Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Verslag verkenner Broekheurne
  • Woar geet ’t op an met oonze regering?
  • Gezellige middag voor (oud)leden landbouwcoöperaties
  • Velddag Stalesch
  • Asbest eraf, zonnepanelen erop
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Verslag verkenner Broekheurne

In de Visie Landelijk Gebied is vastgelegd dat bij grootschalige ingrepen een zogenaamde Gebiedsgerichte Aanpak plaats moet vinden. In de Broekheurne, met name het gebied Usselerveen is een initiatief voor het aanleggen van zonnevelden. Wat dit betekent voor de ontwikkeling van de Broekheurne en hoe inwoners daar tegenaan kijken is door de onafhankelijke verkenner Gert-Jan te Gronde in beeld gebracht. Ook heeft hij in kaart gebracht welke uitdagingen en wensen er nog meer leven in het gebied.

Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de landbouw. Denk aan stikstof, maar ook aan kringlooplandbouw. Verder leven er op gebied van verdroging, landschap en natuur en recreatie ook vragen in het gebied. Inmiddels heeft hij zijn verslag van de verkenning opgeleverd bij de drie opdrachtgevers; te weten de buurtkring Broekheurne, Stawel en de gemeente Enschede. Zijn conclusie; ga de uitdagingen niet uit de weg, maar pak het gezamenlijk op en zorg voor een proces met ruime betrokkenheid en inbreng van de inwoners.

Om het gebied ook mee te nemen in zijn bevindingen is op 6 oktober j.l. een informatieavond gehouden in de Oude Usselerschool. Op deze avond waren ongeveer 50 inwoners aanwezig. Gert-Jan te Gronde heeft hier de resultaten van zijn verkenning gepresenteerd en de aanwezige bewoners konden hem hierover vragen stellen. Veelal gingen die vragen over de gemeentelijke plannen, met name die voor Energie. De aanwezige ambtenaren van de gemeente konden hier goed op in gaan. Na de presentatie en de vragen gaven de drie opdrachtgevers hun mening over de uitgevoerde verkenning. Daarbij werd ook ingegaan hoe zij aankijken tegen het vervolg.

Alle drie partijen vinden dat de verkenning moet worden gevolgd door een integraal gebiedsproces met nauwe betrokkenheid van bewoners. Of zoals wethouder van Houdt dit in zijn videoboodschap zei; “ik gun het de Broekheurne om breder te kijken dan alleen de energieopwekking, ook andere thema’s verdienen de aandacht” Er zal nu eerst een voorstel worden uitgewerkt hoe verder te gaan met het proces. Dit werd aan de zaal voorgelegd en gesteund door de aanwezigen. De volgende stap is om in de stadsdeelcommissie Zuid op 23 november a.s. het voorstel voor een vervolg te bespreken met de commissie. Daarna willen de drie partijen z.s.m. aan de slag en verder in gesprek gaan met de bewoners van het gebied.

Woar geet ’t op an met oonze regering?

Noa de verkiezingen van oonderhaand ’n half joar leden zol der niej leaven in de brouweriej kommen, der wörden nich allenig daanst op de del mar ok daanst boaven op de toafel, grötter feest in coronatied koj oe hoast nich indeanken. 

’t Meanske dat ’n niej leiderschap wol zag ’t hemoal zitten en höw fleenk an ’n kettel. De oale coalitie wörden vergelekken met nen roestegen auto en de meeste kelega’s oet ’n politieken hook köj ok al nich vertrouwen, dat mos en zol aans.

Al met al hebt ze doar in ’n Haag ne roeme vekaansie had, völ tied verknooid met nöalen of ruzies maken, ’t moandsalaris gung der wal gewoon um duur. Zee hebt tied zat had um ’n kop koald te maken. ’n Stuk of wat oald-gedeenden bunt der tuskenduur an te pas kömmen um de boel op de riege te kriegen.’t Hef allenig nog nich zo heel völ opleaverd en a’k ’t good begreppen heb, bunt ze noe wier precies zo wied as woar ze met begunnen bunt noa de verkiezingen.

’t Meanske van ’t nieje leiderschap kreeg ’t op ’n moal in de smiezen en vun dat zee in ’t belang van ’t laand nen umslag mos maken. Het meanen ok dat de leu oet oons laand doar rech op hadden, dat har zee ok eerder können bedeanken.

Dat geet zo mear nich, doar möt eerst luk boerenslimhead an te pas kommen. Boer Frans oet de Lutte, iej weet wal den Frans van boer zoekt vrouw, den toen van Yvonne Jaspers ’n schoer duur de bene kreeg, gif noe ’t goeie vuurbeeld.

Jan-Kees Goet, secretaris generaal van het Ministerie van LNV hef kottens stage lopen biej Frans op de boerderiej, nich allenig kieken hoo ’t almoal geet doar mar ’n overal der biej an en met helpen wearken in de maiskoel en op ‘n trekker. Der bunt in de boerschoppen roond Eanske wal meer boeren dee hölpe könt broeken en ’t vuurnaamste is dat ze dan ok begriept woar ’t hier um draeit.

Ok de zekenhuze en verpleeghuze schreeuwt um hölpe, kom op vrouwleu en kearls oet ’n politiek, kiekt der is achterhen biej de boeren en de zekenhuze en help met um nen inhaalslag te maken, de coronatied leug der nich um en de vekaansie hef noe lang genog doerd.

Leida van ‘n Danngoarn

Gezellige middag voor (oud)leden landbouwcoöperaties

Na een jaar van afwezigheid wordt deze gehouden op zaterdag 20 november a.s. in het verenigingsgebouw in Usselo. 

Blote billetjes in het gras, stamppot rauwe raapsteeltjes en karnemelknat met sla en uitgebakken bonen: zomaar een greep uit de recepten die zijn opgenomen in een boekje van Eetbaar Erf uit Markelo. Het is niet alleen een kookboek, maar vertelt ook het verhaal van de recepten. Momenteel werken ze aan het boek “Iets te vieren”. Recepten uit dit boek mogen we proeven en we luisteren naar hun verhalen en gedichten.

De middag is voor leden en oud-leden van Landbouwcoöperaties in Enschede van 65 jaar en ouder en wordt aangeboden door het J.H.W. Robersfonds.
Om 13.30 staat de koffie klaar. Het programma begint om 14.00 uur.
Graag opgeven voor 8 november a.s. bij Hermieke Voogd, 053-4351983 of Wilma Hobbelt 053-4761976. Heeft u een dieet, laat het even weten. Graag tot dan!

(Wat betreft de werkzaamheden aan de Haaksbergerstraat in Usselo: Het Verenigingsgebouw is altijd bereikbaar, in de week voorafgaand aan deze middag, even informeren vanaf welke kant u aan moet rijden)

Velddag Stalesch

De jaarlijkse velddag van Stichting Landschapsbeheer Esmarke (Stalesch) kon vorig jaar vanwege corona niet plaatsvinden. Op vrijdag 8 oktober j.l. was het echter weer zover, om 9 uur ’s ochtens verzamelden de erfpachters en genodigden zich weer de jaarlijkse velddag. Vertrekpunt op deze dag was de kantine van Holzikstabels aan de Allemansveldweg. 

Op deze dag kijken de erfpachters samen met enkele deskundigen naar het beheer dat ze uitvoeren in de boomkikkerbiotopen. Bij de aanleg van de Rijksweg 35 en de Oostweg is er een verkavelingsproject uitgevoerd. Het verlies aan natuur is gecompenseerd door aanleg van basisbiotopen en landschapselementen. Uniek in Nederland destijds was dat deze nieuwe natuur in beheer bleef bij de boeren. Het eigendom van de grond ligt bij Stalesch en deze stichting heeft het in erfpacht uitgegeven aan de aanliggende boeren.

De dag begon redelijk fris, maar zonnig. En gedurende de ochtend werd het steeds aangenamer. Voorwaar dan ook geen straf om in dit mooie rustige gebied rond te lopen. Helaas vond de boomkikker het toch wat al te fris en hebben we geen exemplaren aangetroffen. Zij hadden zich goed verstopt in het struikgewas onder de dichte beplanting.

De basisbiotoop waar een groot bord bij staat is de Elsmoat. Vroeger vond hier nogal wat verstoring plaats door het uitlaten van honden. De eigenaar heeft inmiddels draad gespannen en er lopen Schotse hooglanders die het terrein begrazen en daarmee ook de houtachtige opslag in bedwang houden. Een bijkomend voordeel is dat de honden met hun baasjes nu ook uit het terrein blijven, want de grote hoorns van deze dieren schrikken flink af.

Verder zijn we nog op 5 andere plekken wezen kijken. Bij elke plek wordt besproken wat er aan beheer gedaan is, hoe dat uitgepakt heeft en of er misschien nog bij te sturen valt. Goed om te zien dat ondanks een jaar overslaan door corona het enthousiasme om het beheer uit te voeren nog altijd hoog is. Een mooi voorbeeld van boeren en natuurbeheer naast elkaar.

Duurzame energieopwekking, Asbest eraf, zonnepanelen erop

In het landelijk gebied staan nog veel gebouwen met asbest dakbedekking, meestal (voormalige) agrarische schuren. Hoewel sanering op dit moment niet verplicht is, worden er toch nog met enige regelmatig asbestdaken gesaneerd. Het kan gunstig zijn om dan ook te bekijken of er zonnepanelen kunnen worden gelegd op het gesaneerde dak. De opbrengst van de zonnepanelen helpt dan mee om de asbestsanering te betalen. 

Bij Loonbedrijf Roossink aan de Badweg staan twee grote schuren. Op de oudste van deze schuren liggen golfplaten met asbest. De kwaliteit van deze oude asbestgolfplaten ging hard achteruit met lekkages tot gevolg. Het moest er dus een keer van komen om dit dak aan te pakken. In overleg met Bert Jan Roossink en de Energie Coöperatie Enschede ligt nu een plan klaar om de asbest te saneren en op beide schuren zonnepanelen te leggen. Afgelopen week hebben beide partijen de handtekening gezet onder de overeenkomst.

Op de foto’s: Ruud Mulder, Enschede Energie, Bert Jan Roossink van het gelijknamige loonbedrijf en Gerrit Meutstege, Stawel. 

Enschede Energie maakt gebruik van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (in de volksmond postcoderoos). De coöperatie huurt dan het dak en betaalt alle kosten die te maken hebben met het installeren, aansluiten en onderhouden van het zonnepanelenproject. De huur van het dak kan jaarlijks uitbetaald worden, maar de vergoeding voor de hele periode kan ook in één keer aan het begin betaald worden. Dat vormt dan ook meteen het startkapitaal om de sanering van het asbest te betalen.

En daarnaast is er sprake van een nieuwe provinciale regeling “Asbest er af, zonnepanelen er op”. Hierbij zal de provincie een bedrag per m2 te saneren asbestplaten betalen op voorwaarde dat er ook zonnepanelen worden gelegd. Deze nieuwe regeling is nog niet van kracht. Maar de verwachting is wel dat hier binnen enkele weken duidelijkheid over komt. Daarmee zou het dak van Loonbedrijf Roossink de eerste kunnen zijn om hier gebruik van te maken.

Hebt u ook nog een dak met asbest golfplaten en bent u benieuwd hoe dit werkt, neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Vrouwen van NU:

Logo Vrouwen van nu - Van de Fiets- en Wandelcommissie

Verenigingskalender

Dinsdag 26 oktober: Vrouwen van Nu
Wandelen in Oele, vertrek om 13.30 uur bij de Oelerschool
Opgaven uiterlijk maandag 25 oktober. (meer info, zie elders)

Dinsdag 12 november 2021: Vrouwen van Nu
Gezellige ontmoetingsmiddag in de Broeierd.
Aanvang: 13.30 uur tot 16.30 uur
Nadere info volgt.

Zaterdag 20 november: Stawel
Gezellige middag voor (oud)leden van landbouwcoöperaties
Verenigingsgebouw Usselo; 13.30 uur zaal open, 14.00 uur start.
Zie elders voor programma


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan