Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie:

 • Buitengebied wekt op!
 • Met 't oog op de verkiezingen
 • Toch glasvezel!!
 • (nieuw!) Lonneker Molen
 • Niejs oawer de streektaal
 • Berichten Vrouwen van Nu
 • Verenigingskalender

Buitengebied wekt op

Stawel heeft eind januari- begin februari 2017 huis aan huis een enquête verspreid in het buitengebied van Enschede. De uitkomsten van de enquête ondersteunt de inzet die Stawel wil doen om samen met bewoners en ondernemers in het buitengebied de omslag naar meer duurzame energie te maken. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat er geen onevenredige aantasting van het leefklimaat voor bewoners en ondernemers gaat plaatsvinden. Aantasting van de landschappelijke kwaliteit en belemmering van het agrarisch ondernemerschap moet voorkomen worden. Onze slogan is “Buitengebied wekt op!”. Hier willen we op de volgende manier invulling aan geven:

 • Zonnepanelen op daken
 • Kleinschalige zonneveldjes

En daarnaast is het belangrijk om de mogelijkheden van biomassa, biogas en aardwarmte goed te onderzoeken. 

Resultaten enquête

Wij blij met de respons op de enquête. Bijna 21% van de aangeschreven adressen heeft de moeite genomen om deze schriftelijk dan wel digitaal in te vullen. Dat geeft wel aan dat het onderwerp leeft in het buitengebied. 
Het leggen van zonnepanelen op daken van (boeren)schuren en woningen in het buitengebied wordt in ruime zin gesteund. Ook ziet men wel mogelijkheden voor kleinschalige zonneveldjes (<5ha) op eigen grond of in de directe omgeving. Weinig draagvlak is er voor grootschalige zonnevelden en windmolens (132 of 193 meter hoog). Voor zonnevelden wordt vaak genoemd; langs snelwegen/invalswegen en op het vliegveld. Ook voor windmolens is het vliegveld de meest genoemde plek. Daarnaast ziet men wel ruimte voor een enkele windmolen op een bedrijventerrein en een enkeling ziet ook wel kans voor een windmolen op eigen grond.

 • Van de 1550 verstuurde enquêtes zijn er 323  ingevuld, 
 • 64 respondenten geven aan een agrarisch bedrijf te hebben,
 • 63 respondenten hebben nu al zonnepanelen voor eigen verbruik op het dak liggen,
 • 200 respondenten geven aan ruimte te hebben op het dak voor (extra) zonnepanelen,
 • 71 respondenten zien ook mogelijkheden om zonnepanelen op eigen grond te plaatsen,
 • 80 respondenten geven aan dat ze geen financiële mogelijkheden hebben,
 • Bijna alle respondenten zien een rol voor Stawel; informeren, ondersteunen, initiëren,
 • Bijna 60% van de respondenten willen graag een adviesgesprek,
 • 57 respondenten geven aan wel dakoppervlak te hebben maar op het dak ligt asbest,
 • 37% van de respondenten ziet mogelijkheden voor kleinschalige zonneparken in hun omgeving,
 • 45% ziet mogelijkheden voor kleinschalige zonneparken ergens in het buitengebied,
 • 87% van de respondenten ziet geen mogelijkheden voor het plaatsen van een windmolen,
 • Een ruime meerderheid is in zijn algemeenheid tegen grootschalige zonneparken en plaatsen van windmolens.

Deze resultaten laten zien dat bewoners van het buitengebied kansen zien, oftewel er zit energie in! Het is de bedoeling om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Daarvoor is samenwerking met diverse partijen nodig en de komende tijd wordt dit in gang gezet.

Met 't oog op de verkiezingen

’t Geet heanigan op 15 meert opan, de kraant steet der elken dag vol van en de pepieren he’k ok al in de busse kregen. En wat nen hoop pertiejen hej tegenswoordig toch, iej hebt ok al ne “piratenpertiej”, joa wegpiraten hew zat in oons laand. Aj ’t dan helemoal nich meer weet, köj ok op de “pertiej van de niet-stemmers” stemmen en doar kaan’k met ’n kop nich biej. Op de tillelevisie köj alle debatten voalgen, mear ik earger miej greun en gel an al dat genöal. Nem noe dat gekwaas oaver de beeste, dee zöllen elken dag de weare wier in mötten, dan zöllen de beeste better te pas wean, boeh! ’t Wördt duch miej tied dat de boeren de politici de boks ’n keer good op beendt.

Nem noe de oale leu dee noodgedwungen in ’n verzoargingshoes zit, dee loat ze uren stil zitten op ’n stool met nen natten luier an ’t gat, dee wilt wal geern efkes noar boeten. ’t Geald dat vuur de zoarg bestemd is blif mangs an ’n striekstok hangen, ’t is zoargelijk  hoo wat van dee “buroos” met de pgb’s umgoat, dat neumt ze kreatief wean, joa joa.

Noe heurn ik van nen kunnigen dat de liesttrekkers in ’t Twents an harn kondigd dat zee noar Eanske gungen. Ik har ’t nog nich zeen en mooi daj tegenswoordig bienoa alns wal op You Tube könt veenden. Doar wöl ik gin grös oaver loaten greuien, dat mös ik ok zeen. Henk Krol neumen oons al “beste leu en lieve Tukkers”, dat gung um nog oarig of. Mark Rutte wöl alle liesttrekkers “hier op an” hebben, dan waart oe mear, van miej mag hee in ’t Westen blieven. En a’j mekaa geliek geeft zeai Sybrand van Haersma Buma dan buj voalgens Kuzu gauw “uitgekauwerd”, dat leek der nich op. De politiek löp zich ’t gat oet ’n haakn en hef Twente allenig neudig um dik met te betalen an meer wegen in ’t Westen.

Oonderwiel is ’t hier elken dag nen goten proemenpot op de A1 en de A35. Iej snapt der toch ok niks van dat Henk Kamp toolöt dat al ’t smerige water van de NAM oonze groond in möt, hee wönt joa in Deepen, doar könt zee um deank ik wal scheten.

En Alexander Pechtold möt toch echt nich deanken dat leu dee sloerig in ’n rakkerd bunt of de “knol” op hebt nog noar de debatten van de Tubantia goat. Joa, wiej weet wal dat zee nich allenig achter oet ’n hals proat, mear ok nog as kip zoonder kop. Um oons te paaien hebt zee ’n paar weure “instudeerd” in ’t Twents, ’t lik der nich op. Vuur ‘n paar  joar is der ’n verzeuk west um ’t Nedersaksisch, woaras ’t Twents ok oonder vaalt, de zölfde stea te geven as ’t Fries en as taal te erkennen. Toen trökken zee gauw de achterbokse an en noe met oons hen doon? Nee leu, doar trapt Leida nich in, ik hoal miej wal an de kookaant.

Leida van ’n Danngoarn

Toch Glasvezel!!

Het komt dan toch nog zover. Na enige vertraging wordt nu de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser toch voortvarend opgepakt. Nog voor de zomer kunt u zich inschrijven voor een glasvezelabonnement, waarna in september van dit jaar met de aanleg wordt begonnen. Dat betekent dat in de loop van 2018 het gehele buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser kan beschikken over snel internet. Hieronder meer informatie over de afspraken die nu zijn gemaakt met CIF en die ook gestand worden gedaan! Als er tenminste minimaal 50% deelname is.

Nieuw aanbod
Het nieuwe aanbod is beter dan het voorstel dat er lag. Zo is er niet langer sprake van dure maatwerkoplossingen voor vier procent van de adressen in ons gebied, maar geldt het bod voor álle bewoners van het buitengebied, met uitzondering van adressen met een Ziggo-aansluiting. Bovendien kunnen deelnemers vastrechtvergoeding afkopen tegen een zeer scherp tarief. Op de lange termijn bent u daarmee voordeliger uit.

Vastrechtvergoeding
Het aanbod dat CIF nu doet bestaat uit twee varianten (incl. btw): een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand óf eenmalig 1.600 euro waarmee u de vastrechtvergoeding afkoopt. Deze afkoopmogelijkheid maakt het nieuwe bod naar onze mening aantrekkelijker dan het vorige bod. Geen “eeuwigdurende” maandelijkse vergoeding, maar met eenmalig 1600 euro afkoop bent u na tien en een half jaar uit de kosten.
Overigens wordt de glasvezelaansluiting alleen tot in huis aangelegd bij bewoners die zich tijdens de vraagbundeling aanmelden voor een abonnement. Bewoners die in een later stadium alsnog willen overstappen op glasvezel betalen bovenop de genoemde kosten een bijdrage van 995 euro plus eventuele meerkosten voor de werkzaamheden. Tijdig inschrijven voor glasvezel bespaart u dus veel geld!

Start inschrijving en aanleg
Voor de zomer wordt de campagne Glasvezel Buitenaf afgerond. Als minimaal 50 procent van alle adressen zich inschrijft voor een glasvezelabonnement, wordt al in september begonnen met de aanleg. Het buitengebied van Haaksbergen, Hengelo, Enschede en Losser beschikt daarmee in de loop van volgend jaar over snel internet.

Informatieavonden
Deze worden door CIF in samenwerking met TwenteGlas. De uitnodiging hiervoor ontvangt u dit voorjaar. Hierbij zijn ook de providers aanwezig. Uiteindelijk blijkt ook hier weer; “samen staan we sterk”

De Lonneker Molen

Even voorstellen…..Ik ben een hele oude molen uit 1851 en mijn naam is: ‘De Lonneker Molen’, dat heeft ook te maken met het feit dat ik aan de rand van dit mooie dorp sta. Velen zullen mij wel kennen en met de anderen wil ik graag kennismaken. Dat doe ik via uw ‘Ons Orgaan’ en natuurlijk hoop ik u een keertje te mogen begroeten aan de Lonneker Molenweg.

Oud van leeftijd ben ik, maar jong van geest en dat hoop ik nog lange tijd te mogen blijven. Vorig jaar verkeerde ik door die verschrikkelijke brand ‘even in een dipje’ maar met hulp van al mijn vrijwilligers (ik noem ze ook weleens glimlachend mantelzorgers) zie ik er weer monter uit en draai regelmatig mijn rondjes. Op leeftijd moet je tenslotte ook in beweging blijven.

Sinds 2016 heeft de Stichting Erfgoed Lonneker mij in erfpacht en ik moet zeggen, dat bevalt me goed. Er is (weer) leven in de brouwerij en daar hou ik van. Achter de geraniums zitten is niets voor mij, alhoewel ik wel kan genieten wanneer over een poosje de bloembakken weer gevuld zijn met die kleurige bloemen.

Ik kan ook genieten van al die bezoekers die er komen; klanten die mijn overheerlijke producten kopen, toeristen uit binnen-en buitenland, schoolkinderen voor een leerzaam en gezellig uitje…..een zeer gevarieerd gezelschap en dat maakt dat ik er veel  beleef. Die anekdotes wil ik graag een volgende keer met u delen.

O ja, tot slot: wilt u mij ook eens bezoeken?

Dat kan op woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur en zaterdag van 10.00-12.30 uur. En vanaf april wordt u ook gastvrij ontvangen op donderdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur en zaterdags sta ik tot 16.00 uur voor u klaar.

Mijn trouwe molenaars vertellen graag over mij en laten u ‘mijn geheimen’ zien. U bent van harte welkom!

Niejs oawer de Streektaal

Gewoon Aans geet nog stöadig verdan met veurstellingen en stoat op 25 en 26 meert in Oldenzel in De Bond. Doar wil iej toch ok oaver met können kuieren.
De Hoksebargse Revue Allô Jannoa breg in meart 6 oetvoeringen oonder het motto “Wie stokkert de boele op” in theater De Kappen in Hoksebarge. Het ontspannende streektaalspektakel is te genieten op 10, 11, 17, 18, 24 en 25 meart. Kaarten köj bestellen via www.haaksbergserevue.nl De kaarten kost € 17,50 per stuk. Het is ne vlotte, echt Twentse revue met völle afwisseling woerin spöllers, daansers en zangers mekaar op ne plezerige manere vuur de veute loopt.

Op 23 meert köj noar nen mooien dialectoavend in ’t Hoogspel in Dealden, dan is noa de joarvergadering van ’n Kreenk vuur de Twentse Sproak de priesoetreiking van de joarlijkse schriefwedstried en wördt de mooiste verhalen en gedichten vuurdroagen.

’t Geheel wördt an mekaa proat duur Marieke Dannenberg één van de juryleden. Op ’n zölfden oavend is ok ’t nieje book wier te koop en ’t begeent um 20.00 uur. Vuur € 5,- köj derbiej wean, ne komme koffie zit biej de pries in. Leden van ’n Kreenk hooft disse keer niks te betalen en wördt vanof 19.00 uur verwocht (joarvergadering).

A’j nog vroagen hebt of iej weet’ dat der eargens aanders ’n mooi optreden in de streektaal is, köj mie’j aaltied bellen, 074-2911090. Goodgoan!

Alie van der Veer

 

Logo Vrouwen van nu - KIKA bedankt ons hartelijk!!
- Fiets- en Wandelcommissie
- Agrarische Excursie woensdag 5 april in Dalfsen
- Paasbijeenkomst
- Oproep Kegelclub
- Workshop glazen schalen verven
- Bezoek Huize Verwolde
- Jaarlijkse tweedaagse fietstocht 2017

Bezoek de website van vrouwen van nu!

Verenigingskalender

Dinsdag 14 maart: Vrouwen van Nu.
Streektaaldag van 10:00 uur tot 16:00 uur.
Locatie: Multifunctioneel centrum “De Carrousel” in Ommen. 


Donderdag 16 maart: Herinrichting Enschede Noord
Informatie-avond LGR Lonnekerland
Savenije Lonneker; aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur


Woensdag 22 maart: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond) 


Dinsdag 28 maart. Vrouwen van Nu.
Wandelen in Hof Espelo
Aanvang 13:30 uur bij Hermieke Voogd.


4, 5 en 6 april: Vrouwen van Nu.
Agrarische excursie in Dalfsen bij Restaurant Het Roode Hert.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave. 


Woensdag 5 april: Gezamenlijke Buurtkringen
Kaartavonden, Spielehof Spieleweg 24 Boekelo
Aanvang 20.00 uur, Kosten € 3,- p.p. (per avond) 


Donderdag 6 april: Vrouwen van Nu.
Paasbijeenkomst m.m.v Charlotte Glorie.
Zij vertelt en zingt haar eigen verhaal.
Aanvang: 14:00 uur. Locatie: Verenigingsgebouw in Usselo.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


Woensdag 3 mei. Vrouwen van Nu.
Bezoek Huize Verwolde in Laren Gelderland.
Vertrek: 13.00 uur met eigen vervoer vanaf de carpoolplaats aan de Afinkstraat.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


17 en 18 mei: Vrouwen van Nu.
Tweedaagse fietstocht in de omgeving van Holten en Rijssen.
Voor meer informatie zie elders in deze uitgave.


7, 8, 11, 14 en 15 juli: Toneelvereniging de Vriendschap
De Vriendschap speelt het openluchtspel " De Deserteur"
Nadere info volgt. Zie ook: www.devriendschap.com


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Evenementen

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan