteland en heeft te weinig oog voor de inspanningen die al geleverd zijn. Verder is er meer nodig dan alleen stikstofreductie om de achteruitgang van kwetsbare natuur te stoppen. Denk aan het tegengaan en het beperken van de uitstoot van andere vervuilende stoffen door verkeer en industrie.

De oproep van Stawel is dat we deze problemen als gemeenschap samen moeten aanpakken, gebiedsgericht en in een aanvaardbaar tempo. Waarin ook het toekomstperspectief voor boeren en de leefbaarheid het landelijk gebied belangrijke pijlers zijn. U gaat de komende tijd nog veel over dit onderwerp en onze zorgen horen. Kunnen we op uw steun rekenen?

Nieuw college van B&W

Ze zijn er uit, Enschede heeft een nieuwe coalitie die de stad gaat besturen. Het aantal partijen gaan van 5 naar 4 en Burger Belangen Enschede krijgt een tweede wethouder. Begin dit jaar is Roelof Bleker benoemd als nieuwe burgemeester. En drie maand na de verkiezingen in maart worden op donderdag 23 juni de 5 wethouders benoemd. Het gezelschap bestaat geheel uit heren, Niels van den Berg (BBE), Jeroen Diepenmaat (VVD), Arjan Kampman (PvdA) en Jurgen van Houdt (CU) kennen we uit de vorige periode. Nieuw is Marc Teutelink, ook van Burger Belangen Enschede.

Jurgen van Houdt had in zijn vorige periode het landelijk gebied in zijn portefeuille en de contacten met hem hierover waren goed en regelmatig. In het nieuwe college heeft Niels van den Berg de moeilijke combinatie van energie en landelijk gebied in zijn portefeuille. Met alle uitdagingen die het landelijk gebied te wachten staan en de complexe vraagstukken die dat met zich meebrengt heeft hij een uitdagende portefeuille. Als Stawel kijken we uit naar opnieuw een vruchtbare samenwerking met het college de komende 4 jaar.

Gebiedsaanpak Broekheurne 28 juni

Buurtkring Broekheurne, Stichting Stawel en gemeente Enschede hebben na advies van een onafhankelijk verkenner de gebiedsgerichte aanpak Broekheurne gestart. Inwoners van en betrokkenen bij het gebied krijgen een belangrijke rol bij het opstellen van de Gebiedsagenda Broekheurne. Erik Back geeft als onafhankelijk gebiedsregisseur leiding aan het gebiedsproces. Op 28 juni vindt de volgende gebiedsbijeenkomst met werksessies plaats in het Verenigingsgebouw in Usselo.

In groepen zullen we het gaan hebben over inhoud en vormgeven van de thema’s. Eerst toetsen we of u herkent wat in de gesprekken is opgehaald, wat eventueel mist of wat u anders ziet of wilt aanvullen. Daarna gaat het gesprek over hoe we per thema verder willen en hoe de thema’s elkaar kunnen versterken. Kortom: we gaan doorontwikkelen. Elke groep heeft een procesbegeleider, zodat we praktisch, actief en doelgericht aan de slag gaan.

Wij nodigen u van harte uit om aan deze werksessie. Inwoners en betrokkenen kunnen zich voor deze avond aanmelden via de website van Stawel waar op de projectpagina de uitnodiging is te vinden. Via deze link is daar gemakkelijk te komen. (doorscrollen naar beneden en daar kun u zich inschrijven)

Tijd:            28 juni van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Waar:          Verenigingsgebouw: Haaksbergerstraat 821 7548 PB USSELO

Geen Noordtak door Twente

Op woensdag 11 mei is er een bijeenkomst georganiseerd in Haaksbergen in verband met het coördineren van de actie “Stop de Noordtak”. Meer dan 50 organisaties hebben zich bij dit initiatief aangesloten als medestander waaronder Stawel, de dorpsraad Boekelo, Vereniging Behoud Twekkelo en buurtkring Driene.

De noordtak is wat ons betreft niet inpasbaar en dus onacceptabel. Een nieuwe goederenspoorlijn zal het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Twentse (Enschedese) landschap aantasten en plaatselijk zelfs vernietigen. Dit mogen we niet laten gebeuren: we moeten zuinig zijn op hetgeen nog over is! Stichting Stop de Noordtak gaat zich hier tot het uiterste tegen verzetten en dat verzet steunen wij.

Er moet een gedegen onderzoek komen over het nut en noodzaak van een andere afhandeling van het goederenvervoer dan over Zevenaar-Emmerich-Oberhausen. Hierbij moeten niet alleen economische factoren onderzocht worden maar ook natuurwaarden en leefbaarheid in de Achterhoek en Twente. De stichting Stop de Noordtak is er van overtuigd dat uit zo’n onderzoek blijkt dat een Noordtak niet wenselijk is en dat er vooral ingezet moet worden op doortrekking van de Betuwelijn via Zevenaar zoals oorspronkelijk was afgesproken.

Biejzundere oetneudegingen

Ik veul miej net nen ezzel den tusken ’n antal heuibalen steet en nich kan kiezen woar hee ’t eerste an begeent. Zo geet ’t miej met ’t schriefweark, ik heb dree oetneudegingen kregen en ok genog aandere zaken um oaver te schrieven.

Loa’k ees beginnen met dee eerste oetneudeging, den köm van de Zuivelhoeve, alman in Twekkel kreeg ’n mooi päkske met doarin dee oetneudeging vuur ’t 40-joarig bestoan . Tehope met ’t losdoon van de niejbouw wilt ze dat vieren. ’Proef de tijd’ steet op de kaart en ze neumt ’t festival ’tijdloos’ en eaven later ma’j ok ’n luk preuven , genieten van alns en doarnoa ma’j ’de tied vergetten’. Doar zat ok ne taske biej, doar kö’j op 24 juni al dee lekkere toetjes in doon. ’t Kon den nommedag wal ees drok wörden an ’n Bruninksweg in Twekkel.

Tuskenduur köm der ne oetneudiging van de Marke Twekkelo um te vieren dat der wier ’n antal nieje percelen groond an bunt koch in Twekkel. Good um doar biej stil te stoan en der tehope nen borrel op te dreenken.

De doarop volgende oetneudeging kwam met ’n e-mail binnen, heel normaal vuur de Vereneging Behoold Twekkel. Tehope met de Belangenvereneging Oondernemmers Havengebied, Oondernemmersvereneging Marssteden en de noabiej wonnenden in Twekkel hebt ze de köppe biej mekaar stökken um te goan disseln oaver de plannen van de gemeente Eanske  um 10 wonwagens op ne stea in Twekkel te plaatsen. Op 14 juni steet ’t vuurstel vuur ne wonwagenlocatie an de Windmolenweg’ al op ’n agenda van de vergadering van de Stadsdeelcommissie West.

Alman is noe oetneugd um op 8 juni um 19.00 u an’n Winmolenweg te wean. De roadsleden hebt bod had woar ’t almoal um dreait en dan is ’t te hoppen dat dee eur hoesweark good hebt maakt en wet woar ze oaver kuiert. ’t Lik der toch ok nich op dat oet ’n oonderzeuk noar vuurten is kömmen dat der ’n paar ambtenaren twee moal in ’n on-line oaverleg de locatie Windmolenweg hebt anwezen. En dat neumt ze dan’n team van gemeentelijke deskundigen, ik mag ’t geelsnich meer heuren. Aans bunt dee ambtenaren ok nich zo rap met ’t nemmen van besloeten. Joarenlaank bunt ze noe al gangs wes um Twekkel z.g. verkeersluw te maken en doar bunt ze nog aait oaver an’t nöalen. Ealken wearkdag is ’t ’s morns en’oamnds onmeunig drok op de Burg. Stroinkstroat.

Joa, schrif ’t actiecomité, ne tooname van 12% op de totaal 72 wonningen in ’t Eanskese deel van Twekkel leavert ne ’sociale ontwrichting’ van ’n boerschop op. En doar zit gin meanske in Twekkel op te wochen. Der bunt nog völ noaberschoppen in Twekkel en boetenmaarksen wörden aait van hatte welkom hetten en passen zich meestieds rap an.

Slagmoals möt de leu in Twekkel ’t lieden en komt ze in de been. De éne moal geet ’t um ’n pröttel van de Akzo (Nobian),’n aander moal um ’t neerzetten van weendmölns, ’t bouwen van huze an ’n Haimersweg ’t vergroten van ’n bedrief, ’t spoorfietsen en goa zo mar verdan.

In vuurgoande joaren gung ’t um ne oetbreiding van Havens West. Nich vuur niks wörden in de negentiger joaren de Vereneging Behoud Twekkelo opricht dee zoarg mos dreagen dat Twekkel bestoan bleef. Dat is eur tot noe too good lukt en dat mag ok wal ’n moal zeg wörden.

Leida van ’n Danngoarn

Twentse Landdag 18 september

 

De Twentse Landdag heeft ook een website. Hier vind u meer informatie en wilt u deelnemen, ga dan naar de specifieke pagina voor deelnemers en vul uw gegevens in. En voor vragen kunt u natuurlijk ook bij de organisatie terecht via telefoon of mail.

Iedereen een boom

Er komen weer Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het landelijk gebied van de gemeente Enschede bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Bijvoorbeeld voor erfbeplanting, maar ook voor landschappelijke beplanting. De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Enschede delen komende winter opnieuw bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald. 

De actie geldt voor iedereen die in het landelijk gebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken.

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van één van de deelnemende gemeenten online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Enschede wordt de Boomdeeldag op 19 november gehouden.

Meer informatie over deze actie en de mogelijkheid om bomen en/of bosplantsoen aan te vragen vind je op Iedereen een boom.

Vrouwen van nu:

Logo Vrouwen van nu - Fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Dinsdag 28 juni: Vrouwen van Nu
Fietstocht omgeving Losser
Start 13.30 uur bij sporthal de Fakkel in Losser


Zaterdag 16 juli: Toneelvereniging Jong Lonneker
Jubileumvoorstelling met feestavond, Erve Derkink, Derkinkweg 50
Aanvang 19.15 uur (welkom met koffie/thee)


Zondag 17 juli: Toneelvereniging Jong Lonneker
Jubileumvoorstelling, Erve Derkink, Derkinkweg 50
Aanvang 13.15 uur (welkom met koffie/thee)


Zondag 18 september: Stawel/ Wageler Samen
Twentse Landdag in het Ledeboerpark/Wageler
Aanvang 10.00 uur.


Zaterdag 29 oktober: Stawel
Gezellig middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties
Verenigingsgebouw Usselo (nadere info volgt)


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan