Blijf op de hoogte via ons Orgaan

In deze editie

  • Nieuwjaar
  • Bloemrijke akkerranden
  • Ölliebollenmel van Koopmans
  • Digitale bijeenkomst gebiedsaanpak Broekheurne
  • Berichten Vrouwen van Nu
  • Verenigingskalender

Erfcoach

Meer informatie over de erfcoaches en hun werkgebied vindt je op deze website.

De provincie maakt de inzet van de erfcoaches mogelijk. Kijk ook op de provinciale website digitale erfcoach.

Nieuwjaar

Bij deze wil ik iedereen namens Stawel het allerbeste wensen voor 2022! Het jaar begint opnieuw weer met beperkingen. Met name het ontbreken van de verschillende nieuwjaarsbijeenkomsten, doordat corona nog onder ons is, was merkbaar. Waar je voorheen tussen het werk door ook nog de verschillende recepties afliep en veel mensen de hand schudde, is de ontmoeting nu beperkt tot het computerscherm. En zo zijn we nu al weer ongemerkt in de tweede helft van januari beland.

Wel denken we dat 2022 veel werk in het verschiet heeft. Als Stawel gaan we ons volop bezig houden met de uitdagingen die er liggen voor het landelijk gebied. In de Visie Landelijk Gebied heeft de gemeente opgeschreven welke opgaven er liggen. Het extra werk dat hier uit voortkomt pakken we graag op, maar daar hoort ook bij dat we extra handjes moeten hebben. Hoe we dat gaan invullen zal hopelijk in de komende weken duidelijk worden.

Ondertussen zijn we al met van alles en nog wat bezig. Denk daarbij aan de Gebiedsaanpak die we in de Broekheurne zijn gestart in samenwerking met de buurtkring en met de gemeente. Verderop leest u over het vervolg van deze aanpak. Inmiddels is er ook uit andere gebieden al gevraagd of de Gebiedsaanpak ingezet kan worden om samen met inwoners en bedrijven aan de slag te gaan met de toekomst.

Ook leest u verderop dat we in overleg met het Landschapsfonds Enschede en de gemeente een volgende stap willen maken met het inzaaien van bloemrijke akkerranden. De pilot in 2021 heeft enthousiaste deelnemers opgeleverd en veel positieve reacties van mensen. En niet onbelangrijk, de insecten en vlinders weten ze ook te vinden evenals de vogels.

Vanuit het project Toekomstgerichte erven mag u ook het komende jaar weer een beroep op mij doen als Erfcoach. Zowel ondernemers, landgoedeigenaren als particuliere erven in het buitengebied kunnen zich hiervoor melden. Provincie en gemeente zijn er van overtuigd dat het u helpt in uw zoektocht naar toekomstperspectief. Met behulp van de erfcoach vindt u makkelijker de weg in het labyrint van beleid en regelgeving. Maar ook met eenvoudiger vragen als streekeigen en natuurlijke invulling van uw erf of de mogelijkheden rondom bouwen weet de erfcoach wel raad.

In het kader van duurzame energieopwekking hopen we komend jaar in samenwerking met Enschede Energie ook weer verschillende (boeren) daken te beleggen met zonnepanelen. En waar sprake is van asbest dakplaten is er dit jaar ook weer de mogelijkheid om subsidie te krijgen voor de sanering van asbestdaken in combinatie met opwekken van elektriciteit door zonnepanelen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan met verschillende andere onderwerpen die op de agenda staan, zoals de Twentse Landdag die we dit jaar weer willen gaan houden. Kortom er is veel te doen, laten we het aanpakken!

Bloemrijke akkerranden

Na een succesvolle pilot in 2021 gaan we ook dit jaar weer aan de slag met bloemrijke randen langs (akker)percelen. Bloemrijke randen zijn goed voor de biodiversiteit en maken het buitengebied ook aantrekkelijker. Burgers genieten daarvan als zij fietsen of wandelen in het buitengebied. Dat heeft de evaluatie van de pilot ook laten zien. De coördinatie van deze regeling ligt dit jaar bij de werkgroep van Stawel in afstemming met het bestuur van het Landschapsfonds Enschede.

Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen gebruik maken van deze regeling. Met het beschikbare bedrag kunnen de kosten van het zaaizaad betaald worden. Als er meer aanmelding is dan het budget toelaat, zal worden geselecteerd op zichtbaarheid/locatie.

Voor boeren geldt dat zij een tegemoetkoming krijgen om de misgelopen opbrengst van landbouwgewassen te vergoeden. Om in aanmerking te komen moet minimaal 500 m2 ingezaaid worden met een kruidenrijk mengsel.

De randen zijn 3 of 6 meter breed, maar afwijkingen zijn mogelijk in overleg met de werkgroep. Ook willen we dit jaar niet alleen een éénjarig mengsel inzaaien maar ook een meerjarig mengsel.

De randen worden ingezaaid in het voorjaar van 2022. Het inzaaien langs landbouwpercelen wordt uitbesteed aan een loonwerker. De eigenaar moet er wel voor zorgen dat de strook land zaaiklaar ligt. Voor particulieren met kleine oppervlaktes geldt dat zij het zaad geleverd krijgen en zelf verantwoordelijk zijn voor het inzaaien.

Meedoen of meer weten? Aanmelden voor deelname aan de pilot kruidenrijke randen kan door voor 24 februari a.s. een e-mail te sturen naar info@stawel.nl. Geef in de mail uw naam, adres, telefoonnummer door en de lengte van de beoogde kruidenrijke rand. Indien mogelijk ook een kaartje meesturen waarop de locatie van de rand aangegeven staat. Uw aanmelding wordt genoteerd en u ontvangt de voorwaarden waaronder u meedoet aan dit project. Pas na acceptatie van de voorwaarden is uw aanmelding definitief.

Ölliebollenmel van Koopmans

Kort noa Sunterkloas kö’j de päkke oliebollenmel a wier zeen liggen in ’n weenkel. Mooi oetstald op ne stea woa’j langs mossen oonderweg noar de kassa.

Um te vuurkommen da’k al te vake noar ’n weenkel mos in dizze gevoarlijke Coronatied, he’k vussen ’n pak of zes metnömmen. Gemak deent de means, iej hooft doar allenig mar nen haalven liter water biej te doon en noar oen eagen smak luk kreenten, rezienen of appelstukskes. Niks te knooien met ’t ofweagen van gist en bloem in de goeie verhoolding. Den mix broek ik a joarenlaank en et bevaalt miej nog good en de ölliebollen kö’j wal etten, niks mis met.

Tenmeenste, ik dachen dat der niks mis met was. Vuurda’k begun met ’t maken van ’t breursel keek ik nog efkes in de kraante. Ik har joa de tied an miejzölf, de keender wollen pas tegen 12.00 uur kommen.

Toen veul mien oog op ’n foutje ‘Koopmans ‘vergeet’ gist in zijn mix’: oliebollen zo hard als steen. Poeh, doar kree’k et op stea benauwd van, ’n stoom kwam miej zowat oet de oren. Zölf met gist goan knooien mos iej ok nich doon, dan kree’j spoonzen met gasbellen dee gevoarlijk oet mekaa konnen sputteren.

Der stun ok ne code in de kraant, L212447, en a’j dee code ok op oen pak harren stoan, joa, dan eh dan, wat mos noe toch, ik har deezölfde code……..!

Ik kon rap noar ’n weenkel goan en nieje päkke mel halen, mar zollen deer nog wal te koop wean, völ kaans dat ze oaveral oetverkoch waren. ‘t wasoonderwiel ok nich zo vroo meer en ik besleut ’t der op te woagen. ’t Mel oet ’t pak, water derbiej en efkes later ha’k ’n mooi glad breursel. ‘k Kon der niks biejzeunders an roeken, ginne gistloch of wat doar op leek. Toch mar efkes gedeuld hebben en kieken of ’t spul riezen wol. En waarachtig, noa bienoa dree keteer was ’t grei al oarig begunnen te riezen en ik kon beginnen met bakken.

Efkes laster keek één van de keender op internet en hee wus te vertellen dat ’t biej Koopmans in nen korten tied mis was goan, ik geleuf tusken twee en vieve. ’t Mel dat ik koch har was um 17.54 in ’t pak doan, dat was dus ’n pak van mien herte. Wiej hebt der nog ’n zetje oaver disseld hoo dat biej zunnen groten melhaandel dan toch kon geburen, was et ’ne wisseling van de wacht’, ’n klean middagslöapke der tusken duur of  kon den menger nog gin Hollaands leazen? Zee zölt et oons deank ik nich oet de deuke doon, ’t verdeent ok ginne  schoonheadspries, ’t geet gewoon  in ’n doofpot, mar ’t blif vrömd in dizze tied woar alns draejt um ’t kontreleren van kontreleurs.

Wiej hebt der tehope fleenk in getten en noa vief päkke was ik et bakken wal zat. ’k Blief nog wal ’n paar dage in de öllieloch.

Ik weans oeleu ’n good en ’n gezoond Niej-joar.

Leida van ‘n Danngoarn

Gebiedsaanpak Broekheurne, vervolg 11 januari

Ongeveer 40 mensen uit en rond de Broekheurne namen de moeite om deel te nemen aan het gesprek dat was georganiseerd door wethouder Jurgen van Houdt van de gemeente Enschede, Stawel-voorzitter Gerrit Jan van der Veen en bestuurslid Koen Hobbelt van de buurtkring Broekheurne. Werner Gerritsen van de gemeente begeleidde het gesprek dat eerst inging op de stand van zaken. Gerrit Meutstege van Stawel vertelde in het tweede deel van het gesprek over (de opdracht voor) de vervolgaanpak.

Stand van zaken
Wethouder Jurgen van Houdt haalde aan dat de buurtkring, Stawel en de gemeente in de Broekheurne een onafhankelijke verkenning hebben laten uitvoeren. Het rapport is 6 oktober 2021 gepresenteerd. Het advies van de verkenner vormt de basis voor de vervolgaanpak. Voor de gemeente zijn daarbij ook de Visie landelijk gebied en de eind december vastgestelde Energievisie van belang. Net als voor alle gebieden in Enschede wordt ook aan de Broekheurne gevraagd om bij te dragen aan de duurzame opwekking van elektriciteit. Geen harde opgave, wel een heel serieuze doelstelling.

In het gebied speelt veel meer om aan te werken, zoals de toekomst van de landbouw, natuur, landschap en recreatie. De gemeente wil samen met Stawel en de buurtkring, met de inwoners en bedrijven komen tot een integrale aanpak. Dat is een nieuwe werkwijze, die we met elkaar verder gaan ‘uitvinden’. De gemeente gaat daarmee graag aan de slag en nodigt iedereen uit om mee te doen.

Koen Hobbelt, bestuurslid van de buurtkring benadrukt de brede blik over grondgebruik, water, wonen etc. De gebiedsaanpak biedt kansen, maar dan moeten we daar wel allemaal voor open staan.

Gerrit Jan van der Veen, voorzitter van Stawel, vindt de gebiedsaanpak een heel goede werkwijze om iedereen te betrekken. Niet alles apart benaderen, maar liefst alles in één keer op de goede manier. Voor Enschede is de Broekheurne het eerste gebied. Hij hoopt dat iedereen meedoet en bijdraagt.

Vervolgaanpak
Gerrit Meutstege van Stawel vat, namens de drie samenwerkende partijen (buurtkring, Stawel en de gemeente), samen hoe de vervolgaanpak er uit kan komen te zien. De sheets van zijn presentatie zijn te vinden op deze website.

Wat nemen we mee naar het vervolg?
Koen Hobbelt neemt de goede ideeën uit deze bijeenkomst graag mee. Dat is in elk geval het belang van duidelijkheid en uitleg. Een suggestie is ook het maken van werkgroepjes over bijvoorbeeld wonen, agrarisch, recreatie en klein-zakelijk.

Gerrit Jan van der Veen vindt het mooi dat een zo grote groep mensen meedenkt. Hij heeft goed gehoord dat ieders betrokkenheid en transparantie van belang zijn. Iedereen moet mee kunnen doen. Dus als er iets dwarszit, een idee opkomt of wat dan ook: trek aan de bel en neem contact op.

Jurgen van Houdt vindt het heel positief hoe wordt gereageerd, met goede suggesties. Zo neemt hij mee voor bespreking met de Stadsdeelcommissie de vraag mee hoe die aankijkt tegen de op te stellen Gebiedsagenda. Zijn inzet is een Gebiedsagenda op te stellen waar de Raad niet omheen kan,  omdat die Agenda is opgesteld met ieders inbreng. De betrokkenheid van het gebied moet nog beter in de vervolgopdracht worden beschreven. Het moet een Gebiedsagenda worden van ons allemaal. Ook gaan we een Agenda opstellen die haalbaar en uitvoerbaar is. Maatregelen die niet direct betaalbaar zijn, vormen dan wensen voor de langere termijn.

Samenvattend wordt de gebiedsopdracht aangepast op de volgende punten:
-        De besluitvorming over de gebiedsagenda in de Gemeenteraad
-        De betrokkenheid vanuit het gebied
-        De haalbaarheid en betaalbaarheid van de maatregelen
-        De afstemming met aangrenzend gebied en haar bewoners

Instemming Stadsdeelcommissie Zuid
In de Stadsdeelcommissie Zuid van de gemeenteraad op 18 januari is de vervolgopdracht besproken. Het streven is om nu een gebiedsregisseur aan te stellen die met de vervolgopdracht aan de slag gaat. Woont u in de Broekheurne en wilt u ook geïnformeerd worden over het vervolg, stuur dan een mail en we nemen uw mailadres op in het verzendbestand. Voor vragen kunt u ook bellen met Gerrit Meutstege, 06-51372588.

Buurtkring Broekheurne / Stawel / Gemeente Enschede

Vrouwen van Nu

Logo Vrouwen van nu - Van de fiets- en wandelcommissie

Verenigingskalender

Woensdag 26 januari 2022: Vrouwen van Nu
Online informatieavond over de gebiedsaanpak Broekheurne, zie elders.


Ons orgaan

Bekijk alles

Projecten

Bekijk alles

Events

Bekijk alles
Blijf op de hoogte via ons Orgaan