Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

  • Verkiezingsuitslag; BBB ook in Enschede de grootste!!
  • Zonnepanelen op dak (eventueel met asbestsanering)
  • Leemhoudende grond, verbetering van landbouwpercelen
  • De provinciale verkiezingen komt deran
  • Bloemrijke akkerranden
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender
  • De provinciale verkiezingen komt deran

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Verkiezingsuitslag; BBB ook in Enschede de grootste!!

Er is al veel over gezegd en geschreven en ook Enschede kende een bijzondere uitslag van de provinciale verkiezingen. Ook hier een “aardverschuiving”. BBB kreeg in ons Enschede in een klap de meeste stemmen; 20% !! Vertaalt naar de gemeenteraad zou dat ongeveer 10 zetels inhouden. Naar invloed vergelijkbaar dus met de grootste partij in de huidige gemeentelijke coalitie. Natuurlijk, het waren provinciale verkiezingen en geen gemeenteraadsverkiezingen, dus de vraag is of BBB ook zo groot zou zijn geworden als ze een lokale kieslijst zouden hebben. (een tip voor de lokale partij, voeg een B toe en het is opgelost :).

De verkiezingsuitslag laat vooral zien dat de onvrede ten aanzien van de landelijke politiek ook hier groot is. En dan op diverse fronten en niet alleen stikstof. Wat de boeren betreft; zij willen niet uitgekocht worden, maar ze willen wel erkenning en vooral duidelijkheid voor de langere termijn. In Enschede zien we dat veel boeren open staan voor andere verdienmodellen, nieuwe methodes omarmen en best wel mogelijkheden zien om stikstofemissie te verminderen. Maar dan wel in een tempo dat het bij te benen is in hun bedrijfsontwikkeling dan wel ondersteunt wordt door regelingen die stand houden. Daarbij rekening houdend met de menselijke maat. Verder mag de productie van voedsel op steeds meer aandacht rekenen. De stedeling realiseert zich steeds meer dat daarvoor het platteland onmisbaar is. Daar hoort dan ook een fatsoenlijk verdienmodel bij voor de boer die vele uitdagingen voor de kiezen krijgt.

Belangrijk is ook hoe de gemeente Enschede omgaat met de ambities die zij heeft. Maak keuzes die het landelijk gebied niet verder versnipperen en richt je vooral op kansen in bestaand stedelijk gebied. En gebruik de kracht van de kleine kernen. Niet klakkeloos uitbreiden, maar zoveel mogelijk inbreiden. En tot slot, stem je ambities af binnen het stedelijk gebied in Twente. Niet concurreren, maar samenwerken.

Informatiebijeenkomst mestvergisting 4 april

Kleinschalige mestvergisting heeft de toekomst in de rundveehouderij. Om mestvergisting op het eigen bedrijf van de grond te krijgen, moet echter nog wel wat gebeuren. In het kader van de gebiedsaanpak in de Broekheurne is dit één van de punten die hoog op de agenda komen te staan. Maar ook in andere delen van Enschede en aanliggende gebieden is men bezig om de kansen hiervan te onderzoeken. Allereerst hebben we het dan biogas als vorm van energie. Maar er zijn ook andere voordelen zoals minder stikstof en methaan uitstoot en betere benutting van de mineralenstroom. In samenwerking met gebiedsregisseur in de Broekheurne en met medewerking van HoSt bio-energy systems houden we deze informatiebijeenkomst.

Wanneer: dinsdag 4 april, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.45 uur
Waar: Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821

Aanmelden op info@stawel.nl en met hoeveel personen u komt.

Zonnepanelen op dak (eventueel met asbestsanering)

Stawel wil graag zoveel mogelijk daken belegd zien met zonnepanelen. Voor ons is het uitgangspunt: elk paneel op het dak hoeft niet op de grond. Daarom werken we samen met de Coöperatie Enschede Energie om aan die doelstelling invulling te geven. Afgelopen jaren zijn al vele coöperatieve daken gerealiseerd zowel op boerendaken als op daken in stedelijk gebied. Op dit moment kan Enschede Energie projecten starten omdat ze gebruik kan maken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Hierbij wordt de dakeigenaar volledig ontzorgt en draagt op die manier bij aan de lokale opwek van elektriciteit die afgenomen kan worden door de leden van Enschede Energie.

Een dak beleggen kan via de coöperatieve oplossing, maar kan ook voor eigen kost en rekening worden gerealiseerd. Vaak wordt dan vooral gekeken naar het eigen elektriciteitsverbruik en wordt het dak (de daken) niet volledig benut. Dan kan het ook interessant zijn om een gecombineerd project te starten waarbij zowel een coöperatieve- als een eigen installatie wordt geplaatst.

“Boerendaken bieden kansen als het gaat om energieopwekking. En als we dan tegelijkertijd het asbest aanpakken, snijdt het mes aan twee kanten” aldus een enthousiaste deelnemer die nu zijn asbest kwijt is, zijn eigen verbruik opwekt met eigen panelen en de rest van de ruimte op zijn daken verhuurd aan Enschede Energie. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van Enschede Energie of neem contact op met Gerrit Meutstege (06-51372588).

Leemhoudende grond, verbetering van landbouwpercelen

Op de oostelijke zandgronden in Nederland is het mooi wonen, maar soms lastig boeren. De grond is op veel plaatsen schraal en droog met een beperkt organisch stofgehalte en een dunne toplaag; soms maar 20 cm. De zandige bodemopbouw zorgt niet alleen voor lagere gewasopbrengsten en slechte mineralenbenutting, maar ook voor meer nitraatuitspoeling. Dit betekent dat boeren naar manieren moeten zoeken om de grond te verbeteren. 

Tegelijkertijd zien wij bij de gemeente Enschede dat er bij de aanleg van infra- en woningbouwprojecten regelmatig leemhoudende grond vrijkomt. Deze leemgrond is vaak van goede kwaliteit en geschikt voor boeren om hun grond te verbeteren. Leemgrond vergroot de veerkracht van een zandbodem waardoor deze beter bestand is tegen extreme weersomstandigheden. Leem kan zandgrond ook vruchtbaarder maken door toevoeging van organische stoffen. Daarnaast zorgen de leemdeeltjes er ook voor dat de bodem beter water, organische stof en mineralen kan vasthouden.

Pilot leemgrond voor agrarische bedrijven.
Aangezien Enschedese landbouwgronden wel wat leem kunnen gebruiken en er leemgrond vrijkomt bij infra- en woningbouwprojecten, heeft de gemeente Enschede een succesvolle proef uitgevoerd. Hierbij is gekeken of de vrijgekomen leemgrond bij agrarische bedrijven ingezet kan worden. Voor dit project heeft de gemeente via Stawel de samenwerking opgezocht met de familie Hobbelt in Broekheurne – Enschede. Melkveebedrijf Hobbelt heeft 5-7 cm leemhoudende grond op het grasland aangebracht en verwerkt. Loonbedrijf Roossink heeft de werkzaamheden in de vorm van verdelen, frezen, spitten, egaliseren en inzaaien uitgevoerd. Na afloop zijn de werkzaamheden met de familie Hobbelt geëvalueerd en heeft ze aangegeven heel tevreden te zijn. Het blijkt namelijk dat ze circa 10 jaar geleden ook leem op haar landbouwgrond heeft aangebracht. In droge jaren viel op dat het gras op plekken waar leem is toegevoegd langer groen kleurt. Dit bevestigt dat leem het vochthoudend vermogen van de grond verbeterd. “Dit is een investering waarin wij geloven, maar daar is wel een langere termijn voor nodig”, aldus de familie Hobbelt.

Roderik Euverman van de gemeente Enschede vat dit project als volgt samen: “Deze samenwerking met de Familie Hobbelt past binnen de visie Circulaire Economie die we als gemeente nu aan het uitwerken zijn. Hierbij willen we als gemeente vruchtbare grond niet laten afvoeren door een aannemer maar juist in de keten hergebruiken. Leem wordt daarmee een waardevolle en bruikbare grondstof. Het is voor iedereen een win-win situatie”. Deze aanpak past bij de ambitie van de gemeente Enschede om grondstoffen zoveel mogelijk her te gebruiken. Dit eerste project met de familie Hobbelt moet dan ook een vervolg gaan krijgen. De gemeente wil meer agrarische bedrijven gaan voorzien van vruchtbare leemgrond. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente uw hulp nodig. Heeft u ook behoefte aan leemgrond of heeft u nog aanvullende vragen over dit project? Neem dan contact op met Roderik Euverman van gemeente Enschede.

Roderik Euverman   Email: r.euverman@enschede.nl / tel. 06-81046671

De provinciale verkiezingen komt deran

(Leida had eer stukske al veur de verkiezingen kloar, mer dissen bodbreef was ’n luk an de late kaant)
Joa leu, ’n viefteenden meert is et wier zo wied, wiej möt hen stemmen, of mötten is der feijlik nich biej, mar ik goa gewoon. De vrouwleu van aleer hebt der heel hard vuur mötten strieden um met te können kuieren. Al in 1894 hef Aletta Jacobs an ’n kettel houwen, mar pas in 1919 is in oons laand et actief kiesrecht annömmen en vanof dee tied mochen de vrouwleu nich allenig metkiezen mar ze konnen ok keuzen wörden. Dat geet al meer as 100 joar zo.

Mar et is rechtervoort merakels lastig um ne goeie pertiej te veenden, dee vuur alman opkoomp, nich allenig vuur böargers, maar juust ok vuur de boeren. Dee wet toch a nich woar ze an too bunt en dat gef nen hoop prakkezoasies.

Nem noe dee nieje regelingen woarbiej wörden beslötten dat de boeren kotbiej sleute en bekskes gin groond meer majt bemesten. En wat gebeuren der? Joa, precies, sleute wörden dicht gooid en zoo könt ze nog meer groond bemesten. Zo zee’j mar wier dat oonze boeren zich nich zomer op ’n kop loat zitten en heel creatief met nieje situaties um goat. Joaknikkers bunt der genog in oons laand.

Et stun in de kraant dat de stikstofrekkenmethode nich deugt. Dat zeg nich allenig de stichting Stikstofclaim mar ok et RIVM zölf. Et is mar net van wat vunne kaande de weend an kump waeien en zoas de weend waeid. Nich allenig de weend, mar ok de drollen van loslopende heunde bunt van belang en al dee loslopende weelde wulve möt et ok kwiet. An alle kaanten rammelt et en wördt der knooit met berekkeningen.

Mar wet oonze regering et zölf almoal nog wal? Hebt ze echt eur ogen good de kost geven biej de wearkbezeuken an de bedrieven in oonze regio. In ’n Haag telt zee 24 Natura 2000-gebieden in Oaveriessel en möt de boeren dee doar boerket opstappen. Mangs geet et um hele kleane läpkes weuste groond dee met mossen tellen. Plannen zollen vuur 1 juli kloar mötten wean, mar et is de vroag of dat lukt umdat de preveencies pas noa 15 meert de boel op de riege möt zeen te kriegen. En dat kon wal es lang doeren met al dat genöal tusken de pertiejen.

Goat de preveencies echt luusteren noar et laandelijk stikstofbeleid? De wet kan eur dat nich verplichten al zol minister Christianne van der Wal dat geern willen.Theorie en praktijk kö’j nich met mekaa vergelieken, dat is krang. Ok al zollen bienoa alle boeren opstappen oet de beschearmde gebieden dan voldoot ze nog nich an de stikstofnorm. Rechters dwingt regeringspertiejen veeteelt en industrie strabaant an te pakken, mar van ’t anpakken van de industrie heur iej zowat niks. Tata Steel döt gewoon verdan en der wördt meer dan ooit goedkope reisjes met de vleegmesjien anböden. Hoo krom wi’j et hebben in oons laand!

Goa 15 meert toch mar op ’n trad en stem op de goeie pertiej, dat doo ik ok!

Leida van’n Danngoarn

Bloemrijke akkerranden

Nog een laatste keer de oproep voor het project bloemrijke randen 2023. Geef jij je (ook weer) op?! Bloemrijke randen zijn stroken met kleurrijke wilde bloemen en kruiden langs de randen van percelen. Ze zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. De coördinatie van deze regeling ligt bij een werkgroep die valt onder het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Bloem- en kruidenrijke randen zijn een bron van voedsel voor allerlei soorten vogels, zoogdieren en insecten en het biedt broedgelegenheid en leef- en schuilgebied voor vogels en veel andere dieren. Bovendien zorgen deze randen dat dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied. Wanneer er meer verschillende dieren en plantensoorten in een gebied aanwezig zijn, draagt dat ook bij aan de natuurlijke bestrijding van plagen, zoals de eikenprocessierupsplaag.

Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Voor boeren geldt dat zij daarnaast ook een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd welke randen in aanmerking komen. Randen zijn 3 of 6 meter breed.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden, stuur dan een mail naar info@landschapsfondsenschede.nl en we sturen je de informatie toe. Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator Gerrit Meutstege (06-51372588) of de bestuursleden van het Landschapsfonds Martine Welman (06-44196617) en Koort Verveld (06-15897996).

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - 28 maart; Wandeling Arboretum Poort Bulten
- 30 maart; Paasmiddag
- 4 april; Doemiddag Paasstuk
- 4 en 5 april; Agrarische Excursie
- 13 april: Voorbereiding Kerstbijeenkomst
- 18 april; Marieke Robers over Zd Afrika

Verenigingskalender

Dinsdag 28 maart: Vrouwen van Nu
Wandelen bij Arboretum Poort-Bulten in de Lutte.
Aanvang: 13.30 uur.


Donderdag 30 maart: Vrouwen van Nu
Paasmiddag met medewerking van het mannenkoor de Borghenders. (voor info zie elders in deze uitgave)
Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Aanvang: 14.00 uur.


Dinsdag 4 april: Vrouwen van Nu
Tuincommissie; Paasstuk maken (voor info zie elders in deze uitgave)
Locatie: Kulturhus in Twekkelo.
Aanvang:13.30 uur


Dinsdag 4 april: Stawel
Informatiebijeenkomst mestvergisting
Aanvang 20.00 uur, Verenigingsgebouw Usselo, Haaksbergerstraat 821


Dinsdag 4 en 5 april: Vrouwen van Nu
Agrarische excursie in Markelo.


Donderdag 13 april: Vrouwen van Nu
Voorbereiding Kerstbijeenkomst; Hoge Boekel en Zuid Esmarke
13.30 uur bij Bertine Varvik, Grote Boermarkeweg 150


Dinsdag 18 april: Vrouwen van Nu
Marieke Robers vertelt over haar werk in Zuid-Afrika. (voor info zie elders in deze uitgave)
Locatie: Kulturhus in Twekkelo.
Aanvang: 19.30 uur.


7, 8, 11, 14, 15 juli: Toneelvereniging De Vriendschap
Openluchtspel 2023, “Krom recht”. Teesinkbos Boekelo
voor meer informatie; www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan